Stortinget kunne stemt for kunnskap og informasjon. Istedenfor valgte flertallet bevisst uvitenhet.

Torsdag 1. mars stemte Stortinget over forslag om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som fører en brutal krig i Jemen. Som forventet stemte flertallet, alle utenom SV, KRF, MDG og Rødt, nei til en eksportstans.

Dette til tross for at 6 av 10 nordmenn sier nei til norsk militæreksport til landene som kriger i Jemen, ifølge en ny undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Redd Barna og Changemaker. Kun 12 prosent svarte at de ønsker at salget skal fortsette. 

Ingen garanti for at norsk utstyr ikke havner i Jemen

Redd Barnas leder for politikk og samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes, erkjenner at utfallet var som forventer, men understreker at Redd Barna er veldig skuffet over at flertallet ikke snudde i denne saken:

- Det begås alvorlige brudd på menneskerettighetene og humanitærretten i Jemen. Sykehus, skoler, nabolag og begravelser bombes, tusenvis av barn har blitt drept, tvunget til å bli barnesoldater og befolkningen nektes tilgang til mat og livsviktige medisiner. Denne kunnskapen, kombinert med at regjeringen fortsatt ikke kan gi en uforbeholden garanti for at norsk utstyr ikke havner i Jemen, tilsier at all norsk eksport av militært utstyr må stanses.

Stemte også nei til granskning

I tillegg til å stemme nei til eksportstans, stemte Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet nei til å granske utstyret som allerede er eksportert til landene for å komme til bunns i hva disse er blitt brukt til. De samme partiene, samt Senterpartiet, stemte også nei til et vedtak om at Stortinget skal holdes fortløpende orientert om endringer i norsk eksportpraksis overfor landene som kriger i Jemen.

- Stortingsflertallet fører eksportkontroll med bind for øynene. Det er uansvarlig. Stortinget kunne stemt for kunnskap og informasjon. Istedenfor valgte flertallet bevisst uvitenhet. Det er helt uforståelig at flertallet ikke vil komme til bunns i hva som har skjedd med utstyret Norge har eksportert til disse landene siden krigen i Jemen startet, sier Fylkesnes. 

Vil ikke vurdere forbudsbestemmelser for eksporten

Før gårsdagens behandling fremmet MDG og SV et nytt forslag, om at regjeringen skulle utrede eksportregelverket for å se på muligheten for å innføre forbudsbestemmelser som vil hindre at norsk forsvarsmateriell (både A og B-materiell) eksporteres til land hvor det er risiko for at utstyret brukes til å begå krigsforbrytelser eller andre brudd på Norges internasjonale forpliktelser. Kun SV, MDG, Rødt og KrF stemte for forslaget. 

- I utenrikskomiteens innstilling er det et klart flertall som er kritiske til regjeringens håndhevelse av regelverket. Da skjønner vi ikke hvorfor mange av de samme partiene konsekvent stemmer ned forslag som nettopp kan klargjøre eksportkontrollen og tegne opp helt nødvendige grenser for når man kan, og ikke kan, selge militært materiell, avslutter Fylkesnes.

Vi gir oss ikke!

Men selv om flertallet på Stortinget valgte å videreføre dagens uansvarlige praksis, så gir vi oss ikke med dette. Redd Barna vil fortsette å kjempe for et strengere eksportregelverk for norsk våpenindustri. Vi gir oss ikke før vi har garantier for at norsk militærutstyr ikke brukes i brutale kriger som Jemen.

Les mer om Redd Barnas arbeid for barn i krig her og signer vårt opprop.