For frivillige
Et bord fyllt med tegnesaker. To barnehender jobber flittig.
Illustrasjonsbilde

For aktivitetsgrupper

Redd Barna har aktivitetsgrupper rundt om i landet der frivillige arrangerer trygge og morsomme aktiviteter sammen med barn.

Denne siden er for deg som er frivillig i en Mottaksgruppe, En god nabo, Besøksgruppe, Et Naturlig Møte eller i Møteplassaktiviteter. Her finner du informasjon om gruppestruktur, økonomistyring og referatmaler. Du finner også retninglinjer, vedtekter og utgiftsrefusjonsskjema

Frivilligavtale

Som frivillig i Redd Barna må du signere vår frivilligavtale. Den inkluderer etiske retningslinjer, bilderetningslinjer og retningslinjer for trygge aktiviteter med barn.

Hvordan drifte en gruppe

Aktivitetsgrupper består av frivillige der det velges tre styremedlemmer: en leder, nestleder, og en økonomiansvarlig. Et styre kan også ha flere ordinære styremedlemmer.

Her finner du beskrivelse av styrets oppgaver og oppgavene til de ulike rollene i styret, i tillegg til forslag til hvordan styret kan delegere ansvar mellom seg. Du finner også informasjon om hvordan sette opp regnskap for gruppen og hvordan gjennomføre årsmøter, og hvilken støtte gruppen kan få fra det lokale Redd Barna kontoret.

Gruppestruktur og verv

Styrets hovedoppgaver er

 1. Lede gruppens aktiviteter
 2. Sikre trygge aktiviteter for barn og frivillige
 3. Forvalte gruppens økonomiske midler
 4. Kalle inn til – og gjennomføre oppstartsmøter og årsmøter
 5. Holde kontakt med samarbeidspartnere og rapportere til regionkontor

Gruppens leder

 • Leder de frivillige i gruppen. Det er ønskelig at leder sitter i minimum 1 år.
 • Har ansvar for at aktiviteter og møter er trygge, for barn og for frivillige 
 • Inviterer frivillige til – og gjennomføre årsmøter (oppstartsmøter)-/planleggingsmøter 
 • Er kontaktperson mellom frivillige og regionkontoret, og delta på møter med rådgiver. Gir relevant informasjon videre til gruppen.
 • Tar imot og følger opp nye frivillige 
 • Informerer regionkontoret hvis det oppstår situasjoner som er uregelmessige
 • Leser aktivitetslogg etter aktiviteter
 • Skriver narrativ rapport (årsmelding) i slutten av året (se mal)

Gruppens nestleder

 • Har ansvar for at aktiviteter gjennomføres på en trygg og god måte
 • Sørger for at det er nok frivillige på aktivitet
 • Har ansvar for at hver aktivitet har en aktivitetsansvarlig, og at hen har tatt førstehjelpskurs
 • Gir beskjed til gruppeleder hvis det er mangel på frivillige 
 •  Forsikrer seg om at det blir skrevet aktivitetslogg
 • Leder og nestleder delegerer oppgaver seg imellom

Gruppens økonomiansvarlig

 • Har ansvar for gruppens økonomi (se «Informasjon til økonomiansvarlige»)
 • ­Refunderer utlegg til frivillige. Utgifter føres kontinuerlig inn i «Regnskapsskjema».
 • ­Utarbeider et budsjett for hvert halvår i samarbeid med de frivillige
 • Søker om midler til aktivitet 
 • Har ansvar for økonomisk rapportering på slutten av året.  

Aktivitetsansvarlig

Frivillige i Redd Barna gjennomfører mange ulike former for aktiviteter i løpet av året. Aktivitetsansvarlig sørger for planlegging og gjennomføring av de enkelte aktivitetene. Vanlige oppgaver kan være:

 • Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteten
 • Sikre at det er tilstrekkelig antall frivillige på aktiviteten og at rutiner for sikkerhet for barn er i varetatt
 • Ansvarlig for rapportering og aktivitetslogg
 • Stå som kontaktperson for aktiviteten
 • Sørge for utstyr, mat, drikke og eventuelt annet som skal benyttes på aktivitet

Regnskapsføring i aktivitetsgrupper

Aktivitetsgruppene mottar midler fra Redd Barna eller søker egne midler eksternt. Aktivitetsgruppene fører eget regnskap. Økonomiansvarlig refunderer frivilliges utlegg, betaler fakturaer og fører regnskap inn i regnskapsskjema.

Regnskapsskjema med rutinebeskrivelse for regnskapsføring (last ned en kopi)

Referatmaler

Referatmal for aktivitetsgrupper på mottak 

Referatmal for Besøksgrupper

Regionkontoret/regionrådgiver

Aktivitetesgrupper får støtte fra sitt lokale Redd Barna kontor i sitt arbeid. Det gjelder både i rekruttering og opplæring av nye frivillige, støtte til drift av gruppa, og støtte i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.

Her er noen eksempler på hva regionkontoret gjør:

 • Gjennomfører oppstartsamtaler med nye frivillige
 • Innhenter politiattest og signerte etiske retningslinjer
 • Gir nødvendig opplæring til nye frivillige
 • Videreformidler relevant informasjon til gruppeleder(e).
 • Støtter styret etter kapasitet, og behov og ønsker fra styret selv
 • Mottar og følger opp bekymringsmeldinger 
 • Bistår i rekruttering av frivillige og styremedlemmer 
 • Sørger for at de frivillige er medlemmer i Redd Barna

Du finner kontaktinformasjon til ditt regionskontor her.