Vil lovfeste forskjellsbehandling av barn

Regjeringen har nå lagt frem et forslag som lovfester at barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Redd Barna reagerer sterkt på regjeringens lovforslag, som diskriminerer en sårbar gruppe barn og unge.

Stopp regjeringens diskriminering av barn 17
Norske myndigheter har lenge forskjellsbehandlet enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Nå vil regjeringen lovfeste denne diskriminerende praksisen. Foto: fra filmen De Andre/ Speranza film

I Norge er det barnevernet som har ansvaret for alle barn som er under offentlig omsorg. Likevel har norske myndigheter nektet enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år denne retten i lang tid. I en årrekke har disse barna blitt gitt et dårligere omsorgstilbud enn andre barn.

Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen ønsker å fortsette med. Nå vil de lovfeste at det skal være Utlendingsdirektoratet (UDI), og ikke barnevernet, som skal ha ansvaret for omsorgen for enslige mindreårige på mottak.

Svært skuffende

– Det er svært skuffende at regjeringen vil opprettholde forskjellsbehandlingen av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Nå risikerer vi at en ulovlig praksis blir lovfestet, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Regjeringen har nå sendt lovforslaget til Stortinget. Først skal forslaget behandles i kommunal- og forvaltningskomiteen. Komiteen skal drøfte forslaget, og komme med sin innstiling til forslag til vedtak. Fristen for dette er 20. april. Deretter blir innstillingen fra komiteen behandlet i et samlet storting, og stortingsrepresentantene skal stemme over forslagene.

Barna har rett til god omsorg

STOPP DISKRIMINERINGEN AV BARN SOM HAR FLYKTET ALENE TIL NORGE

Krev at regjeringen forkaster lovforslaget som forskjellsbehandler barn!

Redd Barna mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge hos barnevernet, og reguleres i ny barnevernslov som for alle andre barn i Norge. Redd Barna har en underskriftskampanje gående der alle kan signere og stille seg bak dette kravet.

Når barn på flukt kommer til Norge, er staten forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å ivareta og gi barna et likeverdig omsorgstilbud med andre barn. Barn skal ikke diskrimineres på noen måte ut fra hvem de er eller hvor de kommer fra. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i barnekonvensjonen.

Norges praksis har gjentatte ganger blitt kritisert av FN, både av barnekomiteen, menneskerettighetskomiteen og torturkomiteen.

– Det er alvorlig at norske myndigheter ikke tar kritikken fra FN på alvor. Regjeringen har tilsynelatende heller ikke lyttet til høringsinstansene underveis, hvor de aller fleste har vært kritiske til forslaget, sier Sydgård.

Stopp regjeringens diskriminering av barn 22
Alle barn i Norge har rett på god omsorg, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Redd Barna mener det er barnevernet som skal ha ansvar for de enslige mindreårige mellom 15-18 år, for å sikre dem god nok omsorg. Foto: fra filmen De andre/ Speranza film

Usaklig forskjellsbehandling

Redd Barna mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge hos barnevernet, og reguleres i ny barnevernslov som for alle andre barn i Norge. Redd Barna møter mange enslige mindreårige på mottak, og vet hvor viktig god omsorg er for at barna skal føle seg trygge, bearbeide vanskelige opplevelser, og få hjelp og motivering i hverdagen.

Forskjellsbehandlingen regjeringen nå vil lovfeste er ikke saklig begrunnet. Regjeringen hevder at dagens omsorgsnivå er alderstilpasset. Det er direkte misvisende og ikke barnefaglig forankret. En rekke forskningsrapporter har konkludert med at rammene for dagens omsorgstilbud ikke er gode nok. På mottakene stilles det ikke krav til at det er nok voksne eller ansatte med barnefaglig kompetanse, og det har vært eksempler på at barna ikke sikres grunnleggende omsorg som tilstrekkelig mat eller nok søvn.

God omsorg den første tiden i Norge er avgjørende både for barnets videre utvikling, den psykiske helsen og for at barnet skal finne seg til rette i samfunnet.

Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram

I dag er det rett over 20 enslige barn mellom 15-18 år på mottak i Norge. Disse barna bærer på traumer og vonde opplevelser. Mange har opplevd ekstreme hendelser under flukten til Norge, og nå befinner de seg alene på norske asylmottak med livet på vent og en usikker fremtid.

– Det er på tide at Norge tar sine menneskerettslige forpliktelser på alvor. Nå ber vi Stortinget forkaste forslaget fra regjeringen, og heller sørge for at også enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får den omsorgen de trenger og har rett til. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres på denne måten. Det bryter med barns rettigheter, sier Sydgård.

Stopp regjeringens diskriminering av barn 11
Regjeringens lovforslag er et brudd på barns rettigheter. Redd Barna ber Stortinget forkaste forslaget, og stoppe den ulovlige forskjellsbehandlingen av en sårbar gruppe barn.
Foto: fra filmen De andre/ Speranza film

Relaterte saker