Kan Norge gjøre mer for å hindre at barn interneres i væpnet konflikt?

Se opptak av live-stream fra Redd Barnas barnerettighetsfrokost: Kan Norge gjøre mer for å hindre at barn interneres i væpnet konflikt?

Redd Barna inviterer til barnerettighetsfrokost: Kan Norge gjøre mer for å hindre at barn interneres i væpnet konflikt?

Se live-stream fra frokostseminaret her:

Nylig hentet Norge hjem tre barn fra leirene i Nordøst-Syria. I fire år har Redd Barna jobbet for at alle barn hentes hjem og vi er glade for at til sammen elleve barn har kunnet komme hjem. Samtidig spør vi:

• Hvorfor har det tatt så lang tid å hente barna og hvorfor sitter det fremdeles et norsk barn igjen i en leir i Syria?

• Hvordan er forholdene i disse leirene, som FN har beskrevet som torturlignende forhold

• Hva skjer med de andre utenlandske barna som fortsatt er internert i leirene? Det er snakk om flere tusen barn. Om tempoet for repatriering forsetter å være som nå, kommer vi til å trenge 30 år til før alle er hentet hjem, ifølge Redd Barnas estimater.

• Trenger vi bedre regler for beskyttelse av barn som interneres i væpnet konflikt?

FN-eksperter slår fast at masseinterneringen av barn i Nordøst-Syria er et grovt brudd på barnekonvensjonen, som forbyr alle former for straff av barn på grunnlag av foreldrenes status, aktiviteter, uttrykte meninger eller tro. Landene der barna har statsborgerskap har en forpliktelse til å beskytte dem mot overgrep, slik FNs barnekomité uttaler. Også den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast i dom mot Frankrike i september 2022 at hjemstatene skal gjøre en forsvarlig behandling av henvendelser om bistand fra borgere som befinner seg i konfliktområder hvor deres rettigheter ikke blir ivaretatt. I tillegg har Redd Barna etterspurt om norske myndigheter har vurdert om de norske barna kan ha blitt utsatt for menneskehandel og at de i så fall har krav på å bli repatriert til sitt hjemland i tråd med Europarådets konvensjon om menneskehandel.

På tross av dette fastholder norske myndigheter at så lenge norske barna oppholder seg i Syria, er de ikke innenfor norsk jurisdiksjon. «Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter», uttaler utenriksminister Anniken Huitfeldt.

PROGRAM:

  • Gunvor Knag Fylknesnes, direktør for politikk og samfunn, Redd Barna, leder frokostseminaret
  • Randi Saure, spesialrådgiver beskyttlse av barn i kriser, Redd Barna, som har jobbet i al-Hol-leieren forteller om forholdene der og om hvordan det er å vokse opp i en leir i Syria.
  • Mads Harlem, seksjonsleder internasjonal politikk, Redd Barna, forklarer hvordan Norge kunne endre lovverket sånn at de internasjonale forpliktelsene er ivaretatt.
  • Debatt med politikerne om hvordan Norge kan bidra til å styrke beskyttelse av barn som holdes internt i væpnet konflikt. Du hører fra:
  • Dag-Inge Ulstein (KrF)
  • Une Bastholm (MDG)

//

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt! Send epost til [email protected]