Hvorfor er klimakrisen en barnerettighetskrise?

I morgen går klimabrølet av stabelen foran Stortinget i Oslo. Voksne brøler. Bedrifter brøler. Barn brøler. Og det er nettopp barna vi først og fremst bør brøle for.

En gutt kikker ut av huset sitt i Somalia, på den oversvømte gaten utenfor - et resultat av verdens klimakrise.
En gutt kikker ut på oversvømmelsene utenfor huset sitt i Somalia.

Klima- og miljøkrisen er en alvorlig trussel for barn og barns rettigheter. Uten drastiske tiltak for å stoppe dagens klimautslipp vil vi ikke oppnå FNs bærekraftsmål, spesielt gjelder dette for de mest marginaliserte og sårbare barna og deres familier.

Vi risikerer å utsette millioner av barn for livstruende klimarelaterte farer. Ekstreme vær- og naturkatastrofer, vannmangel, matusikkerhet, luftforurensning og sykdommer; alt har direkte konsekvenser for barns rett til overlevelse, helse beskyttelse og utdanning.

Ikon for medisinsk hjelp - Klimakrisen utfordrer barns rettigheter

Barns rett til overlevelse og helse

Med klimaendringene øker faren for at barn blir rammet av sult og feilernæring fordi avlinger blir ødelagt og vann forurenset. Klimaendringene fører også til økning i sykdommer som malaria, diaré og lungebetennelse.

WHO anslår at klimaendringene vil føre til nesten 95 000 ekstra dødsfall per år på grunn av underernæring hos barn i alderen fem og yngre innen 2030, og ytterligere 24 millioner underernærte barn innen 2050

Ikon for beskyttelse av barn - Klimakrisen utfordrer barns rettigheter

Barns rett til beskyttelse

Migrasjon i kjølvannet av økende klimarelaterte katastrofer gjør barn mer sårbare for vold, utnyttelse og barnearbeid, og det kan føre til at barn blir adskilt fra sine familier.

Klimarelaterte kriser kan ogå føre til at familier benytter seg av mestringsstrategier for å overleve som har negativ effekt på barns beskyttelse, som barnearbeid og barneekteskap, og at barn tas ut av skolen.

Verdensbanken har estimert at Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara og Sørøst-Asia vil se 143 millioner flere klimamigranter innen 2050.

Ikon for å lese - Klimakrisen utfordrer barns rettigheter

Barns rett til utdanning

Klimaendringene forsterker sosiale årsaker til at barn, og særlig jenter, mister tilgangen til utdanning. Klimarelatert ekstremvær fører også ofte til at skoler blir midlertidig eller permanent stengt.

Bare i Sør-Asia ble 18 000 skoler stengt i 2017 som følge av skader og ødeleggelser i regionens verste flom på flere år.

Ikon for megafon - Klimakrisen utfordrer barns rettigheter

Barns rett til ytringsfrihet og å bli hørt

Barnas klimastreiker er en av de største klimaprotestene i historien, og har vist oss at dette er et tema som opptar barn og unge flest. Likevel opplever mange barn som engasjerer seg alvorlige utfordringer og trusler.

Barn blir mobbet, trakassert, truet, arrestert og drept. Det er også ofte mangel på tilgang til barnevennlig informasjon, og når barn snakker ut, undergraver voksne dem eller tar dem ikke på alvor.

Barn og deres rettigheter er fraværende i klimadiskusjoner, forpliktelser, politikk og beslutningsrammer. UNICEFs analyse av «national determined contributions» (NDC) viser at kun 42 % av alle NDCer inneholder direkte referanse til barn eller unge, og kun 20% nevner barn spesifikt.

Barn i sentrum for klimadiskusjoner

Om klimarapporten

IPPC er FNs klimapanel, og kom nylig
ut med en rapport om verdens klimaendringer. Noen av hovedfunnene i rapporten er:


*Global gjennomsnittstemperatur har allerede økt med 1,1 grader, og oppvarmingen skyldes menneskeskapte klimagassutslipp

* Ekstremvær som hetebølger og ekstremnedbør blir vanligere.

* Klimaendringene vil øke i alle verdens regioner.

* Vi vil passere 1,5 i løpet av de neste 20 årene med dagens utslippstakt.

Barn og ungdom har lenge ropt til verdens ledere om å handle før det er for sent, for å redde planeten og fremtiden fra klimakrisen. IPCC-rapporten, som nylig ble lansert, bekrefter at mulighetsvinduet er i ferd med å lukkes. Men det er fortsatt mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Politisk handlekraft for å begrense global oppvarming og kutte utslipp er helt avgjørende for å skape en best mulig framtid for barn som vokser opp og for framtidige generasjoner

Redd Barna ber om at barn og deres rettigheter er i sentrum for klimadiskusjoner, forpliktelser og politikk: Norge har en gyllen mulighet i forkant av FNs klimakonferanse i november (COP26), både for å ta til orde for at barns rettigheter skal ivaretas i klimapolitikken på en god måte, og for å sikre at barns erfaringer og perspektiver er tydelig inkludert.

Plakat som viser "Det er ingen Plan(et) B" under en demonstrasjon mot klimakrisen.
Barn holder opp plakater under en klimademonstrasjon i Norge.

Redd Barna støtter Klimabrølets krav

Redd Barna støtter Klimabrølets krav om å føre en politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming og sikre mer natur – i tråd med Parisavtalen og Det internasjonale naturpanelets anbefalinger.

27. august slippes brølet løs i form av en fantastisk kunstinstallasjon, som rommer ditt og alle andres brøl, og sørger for at vi blir hørt.

Alle barn har rett til å overleve

Redd Barna jobber i en rekke land i verden med å innfri barns rett til helse og overlevelse. Vi er der når krisen inntreffer, vi jobber langsiktig og med politisk påvirkning.