Barnerettighetsfrokost og utdeling av Redd Barnas barnerettighetspris

Se opptak av live-stream fra utdeling av Redd Barnas barnerettighetspris 2022, som ble tildelt Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), og barnerettighetsfrokost om barn og utvisningssaker.

Se live-stream:

Redd Barnas hovedstyre har tildelt Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) årets barnerettighetspris for sitt mangeårig arbeid for å fremme barns rettssikkerhet på utlendingsfeltet gjennom enkeltsaker som gjelder barn, utredningsrapporter og rettspolitisk arbeid. Etter prisutdelingen følger det et frokostseminar om barn og utvisningssaker, et tema som NOAS har jobbet mye med og der de mener barns rettigheter ikke ivaretas godt nok.

Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn og barn skal kunne gi uttrykk for sine synspunkter om spørsmål som angår dem. Likevel vektlegges innvandringsregulerende hensyn ofte mer enn hensynet til barnets beste i utvisningssaker, og barna gis sjelden anledning til å bli hørt direkte. Hva skal til for å sikre barnas rettigheter i saker der en av foreldrene vurderes utvist? Hvordan kan norske myndigheter sikre at barnets situasjon blir godt nok belyst og ivaretatt?

PROGRAM

 • Velkommen ved Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram
 • Utdeling av Redd Barnas barnerettighetspris 2022 til NOAS
  Prisen deles ut av Redd Barnas hovedstyre ved styreleder Kristin Veierød 
 • Innledning ved Pål Nesse, generalsekretær i NOAS
 • Innledning ved lagdommer Elizabeth Baumann, leder for Baumann-utvalget som har skrevet rapport om utvisningssaker som berører barn
 • Nerina Weiss, en av forskerne bak FAFO-rapporten «Om høring av barn i utvisningssaker»
 • Panelsamtale om barns rettigheter og utvisningssaker: 
  • Siril Berglund, juridisk seniorrådgiver, NOAS
  • Kirsten Sandberg, jussprofessor som ble tildelt Redd Barnas barnerettighetspris i 2021
  • Solgunn Flatebø Solberg, seniorrådgiver, UDI

//

Har du spørsmål om Redd Barnas barnerettighetspris eller denne barnerettighetsfrokosten? Ta gjerne kontakt! Send epost til Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver barns rettigheter, [email protected]