- I dag er det alvorlige mangler i rettssikkerheten til enslige mindreårige, sier Thale Skybak.

FNs barnekonvensjon pålegger statene å sikre barns grunnleggende rettigheter. Redd Barna er alvorlig bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Vi er særlig bekymret for økende antall mindreårige som får midlertidig opphold. I praksis er midlertidig opphold et utsatt avslag, der barnet får være i Norge kun fram til de er 18 år.  Det er bredt dokumentert at midlertidig tillatelser har alvorlige konsekvenser for barna det gjelder.

- Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske helseproblemer blant barn som har flyktet alene til Norge. Konsekvensene av å leve med midlertidighet utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon. Flere står i fare for å bli returnert til Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt betydelig forverret de siste månedene, sier seksjonsleder i Norgesprogrammet, Thale Skybak.

- Ivaretar ikke forpliktelsene

- For å ivareta barns grunnleggende rettigheter er det avgjørende med et regelverk hvor barns særskilte sårbarhet blir tilstrekkelig vurdert og vektlagt. Redd Barna kan ikke se at norske myndigheter ivaretar forpliktelsene i tråd med FNs barnekonvensjon, sier Skybak.

I lys av den alvorlige og vanskelige sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og dokumenterte alvorlige svakheter knyttet til vurderingene som er gjort i asylsakene til de enslige mindreårige mener Redd Barna at returene av ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige må stoppes.

Gjennomgikk 50 saker

Barn har rett til en grundig vurdering av deres individuelle beskyttelsesbehov. Etter FNs barnekonvensjon artikkel 3, er utlendingsmyndighetene forpliktet til å vurdere hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn i hver enkelt sak.

- I dag er det alvorlige mangler i rettssikkerheten til enslige mindreårige. Redd Barna har sammen med NOAS og Fellesorganisasjonen gjennomgått 50 enkeltsaker hvor enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. Kartleggingen viser at midlertidig opphold gis til ungdom i svært sårbare situasjoner, og at det er store mangler i UDIs vurdering av hensynet til barnets beste. Det er svært alvorlig at hensynet til barnets beste ikke har vært en del av vurderingen av om det skal gis midlertid opphold til enslige mindreårige asylsøkere. Utlendingsmyndighetene er forpliktet til å tillegge barnets beste vekt som et grunnleggende hensyn ved behandlingen av asylsaken, sier Skybak.

Rimelighetsvilkåret

Videre er Redd Barna svært kritisk til at rimelighetsvilkåret ble fjernet fra internflukt vurderingen i 2016. Dette innebærer at mindreårige kan henvises til opphold i andre områder i hjemlandet enn der de kommer fra, selv om de ikke har omsorgspersoner der.

All den tid vi vet at ordningen med midlertidig opphold er skadelig og har så alvorlige konsekvenser for barna det gjelder mener Redd Barna at ordningen må avskaffes.

Redd Barna mener:

  • Avskaff midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere
  • Gjeninnfør rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen
  • Stopp retur av ungdom til Afghanistan som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere
  • Ungdom som var enslige mindreårige da de kom til Norge må få sin sak vurdert på nytt, etter et regelverk som  tar hensyn til at de flyktet og kom til Norge som mindreårige, deres tilknytning til Norge, sitasjonen ved retur inkludert tilknytning til returstedet, tilgang til familie/ nettverk som kan gi støtte og ressurser til å klare seg ved retur.