I Utlendingsloven står det at medisinsk alderstest kan gjennomføres om det er tvil om alderen til mindreårige asylsøkere. Men praksisen til UDI i dag er at de tar røntgen av hendene til alle asylsøkere som oppgir at de er mellom 15 og 18 år, og at dette har vært situasjonen siden november i fjor. Dette mener Redd Barna og NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, er i strid med Utlendingsloven. Loven åpner ikke for at det vurderes å være tvil om alder for en hel gruppe.

Les rapporten Over eller under 18? her.

De medisinske alderstestene er omstridte og har fått kritikk fra flere hold, som fra norske leger som mener at testene ikke er egnet til å vurdere alderen til unge personer. Redd Barna og NOAS mener at færre søkere bør gjennomgå medisinske aldersundersøkelser, og at disse testene må tillegges mye mindre vekt enn de gjør i dag.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna og NOAS mener at det bør foretas psykososiale vurderinger av modenheten til enslige mindreårige asylsøkere. I rapporten kommer organisasjonene med flere konkrete anbefalinger til utlendingsmyndighetene.

Psykososial vurdering

Den massive alderstestingen av enslige mindreårige asylsøkere bryter ikke bare med Utlendingsloven, Redd Barna og NOAS mener den også bryter med FNs retningslinjer. FN mener at medisinsk aldersvurdering må brukes som en siste utvei og kun der det er rimelig tvil om alder. FN anbefaler at det ses hen til både fysisk og psykologisk utvikling. Det innebærer at søkerens modenhet også bør vurderes.

NOAS og Redd Barna anbefaler at det innføres en psykososial vurdering for å kartlegge søkerens modenhet, og at det igangsettes et forskningsprosjekt og et prøveprosjekt for å utvikle en metode for slike undersøkelser.

Redd Barna og NOAS skriver i rapporten at registrering av alder kompliseres av at en del asylsøkere ikke vet nøyaktig når de ble født. I mange land feires ikke bursdager. Mange barn regner ut eller gjetter alderen sin med utgangspunkt i bestemte hendelser i livet eller på informasjon de har fått fra andre før de reiste fra hjemlandet.

Rapporten inneholder 30 konkrete anbefalinger til hvordan aldersvurderingspraksis kan bedres.