For frivillige
Fem glade frivillige står foran en vegg dekket med ballonger. I hendene holder de plakater med budskap fra Jeg er her kampanjen.

Lokale Redd Barna-grupper

Redd Barna har lokale grupper rundt om i hele landet fra Mandal i Sør til Alta i Nord. Redd Barna-grupper arrangerer seminarer, innsamlinger og markeringer, og driver med politisk påvirkning og kampanjearbeid.

På denne siden får du vite hvordan du starter og drifter en lokal Redd Barna gruppe med informasjon om gruppestruktur, verv, økonomistyring og årsmøter. Du finner også retninglinjer, vedtekter og utgiftsrefusjonsskjema.

Hvordan starte en gruppe

Redd Barna-grupper er selvstendige enheter som selv velger sine aktiviteter og sitt aktivitetsnivå. Men ifølge organisasjonens vedtekter må de ha noen grunnleggende funksjoner og følge visse retningslinjer for drift.

En lokal Redd Barna-gruppe består av frivillige, og man må være minimum 3 personer for å danne en Redd Barna-gruppe. Dette er fordi Redd Barna-grupper må ha et styre, som består av tre styremedlemmer: en leder, nestleder, og en økonomiansvarlig. En gruppe kan også ha flere ordinære styremedlemmer. Alle som er med i styret må være medlemmer i Redd Barna.

Har du lyst til å starte en lokal Redd Barna-gruppe? Ta kontakt med ditt lokale Redd Barna kontor for å finne ut mer.

Hvordan drifte en gruppe

Her finner du beskrivelse av styrets oppgaver og oppgavene til de ulike rollene i styret, i tillegg til forslag til hvordan styret kan delegere ansvar mellom seg. Du finner også informasjon om hvordan sette opp regnskap for gruppen og hvordan gjennomføre årsmøter, og hvordan støtte gruppen kan få fra det lokale Redd Barna kontoret.

Ønsker du inspirasjon til aktiviteter gruppen kan gjøre? Du finner informasjon om Redd Barnas aktuelle kampanjer og ressurser, og aktivitetshåndboka med eksempler på et stort spenn av ulike aktiviteter dere kan gjøre her.

Gruppestruktur og verv

Styrets hovedoppgaver

 1. Lede gruppen og gruppens aktiviteter
 2. Sikre trygge aktiviteter for frivillige og alle som deltar
 3. Forvalte gruppens økonomiske midler
 4. Kalle inn til – og gjennomføre gruppens årsmøte
 5. Holde kontakt med og rapportere til regionkontoret

Gruppens leder

 • Leder styrets arbeid
 • Delegerer ansvar i styret og gruppen
 • Ansvar for å organisere møter for styret og gruppen
 • Legge til rette for god kommunikasjon mellom styre og gruppen
 • Kontaktperson opp mot regionkontoret
 • Tar i mot og følger opp nye frivillige
 • Ansvar for å minne styret og gruppen på Redd Barnas varslingsrutiner
 • Informere regionkontoret hvis det oppstår uregelmessige situasjoner 
 • Kalle inn til årsmøtet (se rutinebeskrivelse for gruppeleders kommunikasjon med medlemmer i sitt område) 
 • Skrive årsberetning for årsmøtet
 • Sikre overføringsnotat eller møte med ny gruppeleder etter årsmøte

Gruppens nestleder

 • Støtter leder i sin funksjon og fungerer som stedfortreder etter behov
 • Skriver møtereferat
 • Leder og nestleder kan fordele oppgaver mellom seg

Gruppens økonomiansvarlig

 • Ansvarlig for gruppens økonomistyring
 • Holder styret orientert rundt gruppens økonomi
 • Utarbeider budsjett, sammen med styret
 • Søker midler etter behov
 • Refunderer utlegg til frivillige og betaler fakturaer
 • Undersøker muligheter for rabatterte priser på vegne av gruppen 

Regionkontoret/Regionrådgiver

Lokale Redd Barna-grupper kan få støtte fra sitt lokale Redd Barna kontor i sitt arbeid. Det gjelder både drift av gruppa, og i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.

Her er noen eksempler på støtte man kan få fra regionkontoret:

 • Sikre at formaliteter er i orden knyttet til den enkelte frivillige (som politiattest, etiske retningslinjer, opplæring inkludert førstehjelpskurs)
 • Rekruttering av nytt styre
 • Støtter styrets leder etter kapasitet, og behov og ønsker fra leder selv
 • Støtte i inspirasjon, planlegging og gjennomføring av aktiviteter

Du finner kontaktinformasjon til ditt regionskontor her.

Regnskapsføring i lokale Redd Barna-grupper

Redd Barna gruppene fører eget regnskap. Mange mottar egne midler (grasrotmidler) og følger kriterier for bruk av disse. Økonomiansvarlig refunderer frivilliges utlegg, betaler fakturaer og fører regnskap inn i regnskapsskjemaet.

Regnskapsskjema med rutinebeskrivelse for regnskapsføring (last ned en kopi)

De gruppene som mottar grasrotmidler må følge kriterier for bruk av disse.

Grasrotmidler – en veiledning (lastes ned)

Arrangere årsmøte

Årsmøtet arrangeres på starten av hvert år innen utgangen av februar. På årsmøtet går dere gjennom gruppas aktiviteter (årsmelding) og årsregnskap fra året før, legger planer og budsjett for det nye året samt velger inn nytt styre.

Årsmøtene er Redd Barna-gruppens høyeste myndighet, og inngår i organisasjonens demokratiske årshjul sammen med regionmøtet og landsmøtet.

Alle som er medlem i Redd Barna kan stemme på årsmøtene, og regionmøtene.

Dokumenter til årsmøtet

Årsmøtedokument (2020/2021) med forslag til dagsorden og mal for årsmøtereferat, årsmelding og årsplan (lastes ned)

Spør din kontaktperson eller regionkontoret dersom du har spørsmål eller innspill. Ta også kontakt om gruppen ønsker faglig påfyll knyttet til et tema eller en aktuell kampanje, enten på årsmøtet eller på et annet møte. Eksempler på tema kan være vold og overgrep mot barn, barn på flukt, barns medvirkning eller barn som vokser opp i lavinntekt.

Rutinebeskrivelse for gruppeleders kommunikasjon med medlemmer i sitt område

Fordi alle som er medlem i Redd Barna kan stemme på årsmøtene, er det gruppeleders ansvar å sende ut en innkalling til gruppens årsmøte også til Redd Barna medlemmer som holder til i regionene der gruppen er.

Derfor har gruppeleder mulighet til å innhente oversikt over medlemmer registrert i sin kommune. Dette kan være aktuelt ved innkallelse til årsmøter, og også for å sende ut invitasjoner til arrangementer osv.

På grunn av personvern har Redd Barna en rutinebeskrivelse for å innhente en slik liste.