For frivillige

Hvordan sikre gode og trygge aktiviteter for og med barn

Barn, familier og frivillige som deltar på aktiviteter i regi av Redd Barna skal være trygge og godt ivaretatt.

Her finner du gode tips og råd til hvordan sikre trygge aktiviteter, hvordan du skal opptre i krisesituasjoner, mal for avviksskjema, samt vår egen medvirkningsbok med ideer til hvordan gruppa kan jobbe med barns medvirkning.

Risikovurdering ved ulike typer aktiviteter

Aktiviteter i regi av Redd Barna skal være gode og trygge. En del av aktivitetene våre foregår utenfor det faste samlingsstedet. Da er det viktig å planlegge godt og ta noen forhåndsregler slik at utflukten blir en god opplevelse for både barn og frivillige.

Vi har laget en sjekkliste som frivillige kan bruke i planleggingen av aktiviteter som har størst risiko forbundet med seg, slik som svømming, båtturer og overnattinger.

Sjekkliste for risikovurdering ved planlegging av aktiviteter

Tips til å skape trygge aktiviteter

Rammer er viktig for å skape forutsigbarhet som igjen bidrar til en følelse av trygghet. Særlig for barn og unge på asylmottak og krisesenter, som er i en sårbar og uforutsigbar situasjon.

I denne brosjyren får du som frivillig tips til hvordan du og gruppen din enkelt kan planlegge for og skape trygge aktiviteter for barn og unge på krisesenter og asylmottak.

Hvordan lage trygge rammer i aktiviteter på krisesenter og asylmottak.

Regler og rutiner for ungdomsaktiviteter på asylmottak

Beredskapsplan for frivillige

Hva gjør du dersom det oppstår en ulykke på aktivitet eller et barn blir borte? I denne beredskapsplanen finner du råd til hvordan løse vanskelige situasjoner som kan oppstå på aktivitet.

Beredskapsplan for frivillige som har aktiviteter med barn

Avviksskjema 

Avviksskjema fylles ut dersom det oppstår en særskilt hendelse under aktivitet med barn. Avvik må alltid meldes til ditt regionkontor så snart som mulig. Avviksskjema kan gruppen skrive i samråd med regionkontoret.

Medvirkningsboken 

Dette er en bok om barns medvirkning til alle som jobber frivillig direkte med barn. Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan jobbe med barns medvirkning i møte med barn på aktivitet. 

FNs barnekonvensjon fastslår at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Barns medvirkning handler om at barn skal involveres, gis innflytelse og handlingsmuligheter.  I Redd Barna er vi forpliktet til å involvere barn i beslutningsprosesser og la barn påvirke det arbeidet vi gjør.

Ta kontakt med ditt regionskontor for å få tilsendt medvirkningsboken.

Informasjon til barn som deltar på våre aktiviteter

En viktig del av tilretteleggingen for trygge aktiviteter er at barn og unge får god informasjon om hva de kan forvente når de er med på aktiviteter sammen med oss, og hvordan de kan gå fram for å varsle dersom de opplever noe som er utrygt eller krenkende.

Brosjyren skal deles med barn som deltar på ulike aktiviteter og prosjekter i regi av oss, enten det er gjennom frivillige, ansatte eller samarbeidspartnere. Brosjyren er på 17 språk, i tillegg til at innholdet finnes oversatt til ukrainsk og russisk i egne pdf’er.

Brosjyre til barn og unge

Infoskriv på ukrainsk

Infoskriv på russisk