Barnehagen og skolen skal være en trygg arena for barn og de voksne skal sørge for at hvert enkelt barn blir sett, fulgt opp og skal gis de beste forutsetningene for å lykkes.

Ansatte i barnehagen, på skolen og skolefritidsordning/aktivitetsskolen ser barn daglig og over tid. Derfor har de en unik mulighet til å holde øye med og følge opp barnas trivsel, endringer i atferd, tegn på skader og andre tegn som kan tyde på om barna lever i en vanskelig situasjon. 

Du kan gjøre en forskjell på 1-2-3!

 

 

 

1. Beredskapsplan og rutine for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep i skole og barnehage

 

En klar plan og tydelige rutiner gir ansatte, foreldre og barn trygghet. En god beredskapsplan gjør det klart:

 • Hva de ansatte skal se etter 
 • Hvilke tiltak som skal settes igang
 • Hvem som gjør hva
 • Hvem som skal kontaktes
 • Hvordan og når skolen eller barnehagen skal ha øvelser på hva de skal gjøre når mistanke oppstår og i akuttsituasjoner

 

Hvordan ser en god beredskapsplan ut? 

Gi god informasjon til foresatte og omverdenen om at skolen og barnehagen har en beredskapsplan - det forebygger at seksuelle overgrep finner sted. Spesielt viktig er det at forhold knyttet til barnas digitale hverdag innlemmes i beredskapsplaner for skolen.

Hva kan jeg gjøre? 

 • Sett i gang et arbeid for å lage handlings- eller beredskapsplaner for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot barn
 • Informer om planene og gi opplæring til de ansatte
 • Lurer du på om en skole der du bor har beredskapsplan for dette? Skriv brev til skolen og spør. Her er Redd Barnas mal på et brev.
 • Ta opp temaet med foreldrekontakter/FAU og foreldremøter

 

Her kan du laste ned Redd Barnas forslag til beredskapsplan mot seksuelle overgrep for skolen 

 

 

2. Opplæring til ansatte om seksuelle overgrep og hva man skal gjøre ved mistanke eller avdekking

 

Det kan være vanskelig å se på et barn at det er eller har vært utsatt for seksuelle overgrep, og det skal mye til før et barn forteller om hva det er utsatt for. Ofte forteller barnet likevel om det gjennom kroppsspråk eller ved bruk av andre virkemidler enn å si det direkte. Barn utsatt for seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på disse signalene.

Kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, både i nære relasjoner, på skolen og i barnehagen og relatert til barnas digitale hverdag, om hvilke tegn og signaler barn kan sende ut og om hva de voksne skal gjøre hvis de har mistanke om at noe er galt er avgjørende for å kunne hjelpe barna til å fortelle. Det gir også kompetanse til å se utover individuelle forklaringer på barns atferd, som at barnet har lære- eller konsentrasjonsvansker, og heller se etter årsaker i barnets livssituasjon.

Alle ansatte har meldeplikt!

Alle voksne på skolen og i barnehagen har et selvstendig ansvar for å melde fra om seksuelle overgrep dersom de har mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Kanskje det viktigste de voksne i barnehagen og på skolen kan gjøre er å spørre barna om hvordan de har det, om noe er galt, å bry seg og ta barnet på alvor.

En del barn prøver ut ulike sider av seg selv og kan være utprøvende på nett. Fordi dette er en arena der voksne ofte ikke er tilstede vegrer barn som har vært utsatt for overgrep etter utprøving og vennskapsforhold på nett seg for å fortelle om det til voksne, særlig foresatte. At en lærer eller annen voksen spør om barnas digitale hverdag kan bety at barnet tør å åpne seg og tør å fortelle.

 

Hva kan jeg gjøre?

 • Gi de ansatte opplæring om
  • seksuelle overgrep
  • hvordan de kan snakke med barn om dette
  • å gi god opplæring til barna
  • yrkesetisk bruk av sosiale medier
 • Ta opp temaet på skolen eller i barnehagen, og ikke glem barnas digitale hverdag
 • Hent inn eksterne kursholdere hvis nødvendig
 • Snakk med foreldrene, i samarbeid med FAU, blant annet om forventninger til oppfølging av barn i deres digitale hverdag

Kunnskap og kompetansehevende tiltak finnes, blant annet på Jeg er her-sidene.

Vi anbefaler:

At alle ansatte på skolen og i barnehagen gjennomgår opplæring og får kompetansebevis på at de har gjennomgått e-kurset "Vold og seksuelle overgrep mot barn" fra RVTS Nord og Høgskolen i Narvik, utviklet i samarbeid med Helsekompetanse.no

 

 

Undervisning til barn og unge er viktig for å forebygge overgrep

 

Hvorfor skal skolen gi barn god opplæring i sine rettigheter, seksualitet og seksuelle overgrep?

 

Å snakke med barn om seksualitet kan føles unaturlig for voksne, men forskning viser at det å snakke med og forklare barn om seksualitet gjør dem trygge. Derfor er det viktig at barna får opplæring om seksualitet og seksuelle overgrep. Skolen har en unik mulighet til å gi alle barn informasjon og hjelpe dem til å utvikle respekt for hverandre og bestemme over sin egen kropp.

Om barna føler seg trygge på å prate med noen om seksualitet, er sjansen større for at de vil fortelle om et eventuelt overgrep. Informasjon kan bidra til å ta bort noe av tabuet rundt seksualitet, heller enn at overgrepene kan fortsette fordi handlingene og ordene er omgitt av skam.

Mange barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, vet ikke at det som foregår ikke er vanlig og ikke er lov. Kanskje har de aldri opplevd annet, og tar handlingene som en del av det å være menneske.

Ved å gi dem informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet kan man oppnå:

 • at de føler seg trygge på å kunne snakke om det de har opplevd uten å føle skam og skyld
 • at de forstår at det er viktig å snakke med en voksen
 • at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på, som at en voksen tar kontakt og de føler seg redde

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Spør skolen om

 • barna har fått informasjon og har fått snakke om seksualitet og seksuelle overgrep
 • hva de har lært, og oppfordre gjerne skolen til å informere foresatte om hva barna har snakket om
 • fra hvilket klassetrinn seksualundervisning gis på skolen
 • seksualundervisningen inneholder temaer som seksuelle overgrep og seksuell trakassering
 • barna har fått opplæring i digital dømmekraft, trygg og ansvarlig nettbruk og hvordan manipulasjon skjer på digitale arenaer

Gi gjerne skolen tips til hvor verktøy for å snakke med barn om seksualitet og seksuelle overgrep finnes, blant annet på Jeg er her-sidene.

Ta dette opp som tema på foreldremøter, og hør hva de andre foreldrene mener.

Vi anbefaler:

At alle elever gis systematisk opplæring i seksualitet og seksuelle overgrep.

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >