Skolen skal være en trygg arena for barn og de voksne skal sørge for at hvert enkelt barn blir sett, fulgt opp og skal gis de beste forutsetningene for å lykkes.

Ansatte i skolen ser barn daglig og over tid. De har derfor en unik mulighet til å bidra til å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.

Hva må en skole gjøre for å forebygge og avdekke vold og overgrep?  

 Beredskapsplan og rutine for å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep


En klar plan med tydelige rutiner gir ansatte, foreldre og barn trygghet.  En god beredskapsplan gjør det klart:

  • Hvilke plikter skolen og de ansatte har knyttet til avdekking av vold og seksuelle overgrep, og ansvars- og rollefordeling
  • Hvem som skal kontaktes for å søke råd eller melde bekymring, gjerne med konkrete kontaktpersoner i barnevern og politi
  • Hvordan møte og følge opp barn der man er bekymret eller som forteller om vold eller overgrep
  • Hvordan og når skolen skal ha øvelser på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn
  • Hvordan ansatte på skolen og barna skal få kunnskap om vold og seksuelle overgrep

 

Har ikke skolen din en beredskapsplan? Redd Barna holder på å lage en mal til beredskapsplan, som du vil kunne laste ned her så snart den er ferdigstilt. Hvis du vil vite mer eller få den tilsendt når den er ferdig, send en epost til jegerher@reddbarna.no

Til inspirasjon: Oslostandard for samarbeid mellom skole og barneverntjenesteOpplæring til ansatte om vold og seksuelle overgrep og hva man skal gjøre når man er bekymret


Voksne trenger kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn, og hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn. Det kan være vanskelig å se på et barn at det er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og det skal ofte mye til før et barn forteller om hva det er utsatt for. Ofte kan barn fortelle igjennom kroppsspråk eller ved bruk av andre virkemidler enn å si det direkte. Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på disse signalene.

For å heve kompetansen blant ansatte kan det være lurt å ha vold og seksuelle overgrep som tema på planleggingsdager og personalmøter på skolen. Da kan dere invitere relevante foredragsholdere og samarbeidspartnere fra fagmiljø, barnevern, politi, senter mot incest og seksuelle overgrep og krisesenter.

 Gi barna på skolen kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og hvor de kan få hjelp


Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold. For at de skal være beskyttet i praksis, er det nødvendig at barn selv har kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de skulle være utsatt. Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen (Folkehelseinstituttet 2019).

Igjennom at vold og overgrep inkluderes i undervisningen, får barn kunnskap om ulike type vold, at det er ulovlig, at det aldri er deres skyld om de blir utsatt, og at de har rett til å si ifra og få hjelp. Å snakke med barn om vold bidrar til å oppfylle barns rett til beskyttelse, og er også i tråd med skolens kompetansemål i samfunnsfag om seksualitet, grensesetting, vold og respekt.

Redd Barna har gratis undervisningsmateriell med filmer, samtaleopplegg og veiledning til lærere om vold, seksuelle overgrep og nettvett >

Se film fra Jar skole dere lærerne underviser med Redd Barnas undervisningopplegg for 5.-7.trinn om kropp, grenser og overgrep >

Lærere ved Jar skole bruker Redd Barnas undervisningopplegg for 5.-7.trinn for å lære elevene om kropp, grenser og overgrep.Om avvergingsplikten og opplysningsplikten 

 Avvergingsplikten

Ifølge straffelovens paragraf 196 har vi alle en plikt til å søke å avverge en rekke alvorlige lovbrudd vi får kunnskap om, eller tror at mest sannsynlig vil skje. I saker som gjelder vold mot barn, kan du avverge ved å varsle politi og/eller barnevern. Når du skal avverge vold eller overgrep, er det viktig å samarbeide med den det gjelder. Dialog og samarbeid må tilpasses alder og modenhet, og vil kunne avhenge noe av hvor akutt situasjonen er. Husk at barn har et minst like stort ønske om å få informasjon, trygghet og kontroll over sitt eget liv som voksne har.

For mer informasjon om avvergingsplikten, se www.plikt.no.

Opplysningsplikten

Alle ansatte i skoler og barnehager har i tillegg opplysningsplikt. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten er todelt. Du har en selvstendig plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at barn:

  • blir mishandlet i hjemmet
  • blir utsatt for overgrep, alvorlig omsorgssvikt, kjønnslemlestelse
  • viser vedvarende alvorlige adferdsvansker

 

Du har også en plikt til å svare når barnevernstjenesten ber om opplysninger. Hvis du ønsker råd om hvorvidt du bør melde fra om en bekymring du har, kan du ringe til en barnevernstjeneste og drøfte saken anonymt.

Opplysningsplikten til barnevernstjenesten er individuell. En del arbeidsplasser har gjennomarbeidede og klare rutiner for hvordan man skal melde – sjekk om det foreligger rutiner på din arbeidsplass. Uavhengig av hva slags rutiner dere har, og om dere er flere som er kjent med bekymringen, har du fortsatt et ansvar for å forsikre deg om at barnevernet har blitt informert om bekymringen. Dersom du tror omsorgspersonen(e) kan være involvert i volden eller overgrepene, skal de ikke varsles om at du melder barnevernet.

Det er også mulig å melde bekymring direkte til politiet hvis man har mistanke om at et barn er utsatt for et lovbrudd som for eksempel vold eller seksuelle overgrep. Dette er særlig relevant der det kan være mulig å sikre bevis, fordi vold eller overgrep nettopp har skjedd, eller der man frykter at barn kan være i umiddelbar fare.

Opplysningsplikten til barnevernet er regulert i barnevernloven § 6-4, og i særlover for ulike offentlige tjenester og yrkesutøvere, som barnehageloven § 22, opplæringslova § 15-3 og helsepersonelloven § 33. Les mer om hvordan du kan melde til barnevernet, på  www.bufdir.no/barnevern.  

Både avvergingsplikten og opplysningsplikten går foran taushetsplikten.

Deler av denne teksten er hentet fra plikt.no