Foto: Tomas Drefvelin

FNs barnekonvensjon gjelder for alle barn under 18 år og barns rettigheter gjelder for alle barn uansett nasjonalitet, kjønn, opprinnelse, språk eller tro. Barnekonvensjonen er den nedfelt i norsk lov, og den skal sikre at du har behov for ekstra beskyttelse. Det er de voksnes ansvar at du som er barn får kunnskap om dine rettigheter og får dem oppfylt. Alle har plikt til å si ifra hvis barn ikke har det bra, eller hvis vi tror at barn kan bli skadet.  

Barnekonvensjonen sikrer barn deres egne rettigheter, for eksempel rett til et navn, skole, privatliv, helsehjelp eller rett til lek og fritid. I FNs barnekonvensjon står det hele 42 artikler om hvilke rettigheter du har og alle rettighetene bygger på noe som kalles de fire grunnleggende prinsippene i barns rettigheter:

 • Prinsippet om ikke-diskriminering (art. 2): Alle barn skal behandles likt uavhengig av hvem de er, hva de tror på, hva de mener eller hvor de kommer ifra.
 • Hensynet til barnets beste (art. 2): I alle saker og i alle hendelser skal vi tenke på hva som er det beste for hvert enkelt barn!
 • Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling (art 6): Alle barn skal få nødvendig omsorg og beskyttelse slik at de overlever, at de får gå på skole og får utvikle seg.
 • Barnets rett til å bli hørt (art. 12): Alle barn har rett til å si sin mening og barns meninger skal tillegges vekt når avgjørelser blir tatt.

Vil du lære mer om barns rettigheter?

Rettighetsslottet – hvis du er barn under 10 år >

Det magiske klasserommet – hvis du er 11 år eller mer >

En forenklet versjon av barnekonvensjonen finner du her >

Du har rett til å si din mening!

Elevmedvirkning handler om at du skal få si hva du mener er bra og hva du mener må forandres. Og at de voksne må høre godt på forslagene dine.

Elevmedvirkning gjelder alle elever alle steder; i klasserommet, på trinnet og på hele skolen. Det er flere forskjellige temaer du kan si din mening om:

Si din mening om læring

 • Hva liker du å lære om?
 • Hvordan og på hvilke måter lærer du best?
 • Har du ideer til opplegg og aktiviteter i et fag eller tema?
 • Planlegg en aktivitet for å lære
 • Gi tilbakemelding på lærerens opplegg i en time, et tema eller et fag


Si din mening om trivsel

 • Hvordan trives du i klasserommet?
 • Hvordan synes du de voksne er sammen med elevene?
 • Hvordan er det med utestenging, og det å få bli med, i klassen din?
 • Hva mener du om regler og rutiner, og hvordan de virker?
 • Har du ideer til hvordan noe kan bli bedre?
 • Planlegg aktiviteter eller et opplegg som du tror vil gjøre at alle trives bedre
 • Være med på å gjennomføre aktiviteter eller opplegg for at alle skal trives bedre.

Alt kan kanskje ikke bli som du har foreslått, men du skal uansett få vite hva som ble bestemt og hvorfor noe ble annerledes enn slik du foreslo.

Så bli med og bestem! Bare du vet hvordan du har det på skolen.

Vil du vite mer om elevråd? Les mer her >