Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

Prinsipper for god og meningsfull medvirkning fra barn og unge

FNs komité for barnets rettigheter stiller opp ni grunnleggende krav som må ivaretas for å sikre at medvirkningsprosesser med barn og unge er gode og meningsfulle. Disse kravene er gode prinsipper, som dere kan sette som standarder for elevmedvirkning i skolen.

Alle prosesser der ett eller flere barn medvirker, skal være:

Åpne og informative

Barna skal ha lett tilgang til informasjon som er tilpasset dem og forståelig for dem. De skal få kunnskap om hva som er hensikten med det de er med på, hvorfor de er med, hva deres rolle er, og hva andres rolle er, inkludert voksne. De skal få vite hvilke muligheter de har, hvilke begrensninger som finnes, hvilken grad av innvirkning de kan ha på en beslutning, og hvem som tar den endelige avgjørelsen. De skal få kunnskap om sine rettigheter og voksnes ansvar.   

Frivillige

Barna skal delta ut ifra eget ønske, basert på tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Barna skal aldri tvinges til å uttrykke sine synspunkter mot sin vilje, og de skal gjøres oppmerksom på at de kan trekke seg underveis hvis de ikke lenger ønsker å delta. 

Basert på respekt

Barnas synspunkter skal behandles med respekt, og de skal kunne ta initiativ på bakgrunn av egne ideer og forslag til aktiviteter. Voksne som arbeider med barn skal anerkjenne, respektere og bygge videre på gode eksempler der barna allerede medvirker. De skal også ha forståelse for den sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle konteksten barn lever i.    

Relevante

Når barn blir spurt om å medvirke, skal tema og problemstillinger ha reell relevans for deres liv og gi dem mulighet til å bruke sin kunnskap og sine ferdigheter og evner. I tillegg skal det være rom for at barna kan framheve og ta opp spørsmål som de selv vurderer som relevante og viktige. 

Barnevennlige

Omgivelsene og arbeidsmetodene skal tilpasses barnas kapasitet og evner. Det skal være tilstrekkelig tid og ressurser tilgjengelig for å sikre at barna kan forberede seg skikkelig, og at de er trygge på prosessen. Det skal tas hensyn til at barn i ulik grad har behov for støtte og tilrettelegging, alt etter deres alder og gradvise utvikling. 

Inkluderende

Medvirkningsprosesser skal være inkluderende og ikke gjenspeile eksisterende diskrimineringsmønstre. Barn er ikke en homogen gruppe, og alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, etc.  

Støttet av opplæring

Voksne må være godt forberedt og ha de ferdigheter og hjelpemidler som trengs for å kunne legge til rette for at barn får medvirke på en god og meningsfull måte. Barn trenger kunnskap om hvilke rettigheter de har, få styrket sine ferdigheter, og få opplæring for å kunne ta i bruk sin rett til å bli hørt effektivt og på egne premisser.  

Sikre og sensitive med hensyn til risiko

I visse situasjoner kan det være forbundet med risiko å gi uttrykk for sine synspunkter. Voksne har et ansvar for de barna de samarbeider med, og de må treffe alle mulige forholdsregler for å minimere risikoen for at barna blir utsatt for vold, utnyttelse eller andre negative konsekvenser på grunn av sin medvirkning. Barna skal vite at de har rett til beskyttelse mot vold, og hvor de kan henvende seg dersom de trenger hjelp. 

Ansvarlige

Når voksne inviterer barn til å medvirke, har de også et ansvar for å la barna få reelt eierskap, inkludert i evaluering og oppfølging. Barna skal gis tilbakemeldinger på hvordan synspunktene deres er blitt vektlagt, og hvordan deres medvirkning har påvirket utfallet av en prosess.