Foto: Redd Barna
Over hele verden jobber Redd Barna for at barn skal få oppfylt sin rett til utdanning. Skolegang gir mulighet for utvikling!

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Redd Barna arbeider systematisk med å sikre de mest sårbare og utsatte barna utdanning i verden. I Norge tilbyr vi skoler opplegg for å styrke barns medvirkning, arbeid mot mobbing og øke kunnskapen om barn i andre land. Våre frivillige driver også leksehjelp. 

Antallet barn som ikke går på skolen er halvert siden tusenårsskiftet. Det er svært gledelig. Likevel er det fortsatt nesten 60 millioner barn verden over som ikke får begynne på skolen. Halvparten av dem bor i områder som er preget av konflikt og kriser. Like alvorlig er det at 250 millioner barn i barneskolealder ikke kan lese enkle setninger, de fleste av dem til tross for at de har gått på skolen. De fattigste barna er hardest rammet. 

Når katastrofen inntreffer

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Anton Dale (13) gjør leksene sine ved hjelp av Redd Barnas lommelykt. Flere områder på Filippinene var uten strøm i måneder etter Haiyans herjinger i 2013.

Altfor mange barn får ikke mulighet til å gå på skole fordi de lever i konflikt og krisesituasjoner. Vi har ikke lov til å gi opp disse barna, selv om det er krevende. Redd Barna har mange års erfaring med utdanning i slike situasjoner. Det er viktig at skolen kommer på plass raskt etter at en væpnet konflikt har oppstått eller at en naturkatastrofe har skjedd, som for eksempel på Filippinene etter tyfonen i november 2013

Skolen kan være en overlevelsesarena for barn i en akutt krise, ved at den formidler informasjon og tjenester som er nødvendig, enten det gjelder vann, ernæring, hygiene eller beredskap. Skolen kan bidra til en normalisering av en ellers ekstrem hverdag for barn og bidra til at barna får bearbeidet sine opplevelser. Men først og fremst er skolen viktig for å sikre at barn lære, og at de slipper store avbrudd i læringsprosessen. Jo lenger et barn er utenfor skolen, desto større risiko for at det ikke kommer tilbake igjen. De unge generasjonene trenger kunnskaper og ferdigheter for å bygge sine samfunn for framtida.

Selv om mye kan gjøres som respons på en krise, er forebygging og beredskap enda viktigere for å sikre at skolen kan fungere som en del av sitt langsiktige arbeid. Det innebærer også å sikre skoler mot angrep og militær okkupasjon i konflikter. Flere skoler enn før blir angrepet som en del av en krig, og skole i krisesituasjoner er en viktig del av Redd Barnas utdanningsarbeid.

Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Flere skoler enn før blir brukt aktivt som mål i krig. Redd Barna jobber for at skoler skal beskyttes og være en fredssone i konflikter.

Redd Barna arbeider for å forplikte stridende parter til å definere skoler som fredssoner, slik man fikk til i Nepal under borgerkrigen, der over 90 % av barna fikk skolegang til tross for krigen. Vi jobber med tilsvarende konsepter i Afghanistan, Liberia, Palestina og Elfenbenskysten. 

I 2013 utgjorde utdanning under 2 % av all internasjonal humanitær bistand. Ved siden av det vi gjør selv, arbeider Redd Barna for å doble denne andelen slik at flere kan få beskyttelse, trygghet og læring gjennom skolen i en krisesituasjon.. 

Trygghet, trivsel og læring

Skolen må gi barn muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. Det er et nederlag at 250 millioner barn ikke kan lese enkle setninger i grunnskolealder.

Redd Barna er overbevist om at barn må være trygge og trives for å lære godt. Gode lærere med respekt for elevene er en nøkkel. Globalt er det altfor få lærere og altfor mange av dem har ikke lærerutdanning. Derfor arbeider Redd Barna systematisk med opplæring og støtte til lærere for å utvikle en inkluderende skole. En autoritær skolekultur dominerer fortsatt i mange land. I skoler som vi samarbeider med, er det ikke lov å bruke fysisk avstraffelse, og vi vil at elevene skal delta aktivt i undervisningen, og ikke bare repetere det læreren sier.

Investeringer til beste for barn

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Elever på Sway Teab-barneskole i Kambodsja drar nytte av Redd Barnas pilot "I'm Learning!"

Det er viktig for Redd Barna at de pengene vi investerer i skolen faktisk kommer barn til gode. Det krever at våre programmer er godt forankret lokalt, slik at de kan fortsette etter at vi har trukket ut vår støtte. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og underslag. Misbruk av midler går på bekostning av barns skolegang og læring.

Samtidig er vi opptatt av at det vi gjør i skolen, faktisk gir barn en god skolehverdag med trivsel og læring. Redd Barna evaluerer læringsmiljø og læring i våre programmer. I en pilot vi kaller «I’m Learning!» systematiseres denne innsatsen ytterligere, og vi investerer i følgeforskning å dokumentere hva vi oppnår enda bedre. Hensikten er å gjøre mer av det som virker, og avvikle tiltak som har liten effekt på barns trivsel og utvikling. Her kan du lese mer om hvordan dette gjøres i Kambodsja.

Målet er å gjøre oss overflødige

Vår innsats nytter. Nesten 6 millioner barn ble omfattet av at Internasjonale Redd Barnas arbeid i 2013. I årenes løp har vi gjort det mulig for enda flere barn og unge å ta utdanning. Nilofar i Afghanistan er en av dem. Hun har gått gjennom mye for å bli jordmor.

Mesfin var barnearbeider i Etiopia og er nå utdannet økonom.

Foto: Redd Barna
Etiopia er et av landene Redd Barna har nådd ut med utdanning til elever med alternative metoder. Bøkene disse elevene leser i, er fraktet til dem ved hjelp av et vandrende esel-bibliotek.

Men vi alene verken kan eller vil løse den globale utdanningskrisen alene.  
Redd Barnas langsiktige mål er å gjøre oss selv overflødige der vi opererer.  Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre for at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss etter hvert. I Etiopia bidro Redd Barna til å nå ut med utdanning til nomadebefolkningen ved hjelp av alternative metoder, noe som myndighetene etter hvert har overtatt selv. 

Politisk påvirkning er en integrert del av vårt arbeid, enten det dreier seg om å mobilisere flere donorer eller retter seg mot beslutningstakerne der utfordringene er størst. Myndighetene må selv øke sine utdanningsbudsjetter og investere i skolen til de fattigste barna. Det er den eneste bærekraftige løsningen på sikt. Inntil da vil Redd Barna være en partner og en utålmodig pådriver for at alle barn skal få oppfylt sin rett til utdanning. 

Les også om prosjektet "Voldsfrie skoler" i Honduras, Nicaragua og Mexico (Operasjon Dagsverk 2013)

Bedrifter støtter Redd Barnas utdanningsarbeid

Mange av Redd Barnas bedriftspartnere og støttespillere bidrar til vårt arbeid for utdanning. Et eksempel er prosjektet Skolegang som nytter i Malawi som flere bedrifter sammen bidrar til å realisere. Hovedmålet for det fireårige prosjektet er å sikre 103 000 barneskoleelever god kvalitet på undervisningen. Det er fortsatt plass til flere partnere. Dersom din bedrift ønsker å bidra kan du ta kontakt med oss her.