Foto: Redd Barna
Over hele verden jobber Redd Barna for at barn skal få oppfylt sin rett til utdanning. Skolegang gir mulighet for utvikling!

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Å gi barn en god og trygg skole er Redd Barnas viktigste satsningsområde. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt og barn i fattige lokalsamfunn.

Til tross for framgang de siste tiårene, gjenstår det mye før alle barn nyter godt av retten til en god skolegang. Det er en global læringskrise, og 125 millioner barn i verden lærer ikke grunnleggende lese- og regneferdigheter selv etter fire år eller mer på grunnskolen. Lærere mangler kapasitet, støtte og kompetanse til å innfri barns rett til utdanning. I tillegg har framgangen stagnert når det gjelder tilgang til utdanning, og rundt ni prosent – eller 63 millioner barn – mangler fremdeles tilgang til barneskolen. Dette gjelder flere jenter enn gutter, og barn med nedsatt funksjonsevne er spesielt utsatte. 

Å gi støtte til hvert eneste barn er viktig for oss. Å være rettighetsbasert betyr at vi ikke skiller mellom barn der vi jobber. Redd Barna skal stå opp for de hardest rammede og mest marginaliserte barna som lever i konfliktområder og i fattigdom, samt bekjempe diskriminering og overgrep.  Å sikre at de mest marginaliserte inkluderes i vårt arbeid krever mer ressurser på kort sikt, men vil i det lange løp være kostnadseffektivt. Vi skal jobbe med barn, med det sivile samfunnet, privat sektor og med myndigheter for å få til endring i stor skala for barn.

Gode skoler for alle!

Som vi har sett; det holder ikke å gå på skolen hvis man ikke lærer noe. Redd Barna har utviklet et rammeverk for kvalitet i skolen som hjelper lærere, skoleledere, foreldre og lokale og nasjonale myndigheter å oppnå målet, at barn har det bra og lærer å lese, skrive og regne. For å oppnå det må vi arbeide med barnas miljø; psykososialt og fysisk godt læringsmiljø, barnevennlig pedagogikk, skole-hjem samarbeid og skoleledelse. I tillegg påvirker vi politikk og systemer til fordel for en økt satsning på skolen. Redd Barnas nasjonalt ansatte kolleger vet best hvordan påvirkning utøves i sine land, med nødvendig innsikt og erfaring for å få til gode løsninger.

Redd Barna er overbevist om at barn må være trygge og trives for å lære godt. Gode lærere med respekt for elevene er en nøkkel. Derfor arbeider Redd Barna systematisk med opplæring og støtte til lærere for å utvikle en inkluderende skole. I mange land dominerer fortsatt en autoritær skolekultur. I skoler som vi samarbeider med er det ikke lov å bruke fysisk avstraffelse, og vi vil at elevene skal delta aktivt i undervisningen, og ikke bare repetere det læreren sier. 

Et viktig aspekt ved læring er at den starter tidlig nok. Å bli lest for på sengen som småbarn er en god start. Tidlig læring er viktig fordi vi ser at det er store ulikheter mellom barn som får læringsmuligheter før barneskolealder og de som ikke får det. 

Når katastrofen inntreffer

Foto: Mohammed Awadh / Redd Barna
I Jemen går Maya og hennes venner på skole støttet av Redd Barna.

Altfor mange barn får ikke mulighet til å gå på skole fordi de lever i konflikt og krisesituasjoner. Vi har ikke lov til å gi opp disse barna, selv om det er krevende. Redd Barna har mange års erfaring med utdanning i slike situasjoner. 

Skolen kan være en overlevelsesarena for barn i en akutt krise, ved at den formidler informasjon og tjenester som er nødvendig, enten det gjelder vann, ernæring, hygiene eller beredskap. Skolen kan bidra til en normalisering av en ellers ekstrem hverdag for barn og bidra til at barna får bearbeidet sine opplevelser. Men først og fremst er skolen viktig for å sikre at barn lærer, og at de slipper store avbrudd i læringsprosessen. Jo lenger et barn er utenfor skolen, desto større risiko for at det ikke kommer tilbake igjen. De unge generasjonene trenger kunnskaper og ferdigheter for å bygge sine samfunn for framtiden.

Selv om mye kan gjøres som respons på en krise, er forebygging og beredskap enda viktigere for å sikre at skolen kan fungere som en del av sitt langsiktige arbeid. Det innebærer også å sikre skoler mot angrep og militær okkupasjon i konflikter.

Investeringer til beste for barn

Det er viktig for Redd Barna at de pengene vi investerer i skolen faktisk kommer barn til gode. Det krever at våre programmer er godt forankret lokalt, slik at de kan fortsette etter at vi har trukket ut vår støtte. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og underslag. Misbruk av midler går på bekostning av barns skolegang og læring.

Samtidig er vi opptatt av at det vi gjør i skolen, faktisk gir barn en god skolehverdag med trivsel og læring. Redd Barna evaluerer læringsmiljø og læring i våre programmer.

Foto: Redd Barna
Etiopia er et av landene Redd Barna har nådd ut med utdanning til elever med alternative metoder. Bøkene disse elevene leser i, er fraktet til dem ved hjelp av et vandrende esel-bibliotek.

Men vi verken kan eller vil løse den globale utdanningskrisen alene.  
Redd Barnas langsiktige mål er å gjøre oss selv overflødige der vi opererer.  Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre for at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss etter hvert. I Etiopia bidro Redd Barna til å nå ut med utdanning til nomadebefolkningen ved hjelp av alternative metoder, noe som myndighetene etter hvert har overtatt selv. 

Politisk påvirkning er en integrert del av vårt arbeid, enten det dreier seg om å mobilisere flere donorer eller retter seg mot beslutningstakerne der utfordringene er størst. Myndighetene må selv øke sine utdanningsbudsjetter og investere i skolen til de fattigste barna. Det er den eneste bærekraftige løsningen på sikt.

Inntil da vil Redd Barna være en partner og en utålmodig pådriver for at alle barn skal få oppfylt sin rett til utdanning.