Foto: Mustafa Saeed / Save the Children

Siden 1990 er barnedødeligheten i verden nesten halvert, men fortsatt dør årlig 5.4 millioner barn før sin femte fødselsdag. De fleste dør hjemme uten tilgang til livsnødvendige helsetjenester, av sykdommer som kan forebygges eller behandles enkelt og billig. 

Redd Barna jobber i en rekke land i verden med å innfri barns rett til helse og overlevelse. Vi jobber på flere måter:

  • Program (langsiktig arbeid med fokus på fattigdomsreduksjon)
  • Nødhjelp (avhjelpe kritiske situasjoner i krig, konflikt og katastrofer)
  • Politisk påvirkning (endre politikk, lovgiving og økonomiske prioriteringer)

Trygge svangerskap og fødsler

Foto: Redd Barna/Jonas Gratzer
Judith Gwilizah med baby Jenny

Mange kvinner og barn får skader eller dør før og under fødsel. Ofte skyldes dette at de ikke får hjelp fra kvalifisert helsepersonell. Spesielt sårbare er millioner av tenåringsjenter som blir gravide og føder barn før kroppene deres er klare for det. Unge jenter føder oftere premature barn eller barn med lav fødselsvekt, og det oppstår oftere komplikasjoner, også knyttet til utrygge aborter. 

Hva gjør Redd Barna?

Vi jobber blant annet i Syria og Somalia med å sikre kvinner tilgang på svangerskapskontroller og fødselshjelp, samt med opplysningsarbeid og med å styrke kapasitet og kvalitet ved helsesentre. 

Vi jobber med å forhindre tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap, blant annet i Malawi, hvor vi driver opplæring av samfunnsledere og lærere i opplysningsarbeid og seksualundervisning i skolen. Ungdom får informasjon om sine seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR), og jenter får hjelp under svangerskap, fødsel og i tiden etterpå. Vi legger også til rette for at de kan gå på skolen mens de er gravide og etter fødsel. 

Ernæring

Foto: Redd Barna/Lisa Brodshaug
En nyfødt baby får morsmelk ved en klinikk i Kambodsja.

Underernæring er bakenforliggende årsak til nesten halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år. Et alvorlig underernært barn har 11 ganger høyere risiko for å dø, sammenlignet med et velernært barn.

Hva gjør Redd Barna?

Vi forebygger og behandler akutt underernæring i for eksempel Somalia, Jemen og Syria. Vi jobber for at underernæring skal oppdages tidlig, slik at barnet får riktig behandling og oppfølging.

Redd Barna har fokus på amming som et viktig tiltak mot underernæring og dødsfall blant de minste. Vi lærer opp helsepersonell i å veilede mødre med amming og overgang til fast føde, blant annet med etablering av mødregrupper. I Jemen og Somalia har vi også integrert helse- og ernæringsarbeid i skolen, der barn og unge selv driver undervisning blant sine medelever.

I kriser og konflikt

Risikoen for underernæring, sykdom og død øker i humanitære kriser. Nyfødte og småbarn, gravide og ammende kvinner, rammes ofte hardt.

Hva gjør Redd Barna?

Vi jobber med forebygging og behandling av akutt underernæring i flere land, deriblant i Somalia, Jemen og Syria. Å bidra til god ernæring for små barn kan være helt avgjørende for at barn overlever en humanitær krise.

Sammen med kolleger i internasjonale Redd Barna sørger vi for at familier og lokalsamfunn står bedre rustet når kriser og konflikt oppstår. I nødhjelpssituasjoner jobber vi tett med FN, myndigheter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å nå ut med hjelp til de som trenger det

I konfliktrammede land som Jemen, Syria og Somalia retter Redd Barna sitt arbeid mot helsearbeidere og mødre, spesielt for å fremme amming og småbarnsernæring.

Foto: Stuart J. Sia/Save the Children

Politisk påvirkning

Redd Barna jobber med å endre politikk til beste for barn, og å påvirke budsjetter slik at det bevilges nok penger. Det er ofte tidkrevende og vanskelige prosesser, men når vi lykkes, er det ofte verdt innsatsen, fordi det kan føre til endringer som kommer mange barn til gode.

Vi retter vårt påvirkningsarbeid mot:

  • Norske myndigheter
  • Myndigheter i andre land
  • Globale institusjoner (f.eks FN/WHO, vaksinealliansen GAVI, Verdensbanken)
  • Oljefondet

Kampen mot aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning

Multinasjonale selskaper oversvømmer markeder i utviklingsland med morsmelkerstatning. Massiv markedsføring gjør at mødre gir melk på flaske framfor morsmelk, med store konsekvenser for barns helse, særlig i utviklingsland, hvor tilgang på rent vann og kjølemuligheter er begrenset.

Det er beregnet at 823 000 babyer kunne vært reddet hvert år om de hadde blitt ammet. Redd Barna jobber for at selskaper og investorer skal følge reglene for markedsføring av denne typen produkter. 

Det norske Oljefondet er en av de største investorene i denne industrien. Vi jobber for at Oljefondet skal bruke sin makt til å endre selskapenes praksis og rette seg etter internasjonale regler for markedsføring for morsmelkerstatning. 

Les mer om vår kampanje her

Vi jobber for at helsetjenester skal være gratis

Når helsetjenester knyttet til graviditet og fødsel er gratis, er sjansen større for at mor og barn overlever og har god helse. Mange steder i verden ruinerer familier seg for å føde trygt. Eller de lar være å oppsøke helsestasjonen fordi de ikke har råd - ofte med alvorlige konsekvenser for mors og barnets helse. Vi jobber for at helsetjenester skal være gratis.

For å sette søkelys på problematikken tok vi med skjult kamera til Harstad sykehus. Der lurte vi jordmødrene til å tro at det skal innføres "taksameter" på fødestuer Norge og at mødrene skulle få regningen for sin egen fødsel. Helt utenkelig i Norge - men virkeligheten andre steder i verden.

I filmen nedenfor kan du se hvordan de reagerte!