Foto: Redd Barna/Øyvind Toft
Heller ikke barn og unge i Norge får alle rettighetene sine oppfylt. Det jobber Redd Barna for å gjøre noe med.

Redd Barnas rettighetsarbeid er tredelt:

 1. Kunnskap
  Redd Barna arbeider for økt kunnskap om barns rettigheter hos både barn og voksne.
  En av forutsetningene for at barnerettighetene oppfylles, er at alle forstår hva rettighetene innebærer. Redd Barna når ut med informasjon til barn, til de som arbeider med og for barn, og til myndighetene om barns rettigheter. Vi gjør det også klart at dette handler om rettigheter, det vil si forpliktende regler. Vi bidrar til økt kunnskap ved å kartlegge hvilke grupper barn i Norge som ikke får oppfylt sine rettigheter, og på hvilke områder barns rettigheter særlig blir brudd. Kunnskapen og dokumentasjonen vi sikrer gjennom våre prosjekter benytter vi til oppfølging av barns rettigheter i Norge.

 2. Samfunnsstrukturer
  Skal vi styrke barns rettigheter, kreves det gode samfunnsstrukturer og egne systemer for barn som forankrer deres rettigheter. Redd Barna arbeider ovenfor lokale og sentrale myndigheter, for å styrke strukturer og systemer med utgangspunkt i barns rettigheter og med barnets beste som overordnet prinsipp.

  Redd Barna er særlig opptatt av gode systemer for å ivareta barns rett til beskyttelse og omsorg, og barns rett til å delta og til å bli hørt.
  Eksempler på slike strukturer og systemer er: Barneombudet, barnevennlige klagesystemer hvor barn kan få hjelp til å hevde de rettighetene de har krav på, et barnevern som hører på barn og la det delta i egen sak, og barnehusene som skal være tilgjengelig for alle barn som er utsatt for vold og overgrep.

 3. Overvåking
  Redd Barna følger med på, og påvirker, myndighetenes arbeid med å styrke barns rettigheter. Vi uttaler oss om lovarbeid, retningslinjer og praksis og kommer med endrings- og forbedringsforslag. Vi rapporterer også i samarbeid med andre organisasjoner til FNs barnekomité, FNs menneskerettighetsråd og andre internasjonale organer og bruker deres anbefalinger, merknader og kritikk for å skape en positiv

  "WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
  .

Forum for barnekonvensjonen

Redd Barna har sekretariatet for Forum for barnekonvensjonen og er leder for Forumets Arbeidsutvalg. Forum for Barnekonvensjonen er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 medlemmer og har som formål å være en pådriver for Norges oppfølging av FNs barnekonvensjon. Forumets hovedoppgave er å følge Norges rapportering til FNs barnekomité hvert femte år Dette foregår gjennom arbeidet med en supplerende rapport, og strategisk og systematisk oppfølging av merknadene fra barnekomiteen i årene etter rapporteringen. 

Hvert år deler Redd Barna ut Redd Barnas Rettighetspris til noen som har gjort en spesiell innsats for å styrke barns rettigheter >

Søk om støtte til å skrive en kronikk basert på en masteravhandling som handler om barns helse, velferd og rettigheter >