Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Redd Barnas hovedmål er en verden der alle barn får rettighetene sine oppfylt.

Redd Barna er stolt av sin tilknytning til Barnekonvensjonen. Vår britiske grunnlegger Eglantyne Jebb skrev den aller første erklæringen om barns rettigheter i 1923. Den ble vedtatt av FN i 1924. I 1959 vedtar FN en ny erklæring om barns rettigheter. Disse to dannet grunnlaget for Barnekonvensjonen vedtatt i 1989. I dag bygger Redd Barna alt vårt arbeid på denne konvensjonen.

Som rettighetsorganisasjon forplikter Barnekonvensjonen – sammen med alle de andre internasjonale menneskerettighetskonvensjonene – oss til å legge lista høyt når vi jobber med barns rettigheter. Vi kan ikke tillate oss å velge lette løsninger. I alt vårt arbeid er hovedmålet å gjøre oss selv overflødige på sikt, fordi myndighetene med tiden forstår at barns rettigheter må prioriteres og oppfylles fordi Barnekonvensjonen faktisk er juridisk bindende.

Se mer om Redd Barnas rettighetsarbeid i Norge her >

Når Redd Barna for eksempel jobber for at barn skal få oppfylt sin rett til utdanning, kan vi ikke bare jobbe for de barna som er lettest å hjelpe. Det er tvert imot de som er vanskeligst å nå som skal være utgangspunktet. Barn i krig og konflikt eller i naturkatastrofer og barn med nedsatt funksjonsevne som av ulike grunner ikke har tilgang til skolen har samme rett til utdanning som alle andre barn.   

Vi kan derfor ikke være stolte av å nå 98 prosent av barna i et gitt område hvis vi ikke har gjort noe for de siste to prosentene som er vanskeligst å hjelpe. Vi kan heller ikke lene oss tilbake å være fornøyde med at barna endelig får lov til å gå på skolen hvis det samtidig ikke er gjort noe for å beskytte barna mot vold og overgrep på skoleveien eller i skoletiden, eller hvis barna ikke har mat nok til i det hele tatt å være i stand til å lære noe, eller av andre grunner er for syke til å motta undervisning.

Alle land hvor Redd Barna har programarbeid har ratifisert Barnekonvensjonen. Dette gjør konvensjonen til et viktig arbeidsinstrument i vårt arbeid for å påvirke myndigheter til å overholde alle løftene de dermed har forpliktet seg til.

Foto: Mohamed Nayef/Shadow Production
I konfliktsituasjoner jobber Redd Barna for å oppfylle barns tilgang til grunnleggende rettigheter som helseoppfølging og mat.

For å nå dette målet, samarbeider Redd Barna med andre organisasjoner og lokale krefter i alle landene hvor vi er representert for å øke kunnskapen og respekten for barns rettigheter. Vi jobber for å sikre at innholdet i Barnekonvensjonen blir kjent og respekteres av foreldre, lærere, politikere, myndigheter og andre personer som jobber med barn. Vi informerer også barn om at de har særskilte rettigheter. 

Slik jobber vi med Barnekonvensjonen 

 • Press på myndigheter
  I flere land er det motsetninger mellom Barnekonvensjonen og nasjonal lovgivning. Redd Barna jobber meget aktivt for å styrke godt styresett for barn i landene der vi jobber. Vi overvåker at myndighetene virkelig etterlever sine juridiske forpliktelser for alle landets barn uten diskriminering – og dermed tar innover seg alle Barnekonvensjonens bestemmelser.
 • Vi bygger nettverk
  Vi jobber også for å styrke og bygge opp nasjonale institusjoner og systemer som kan sikre oppfyllelsen av Barnekonvensjonen. Redd Barna har alltid hatt et nært samarbeid med lokale krefter og det sivile samfunn i den viktige jobben med å bygge lokal kapasitet. Slike nettverk av organisasjoner og barnegrupper samarbeider om ulike type påvirkningsarbeid for barn.
 • Vi støtter barneombud
  Redd Barna, andre frivillige organisasjoner og barneombudsordninger spiller en viktig rolle når det gjelder å overvåke situasjonen for barn og si fra om rettighetsbrudd. I flere land støtter Redd Barna barneombudsordninger eller arbeidet for at barneombud skal bli opprettet. Redd Barna deltar også aktivt med å sende informasjon om barns situasjon til den komiteen i FN som har ansvaret for å overvåke hvordan statene følger opp sine forpliktelser for barn.
 • Barn får si sin mening
  Et viktig prinsipp i Barnekonvensjonen er barns rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. For Redd Barna betyr det blant annet at vi arbeider for at barn skal være med på å utforme prosjektene vi støtter. Redd Barna arbeider også for å fremme barns muligheter til å si sin mening for eksempel overfor politiske myndigheter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vi gir råd
  Kunnskap om den praktiske betydningen av Barnekonvensjonens artikler har stor betydning. Redd Barna har høy ekspertise på Barnekonvensjonen, og våre eksperter gir råd om konvensjonen til myndigheter og andre som trenger det.