Til foreldremøtet på ungdomsskolen

Å snakke med ungdommer om bruken av nett og mobil er det viktigste for å gi dem en god og trygg hverdag med digitale medier. Å snakke sammen om ting som skjer bidrar til et bedre læringsmiljø på skolen, mindre mobbing og at barna får kunnskap om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner når de oppstår.

Fortsett å snakke sammen! 

På ungdomsskolen er ofte bruken av de digitale mediene blitt mer selvstendig, og nett og mobil brukes både i skolearbeid, for å organisere hverdagen, til underholdning og til å være sosial. Selv om ungdommene er mer selvstendige, er foreldrene fortsatt viktige i barnas liv, ikke minst som støttespillere, veiledere og rollemodeller. Fortell dem at dere er der for å hjelpe til! 

Lær av hverandre og forsøk å bli enige i foreldregruppa 

Foreldre er fremdeles barnas viktigste veiledere! Foreldrene kjenner sine barn og deres hverdag best. Samtidig viser undersøkelser at foreldrenes interesse for barnas nettbruk daler og foreldrene på ungdomsskolen møtes sjeldnere for å snakke om erfaringer og hvordan situasjoner skal håndteres i fellesskap. Når foreldrene snakker sammen, blir hverdagen tryggere og bedre for ungdommene.

"ikke bli så hysteriske, men lytt. hør etter og forsøk å finne ut av hva som er skjedd før dere hjelper oss å finne løsninger!"

Gutt på 6. trinn

Temaer og aktiviteter

Dette diskusjonsopplegget er bygget opp rundt forskjellige temaer som tar opp foreldres opplevelser av barn og unges digitale hverdag, barnas og ungdommenes opplevelser i digitale rom, og hva som er lurt å tenke på for å gi dem en god digital hverdag i fremtiden. 

Aktivitetene rundt hvert tema er bygget opp med kort info, caser/filmer og diskusjonsoppgaver. Redd Barna har også laget undervisningopplegg for ungdomsskolen, som kan brukes av skolen for å snakke med elevene om grenser, nettvett og seksualitet. Vi anbefaler ellers dubestemmer.no for å jobbe med nettvett på ungdomsskolen.

- HVA ER VIKTIGST - TIDEN BRUKT ELLER OPPLEVELSENE?

Tid brukt på spilling (gutter) og mobilbruk (jenter) er det som skaper størst uenighet hjemme. Ungdommer bruker mye tid på å være sosiale på nett og mobil, de ser på TV/video, leser og ser på nyheter og gjør lekser, jentene følger mer med på blogger, mens guttene deltar i nettforumer og endel ser på pornografi. Deres digitale hverdag er med på å forme deres identitet, gi dem en plass i samfunnet og i miljøet rundt seg. Hvilke rammer for nett- og mobilbruk skal foreldrene sette i denne perioden?

Til diskusjonsoppgaver

- SOSIALE MEDIER OG DIGITAL MOBBING

De aller fleste ungdomsskoleelever er veldig sosiale på nett og mobil, og det er på ungdomsskolen barna opplever mest mobbing og trusler. Dette tar form av uthenging, deling av bilder, misbruk av passord og andres profiler, ignorering av enkelte elever fra fellesgrupper, stygge SMSer eller verbalt å si stygge ting til hverandre, bruk av skjellsord, oppfordring til vold og samling til slosskamper osv. Hvis barna vet at foreldrene er engasjerte og snakker sammen får de en tryggere hverdag, men hva er lurt å bli enige om? 

Til diskusjonsoppgaver   

- KILDEKRITIKK - HVORDAN TA STILLING TIL DET MAN LESER OG SER PÅ NETT? 

Internett er en viktig kilde til informasjon og kunnskap både for voksne og ungdommer - de bruker det til å holde seg oppdatert, bli oppdatert, lese nyheter og gjør skolearbeid. Det kan være vanskelig å vite om noe er sant eller ikke, og feilinformasjon kan bidra til rekruttering til ryktespredning og mobbing, hatkriminalitet og ekstremisme. Kristik sans må trenes opp - hvordan kan foreldre bidra til dette?

Til diskusjonsoppgaver

- DELING, BEHOV FOR Å BLI SETT OG BEKREFTELSE

Ungdomstiden er en tid der barn former sin identitet, og samtidig som de kanskje ønsker å være "normale" blir det også viktig å skille seg ut. Hvordan man fremstår, behovet for å bli likt og få bekreftelse gjør at ungdommer i denne perioden er mer sårbare, og kanskje mer villig til å ta risikoer og teste grenser. Mye av denne testingen foregår på nett. Hvordan kan foreldrene hjelpe ungdommene sine til å ta valg som er riktige for seg?  

Til diskusjonsoppgaver 

- UTPRØVING, PRESS, SEKSUALITET OG NETTOVERGREP

Nett og mobil blir en kilde til utprøving av egen identitet og seksualitet. Endel ungdommer sender og videresender bilder og video til andre, bilder og film kan komme på avveie og sendes videre. Akkurat som på andre steder barn og unge ferdes, finnes det personer på nett som søker kontakt med dem. Noen av dem er eksperter på å snakke med ungdommer og på å finne ut hvem som er mottakelige for kontakt. Det kan være vanskelig å kjenne igjen tegnene på at man blir manipulert, og det kan være lurt å snakke om at også dette kan skje på nett og mobil.

Til diskusjonsoppgaver