BARNEHAGEBARN
HAR OGSÅ
RETTIGHETER

Krev at barn skal ha lovfestet rett på et trygt og godt barnehagemiljø.

SKRIV UNDER


Tusen takk,

Din stemme er viktig for å oppfylle barns rett til trygt barnehagemiljø.

Hjelp oss å dele kampanjen videre.

Vi skal levere underskriftene til leder og nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen og sende brev til alle partilederne i Norge, for å be dem om å sette barnehagebarnas rettigheter på agendaen.
 
Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår!

1220

Så langt har 1220 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 1500?

KREV AT:

Barnehagebarn skal ha en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.

Barnehagene skal ha plikt til å gripe inn og håndtere, om et barn ikke har det trygt og godt.

Barn og foreldre skal ha mulighet til å klage hvis barnehagen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt, lik den muligheten elever i skolen har med mulighet for dagbøter.

Barnehagen skal ha plikt til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og andre krenkelser.

Krev at barn skal ha rett på et trygt barnehagemiljø

Barn har rett til barnehageplass, men ikke lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. Barnehagebarns rettigheter må bli tatt på alvor. Stortinget må sørge for å lovfeste en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser på lik linje som elevene i skolen har.

Barnehagebarns rettsvern må bli styrket. Skriv under dette oppropet og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!

BAKGRUNN

I opplæringsloven § 9A har elever i den norske skolen rett på et trygt og inkluderende skolemiljø. Barn i barnehagen har ikke noen tilsvarende rettighet i barnehageloven.

Artikkel 19 i FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at alle barn har rett til beskyttelse mot vold, som også omfatter mobbing og andre krenkelser. Å sikre et trygt og godt barnehagemiljø handler om å oppfylle grunnleggende rettigheter som alle barn har ifølge barnekonvensjonen.

Mobbing er like skadelig for de yngste som de eldre barna. En god start i livet er avgjørende og viktig for å bygge et godt grunnlag for en trygg oppvekst.

Forskning om mobbing i barnehagen viser at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing, både fra voksne og fra barn. Forskning har også vist at flere av elevene som falt fra i videregående opplæring var blitt utsatt for mobbing allerede i barnehagen.

Å skape et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser er alltid voksnes ansvar, og det må vi ta på alvor.

Våren 2016 behandlet Stortinget barnehagemeldingen. Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven. Et slikt forslag har ennå ikke kommet. I Rammeplanen for barnehagen står det:

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.»

jf. kap. 1 under avsnittet Livsmestring og helse

En slik forpliktelse i rammeplanen er nødvendig og viktig, men langt i fra det samme som en lovfestet rettighet.  

Derfor trenger vi din stemme for å kreve at politikerne handler og sikrer at barn i barnehagen får lik rett til et trygt barnehagemiljø som elever har rett til et trygt skolemiljø.