Bli medlem i organisasjonen 

Dersom du ikke allerede er medlem, er første steg å melde seg inn i organisasjonen. Enhver som slutter seg til Redd Barnas formål kan bli medlem i Redd Barna. Som medlem kan du være frivillig i en lokal Redd Barna gruppe dersom du ønsker det. Dersom du har betalt årets medlemskontingent har du stemmerett i din lokale Redd Barna gruppe, på regionmøtet og i landsmøtet dersom du blir valgt til delegat fra din region. Medlemmer kan la seg velge til tillitsverv i organisasjonen. Dersom du ikke allerede er medlem kan melde deg inn her: 

Bli medlem i Redd Barna

 

Foto: Redd Barna
Medlemmer fra Region Midt er samlet på regionmøte i Trondheim.

Engasjer deg i en Redd Barna-gruppe 

Som medlem i Redd Barna kan du bli med i en lokal Redd Barna-gruppe. Redd Barna-gruppene jobber for barns rettigheter på mange ulike måter. Som frivillig i en Redd Barna-gruppe kan du være med på å arrangere fagseminar, fotballcup, innsamlinger, markeringer og mye mer. Du kan også drive kampanjearbeid for å sette barns rettigheter på dagsorden lokalt hos deg, og påvirke politikere for å få til varig endring for barn. Som medlem har du stemmerett ved Redd Barna-gruppas årsmøte, og mulighet til å bli valgt til tillitsverv i gruppa. På årsmøtene kan du blant annet være med å bestemme hvem som skal sitte i gruppas styre, og være med å planlegge aktiviteter for året som kommer. 

Medlemmenes aktiviteter er nedfelt i Handlingsplanen for Redd Barnas medlemmer.

Har du lyst til å bli aktiv i en lokal Redd Barna-gruppe? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor for å finne ut om det er en Redd Barna-gruppe der du bor. 

Medlemsstyret – medlemmenes talerør 

Medlemsstyret er medlemmenes talerør inn i organisasjonen. Medlemsstyret består av representanter fra hver region, som er medlemmenes lyttepost og stemme inn i organisasjonen. Har du og din Redd Barna-gruppe noen spørsmål, innspill eller saker du er engasjert i kan du ta kontakt med dine regionale representanter i medlemsstyret, eller du kan sende mail til medlemsstyrets leder eller nestleder: Cecilie Lund: ms-leder@reddbarna.no og Berit Bjørlo: ms-nestleder@reddbarna.no   

Foto: Redd Barna
Medlemsstyret er medlemmenes talerør inn i organisasjonen!

Møt andre medlemmer i din region 

Medlemmenes viktigste regionale møteplass er regionmøtene. Disse arrangeres en til to ganger i året. På regionmøtene kan du møte engasjerte medlemmer fra din region, diskutere saker som angår barns rettigheter, og utveksle erfaringer og meninger. Som medlem kan du komme med innspill til innhold, og forslag til saker og uttalelser som skal diskuteres. At medlemmer fra en hel region kan komme til enighet om en sak de vil fremme videre i organisasjonen, i media, eller på landsmøtet gir saken tyngde og en større mulighet for gjennomslag! 

Delta på landsmøtet og påvirk Redd Barnas retning  

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert tredje år. Her møter valgte representanter fra lokale grupper fra hele landet for å bestemme organisasjonens retning i årene som kommer. Som medlem har du mulighet til å bli valgt til delegat fra din region, og til å spille inn saker til diskusjon på forhånd. 

Foto: Redd Barna
Hvert tredje år møtes medlemmer i hele landet på Redd Barnas landsmøte.

 

Redd Barna trenger din stemme! 

Som medlem har du mange muligheter til å engasjere deg i organisasjonsdemokratiet. Redd Barna trenger din kunnskap, meninger og innspill, for å bli en sterkere organisasjon for barn. Sammen får vi til varige endringer for barn! 

Dersom du ikke allerede er medlem kan du melde deg inn her: 

 

Bli medlem i Redd Barna