Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Hovedstyret leder Borger A Lenth sammen med Generalsekretær Tove R. Wang.

Redd Barnas hovedstyre ønsker å gi medlemmer i Redd Barna en kort oppsummering fra hvert styremøte. 

Strategi og ledelse

Administrasjonen har for tiden fokus på virksomhetsplanlegging og budsjett 2011.Generalsekretæren har vært i Zimbabwe i forbindelse med sammenslåingen til ett program og besøkt Uganda. Det ble avholdt møter med ledelse og stab. Generalsekretæren har deltatt i et todagers møte med generalsekretærene i internasjonale Redd Barna (de syv med styrerepresentasjon) hvor felles utfordringer og hvordan man best kan sikre framdrift og omforent kommunikasjon til ansatte ble diskutert.

Generalsekretæren deltok i møte med sjefen for OCHA, Valeri Amos, som besøkte Oslo 22. oktober. Redd Barna la frem hovedfunn fra internasjonale Redd Barnas rapport om læring og trender i humanitært arbeid. Generalsekretæren holdt den 23. oktober innlegg på Amnestys landsmøte i Tromsø. Generalsekretæren har møtt utenrikskomiteen og kommentert på statsbudsjettet. Hun skal etter planen delta på et arrangement i Bergen 26. november ”Mennesket bak flyktningen”.


Programvirksomhet

Nødhjelp: Flommen i Pakistan preger fortsatt bildet av situasjonen ute.  Det internasjonale samfunnet har anmodet Pakistan om å sørge for at korrupsjonsanklagene forfølges i forbindelse med hjelpearbeidet etter flommen. Andre områder i regionen har også vært utsatt for sykloner og storm, men ingenting som har ført til større aksjoner. Også Latin-Amerika har opplevd mindre kriser etter sykloner eller tropiske stormer, men heller ikke her har det utløst større aksjoner. De erklærte krisene i Kirgisistan og på Haiti er nå avsluttet som erklærte kriser, men hjelpearbeidet forsetter.

Finansiering, også søknader som er i prosess både ute og hjemme: Helt nylig har Redd Barna mottatt e-post fra UD om at vi får MNOK 15 til det videre arbeid i Pakistan. Selv om vi ikke mottok penger i første tildeling etter krisen startet, kom vi altså tilfredsstillende med i den andre tildelingen. I tillegg til UDs bevilgning vil Redd Barna bidra med ca MNOK 10 i innsamlede midler. Støtten fra Redd Barna vil totalt utgjøre ca MNOK 25. Hovedfokus for arbeidet vil være gjenoppbygging og reetablering av 90 skoler i Khyber Pakhtunkhwa (KPK) provinsen.

Det er også startet en prosess mot UD for å søke om en rammeavtale for en periode på tre år fra starten av neste år. Vårt mål er å søke om MNOK 15 årlig, og at denne vil omfatte forebyggende arbeid (DRR), utvikling av beredskapsgruppen og annen personellstøtte, samt støtte til noen prioriterte kroniske konflikter.

Organisatoriske endringer og bevegelser knyttet til utviklingen i internasjonale
Redd Barna: I tilknytning til organisasjonsendringene i internasjonale Redd Barna er det etablert kontaktmøter mellom de skandinaviske landene, som er tenkt å kunne gi oss samlet en bedre posisjon internasjonalt. Vi arbeider også for å etablere et tettere samarbeid med Redd Barna Storbritannia. Basert på Redd Barnas prioriteringer søker vi deltakelse i den sentrale ledergruppen for nødhjelp i internasjonale Redd Barna, kalt Emergency Oversight Groupe.

Europa og Midtøsten

Politikk og sikkerhet: Valgene i Bosnia-Hercegovina forløp rolig, men befestet i stor grad den fastlåste situasjonen i landet. Som antatt gikk tendensen i retning av at Bosnjakene (muslimske bosniere) valgte relativt moderate ledere, mens resultatene i Republika Srbska og de kroatisk-dominerte kantonene gikk i mer nasjonalistisk retning. 

Den politiske situasjonen i de okkuperte palestinske områdene (OPT) domineres fullt og helt av de nylig avbrutte direkteforhandlingene mellom Abbas og Netanyahu. Det er gjennomgående avventende, til dels ganske negative, forventninger i befolkningen i OPT der internasjonale Redd Barna opererer.

Foto: Redd Barna
En gjennomgang av Redd Barnas programarbeid er viktig informasjon for Redd Barnas hovedstyre

Afrika

Politikk og sikkerhet: Sikkerhetssituasjon i Uganda er uforandret siden siste rapportering. Generelt er situasjonen stabil med relativt lav risiko i våre programområder, med unntak av Karamoja i øst hvor situasjonen fremdeles er ustabil og i Kampala med økt spenning i etterkant av bombeeksplosjonene 10. juli. Uganda avholder president- og parlamentsvalg i februar 2011. Det er ventet økt uro rundt valgkampen.

I Zimbabwe er den politiske situasjonen uendret.  Folk på landet er mest berørt av den økonomiske nedgangen. Matvaresikkerheten er dårlig i enkelte områder. Hovedårsaken til lav matproduksjon i Zimbabwe er først og fremst at store landbruksområder ligger brakk. Generelt er det liten interesse for forretningsmessige investeringer i Zimbabwe. Sør-Afrika har strammet inn på immigrasjonsreglene og har varslet deportasjon av blant annet zimbabwere. Koalisjonsregjeringen arbeider fortsatt med å avklare uavklarte punkter i overenskomsten mellom de politiske partiene. Nå gjenstår fire punkter, av totalt 32, som man ennå ikke har kommet til enighet om. Sør-Afrikas president har sendt en delegasjon for å megle i den fastlåste situasjonen. Det er usikkerhet om det planlagte valget vil bli avholdt neste år. Statssekretær for utviklingssaker, Ingrid Fiskaa, vil besøke Zimbabwe i slutten av november. Hun skal på feltbesøk til Redd Barnas prosjekter.

I Zambia er det noe uro i forbindelse med valget neste år. Det er ikke fastsatt dato for valget, og dette er en kilde til engstelse. Denne situasjonen har ført til at en rekke donorer er mer avventende til fortsatt engasjement i Zambia. Det er usikkerhet om den rolige og fredfulle situasjonen i landet vil vedvare.

Det skjer fremdeles mye i det etiopiske samfunnet som vil kunne få betydelig innvirkning på Redd Barnas program. Det handler blant annet om NGO-loven som regulerer NGO-virksomhet i landet (Redd Barnas gode relasjoner med myndighetene har så langt ikke ført til reduksjoner i vårt arbeid), menneskerettighetssituasjonen mer generelt, nødhjelpssituasjonen i landet, inflasjon og donorsituasjonen.

I Mosambik måtte myndighetene gå tilbake på en del av prisøkningen de varslet i september. Avgjørelsen er en midlertidig utsettelse, men enkelte mener at myndighetene neppe vil gjennomføre alle de varslede prishoppene.

I Zambia starter utformingen av tiltak for å endre programstrukturen i tråd med den endrede finansieringssituasjonen i programmet. Redd Barna ønsker å fortsette utdanningsprogrammet og diskuterer hvordan dette kan gjøres på den mest hensiktsmessige måten. Tilsvarende vil det på grunn av finansieringssituasjonen bli nødvendig å kutte andre deler av programmet for å kunne beholde utdanning på et akseptabelt nivå. Det diskuteres i tillegg hvordan få til en best mulig koordinering med Redd Barna Sverige og Redd Barna USA gitt den nye situasjonen fram til en offisiell sammenslåingsprosess i forbindelse med IPU.

Eventuelle spesielle hendelser: Norad har vært på besøk i Zambia og blant annet sett på Redd Barnas utdanningsprogrammer. Besøket var svært positivt og Norad har signalisert at de var godt fornøyd med det de så. Zambiske myndigheter er i ferd med å ferdigstille Sixth National Development Plan. Dette gir optimisme. UNICEF utarbeider blant annet sin neste årsplan i samsvar med denne planen. Redd Barna er aktive i å få til et partnersamarbeid med UNICEF.

Den norske ambassaden i Mosambik har avholdt møte med sivilt samfunn. Det ble en spennende utveksling av muligheter for påvirkning mot mosambikanske myndigheter og samarbeid mellom forskjellige sivile samfunnsaktører. Redd Barna fikk også mulighet til å diskutere videre samarbeid med ambassaden.

Asia

Afghanistan og Nepal & Bhutan, Politikk og sikkerhet:
Ingen større endringer siste måned og ingen spesielle politiske hendelser i siste periode som har konsekvenser for våre programmer.

Organisatoriske endringer og bevegelser knyttet til utviklingen i internasjonale Redd Barna: Brian Hunter er ansatt som ”Country Director Designate” for IPU i Nepal & Bhutan.  Det siste CLG-møtet (Country Leadership Group) i Nepal & Bhutan ble avholdt i begynnelsen av oktober. Arbeidet med overføring av programmene i Afghanistan og Nepal & Bhutan til IPU er igangsatt.

Kambodsja, Laos og Sri Lanka, Politikk og sikkerhet: Som på forhånd forventet, har nå presidenten/regjeringen i Sri Lanka forandret grunnloven slik at presidenten kan sitte ubegrenset antall perioder. Presidenten har også styrket sin rolle for å kunne utnevne personer i sentrale stillinger i byråkrati og politikk. Den største leiren for internflyktninger skal stenge ved utgangen av året, men tamilenes situasjon fortsetter å være svært vanskelig.

Finansiering, også søknader som er i prosess både ute og hjemme: Laos- og Kambodsja-programmene fortsetter å arbeide hardt for å skaffe mer finansiering til sine programmer. Det er blant annet søkt om Operasjon Dagsverk i år for Kambodsja-programmet. Avgjørelse vil komme våren 2011.

Organisatoriske endringer og bevegelser knyttet til utviklingen i internasjonale Redd Barna: I Kambodsja er det nå undertegnet kontrakt for nytt kontor, og Redd Barna og Redd Barna Australia flytter inn i felles kontor tidlig 2011. Sri Lanka går inn i IPU ved årsskiftet, men ingen beslutning er fattet vedrørende ny landdirektør. Regionallederstillingene i IPU i de to Asia-regionene er besatt og det er nå et intenst arbeid med å ferdigstille IPU for Sør- og Sentral-Asia til oppstart 1. januar 2011.

Latin-Amerika

Politikk og sikkerhet: Regionen er fortsatt preget av mye regn og jordras. Tap av menneskeliv og skader på hus og avlinger har særlig preget Guatemala. Redd Barna har bevilget et mindre beløp fra katastrofefondet.

Et vellykket CLG-møte for Nicaragua ble avholdt i september samt et møte om IPU for regiondirektører og ledere av lokale Redd Barna-organisasjoner.

Eventuelle spesielle hendelser: Guatemala har mottatt en pris for innovativt arbeid med ”bebetecas” bibliotek i lokalsamfunnet for barn fra 0-6 år.

Policy og utvikling: Finansiering, også søknader som er i prosess både ute og hjemme
Norad-søknaden for 2011 ferdigstilles og sendes 1. november. Norad har gitt tydelige signaler om at de vil ha svært begrenset mulighet til å øke støtten til frivillige organisasjoner utover 2010-nivå. Vi legger likevel vekt på betydningen av en god søknad for å ta vare på Redd Barnas høye anseelse i Norad.

Det utarbeides søknad til UD for støtte til barns deltakelse i fredsbygging også for 2012.

Organisatoriske endringer og bevegelser knyttet til utviklingen i internasjonale
Redd Barna: Det er rekruttert direktør for det globale initiativet for styresett for barns rettigheter (Child Rights Governance). Med det er direktører på plass for alle de globale initiativene. Direktørene møttes i Stockholm for samordning seg i mellom og med IPU under SC Global Programme Management Meeting 13.-15. oktober.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Kristin Halvorsen og flere andre politikere skal delta på barnas spørretime på Stortinget

Norge

12. oktober arrangerte Redd Barna en barnefattigdomskonferanse sammen med Framfylkingen med vektlegging på kommunenes ansvar.

16. og 17. oktober ble det avholdt regionmøter i fire av de fem regionene. Temaene var nødhjelp, Alle som en-kampanjen, Rødnese, rekruttering og organisasjonsutvikling. Region nord hadde besøk fra Russland og har planer for videre samarbeid. Informasjon om status for internasjonale Redd Barna ble gitt i alle regionmøter. Mange nye og unge medlemmer deltar aktivt på regionmøtene. Deltakelsesrekord i vest og nord.

Mens vi venter lanseres på Litteraturhuset 11. november. Mens vi venter består av historier som er hentet inn gjennom medvirkningsaktiviteter med barn i asylmottak og omsorgssenter.

19. november arrangeres Barnas spørretime på Stortinget. Barn fra 10 forskjellige steder i landet utfordrer politikere på temaene deltakelse og innflytelse. Hovedstyrets medlemmer er velkomne til å sitte på galleriet kl 12-15. Kom, lytt og lær.

I disse dager pågår det hektisk politisk påvirkningsarbeid i forlengelsen av framlagt statsbudsjett. Vi har deputasjoner både i justiskomiteen og i familie- og oppvekstkomiteen. Redd Barnas budskaper knytter seg til behovet for ytterligere forsterkning av barnevernet og asylsøkerbarns svake omsorg og rettsvern. 

Det er utarbeidet en fin, ny brosjyre om Norgesprogrammets arbeid. Den presenterer hvordan Norgesprogrammet jobber både med program og prosjektarbeid, samt medlemsarbeid. Det er lag særskilt vekt på å presentere alle Norgesprogrammets prosjekter.


Økonomi og finans

Vesentlig lavere refusjon av merverdiavgift
Foreløpige signaler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet tyder på at refusjonen Redd Barna får på merverdiavgift synker fra 99 % for 2008 til rundt 30 % for 2009. Årsaken til det er at flere organisasjoner kan søke refusjon av merverdiavgift, mens Stortingets bevilgning ikke har økt. Når det endelige svaret fra tilsynet foreligger, vil Redd Barna vurdere tiltak for politisk påvirkning for å øke reell refusjon av merverdiavgift. I forbindelse med årsoppgjøret for 2009 ble det forutsatt at Redd Barna ville få refundert 75 %. Hvis refusjonen blir på ca 30 % må vi nedskrive en fordring fra 2009 med ca MNOK 5,7. De ekstra kostnadene for 2010 er p.t. beregnet til MNOK 5,9.