MCP forbyr offentlig amerikansk helsestøtte til internasjonale og utenlandske organisasjoner som enten utfører, sprer informasjon eller gir veiledning om eller arbeider for lovendringer knyttet til abort. Forbudet gjelder også partnerorganisasjoner som mottar støtte. Ettersom loven begrenser både ytringsfriheten og sivilsamfunnets handlingsrom, er den også kjent som munnkurvregelen.

Redd Barna Norge arbeidet aktivt for at internasjonale Redd Barna skulle avvise loven, sammen med flere andre medlemsland. Etter en svært vanskelig prosess valgte likevel styret i internasjonale Redd Barna å etterkomme kravene i loven, selv om også de er svært bekymret for lovens konsekvenser og fortsatt vil kritisere den.

Bakgrunnen for at Redd Barna Norge anbefalte det internasjonale styret å avvise loven, er at det er en viktig prinsipiell sak. Dette handler om kvinners og jenters helserettigheter, deres rett til informasjon og helsetjenester innenfor hva som er lovlig i hvert enkelt land og sivilsamfunnets rett til å være pådrivere for dette helsearbeidet. Loven rammer sårbare kvinners rettigheter til en helhetlig reproduktiv helse. Den er en trussel mot sivilsamfunnets handlingsrom, ytringsfriheten og en trussel mot jenter og kvinners helse og overlevelse. Det er dokumentert store negative konsekvenser fra tidligere perioder med denne politikken, som nedgang i prevensjonsbruk og økning i usikre aborter med påfølgende dødsfall.

Styret i internasjonale Redd Barna opplevde derimot at de sto overfor et umulig valg. Om Internasjonale Redd Barna ikke oppfyller kravene fra amerikanske myndigheter, så mister organisasjonen helsemillioner som i dag gir livsviktig hjelp til 14 millioner barn og 6 millioner mødre i 37 land. Denne støtten går i dag til malariabekjempelse, vaksinasjonsprogrammer og HIV-hjelp.

Men ved å skrive under på munnkurvregelen, står 47 000 kvinner i fare for å miste livet årlig, som følge av illegale aborter. Unge og fattige kvinner rammes hardest av loven. De risikerer alvorlige helseskader og død, fordi de ikke lenger får nødvendig informasjon, prevensjonsmidler eller medisinsk oppfølging i forbindelse med graviditet og fødsel. Det internasjonale styret valgte motvillig å godta lovens krav, for å sikre at livreddende hjelp fortsatt blir gitt til verdens dårligst stilte.

Norske Redd Barna aksepterer at det internasjonale styrets beslutning var en annen enn vi håpet på, men vi vil arbeide for at kvinner i utviklingsland ikke skal lide under denne loven.

Vi ønsker å understreke at beslutningen vil ikke berøre Redd Barnas programmer og partnere som mottar norsk offentlig støtte. Vi vil dessuten styrke programmene som handler om kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp og sin egen reproduktive helse for å motvirke skaden denne loven vil ha.

Dersom dere har flere spørsmål om Redd Barna og munnkurvregelen kan dere kontakte Line Hegna eller Janne Raanes


Med vennlig hilsen

Magnus Frydnes, leder for representantskapets
Nils Øveraas, styreleder
Tove R. Wang, generalsekretær

Fakta:

En av Donald Trumps første handlinger i presidentstolen var å gjeninnføre Mexico City Policy. Det betyr at amerikanske bistandsmidler til helse ikke må bli brukt til å utføre aborter eller gi råd om abort. Konsekvensen er at ikke-amerikanske organisasjoner som mottar amerikanske midler ikke lenger kan fremme abort. Loven ble innført av president Ronald Reagan og er siden avskaffet av alle de demokratiske presidentene og gjeninnført av de republikanske.

Redd Barna arbeider for alle barns rett til god helse. I dag blir altfor mange jenter mødre mens de selv er barn. For at de skal kunne ta gode valg for sin egen framtid og kropp, og istedenfor å bli mødre mens de selv er barn skal kunne fortsette på skolen, må de ha tilgang på god informasjon og prevensjon. Redd Barna arbeider for at jentene skal bli selvstendige og trygge nok på seg selv til å ta gode valg. Vi jobber med lokalmiljøer, skoler og helsestasjoner slik at jenter skal ha reell tilgang på informasjon og prevensjon.