Foto: Redd Barna/Kine Olsen
Redd Barna ønsker å bruke Barnerettighetsfrokosten til å etablere en felles arena for alle som jobber for å beskytte barn mot krenkelser og overgrep.

Redd Barna ønsker å bruke Barnerettighetsfrokosten til å skape en arena for debatt og dialog, samt informasjon og refleksjon om barns rettigheter i Norge. Mange organisasjoner, yrkesgrupper og fagmiljøer arbeider med samme tematikk og legger ned et stort og betydningsfullt arbeid på sine felt.

-Med Barnerettighetsfrokostene håper vi å kunne skape en felles møteplass for disse aktørene hvor man kan komme sammen for å få ny kunnskap og informasjon, samt en mulighet til å dele erfaringer, forklarer Kine Olsen, regionleder for Redd Barna region nord.

En felles arena

I løpet av den aller første Barnerettighetsfrokosten på Perspektivet Museum i Tromsø fikk et trettitalls tilhørere kunnskap om mistanke og avdekking av krenkelser, og om avhør av barn. Deltakerne kom fra ulike etater, deriblant politiet, barneverntjenesten, PPT, Alternativ til vold, og barnerettsgruppen ved det juridiske fakultet ved universitetet i Tromsø.

Barnerettighetsfrokostens første innlegg ble holdt av Eli Haugstvedt og Dagfinn Sørensen fra RVTS. Disse representerte Konsultasjonsteamet og Kompetanseteamet, to tverrfaglige team som tilbyr råd og veiledning for yrkesutøvere som er i kontakt med barn og unge. Konsultasjonsteamet bistår i saker med mistanke eller avdekking av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, og Kompetanseteamet i saker knyttet til barn og unge som krenker seksuelt. Haugstvedt og Sørensen kunne fortelle at teamene helt og holdent drives på frivillig basis gjennom dugnadsånd.

Videre holdt Ståle Luther fra Statens Barnehus Tromsø innlegg hvor han fortalte om deres tilretteleggelse for, samt erfaringer med, avhør av barn. Han fortalte om hvordan de søker å ta bort unødig belastning for barna i avhørssituasjonen gjennom god tilretteleggelse, og kunne vise til gode resultater hva gjelder lav behandlingstid fra saken opprettes og til avhøret gjøres.

 

Foto: Redd Barna/ndla.no
Det norske samfunnet er forpliktet via FNs Barnekonvensjon på å beskytte barn. Redd Barna oppfordrer enkeltpersoner og institusjoner til å melde fra dersom man mistenker at barn utsettes fopr vold og overgrep.

Vennligst forstyrr!

Den første Barnerettighetsfrokosten inngikk som del av Redd Barnas Forstyrringsuker  som gjennomføres over hele landet fra 26.mai-8.juni. I løpet av disse ukene går Redd Barna ut med en spesiell oppfordring om å melde ifra om barn man er bekymret for.

Redd Barnas spesialrådgiver på vold og overgrep, Lars Due-Tønnesen, deltok på frokosten i Tromsø for å bidra med å sette fokus på Forstyrringsukene hvor budskapet er klart og tydelig; Vennligst forstyrr! Meld fra dersom du mistenker at barn utsettes for overgrep.

Forstyrringsukene gjennomføres nå i hele landet. Mange barn i Norge lever med daglig omsorgssvikt, vold og overgrep fra sine nærmeste. Redd Barna ønsker å informere om denne virkeligheten, og den livsviktige forskjellen enkeltmennesker kan gjøre.

Hjemmet skal være et trygt sted å vokse opp, og vi har alle et ansvar for å si fra når noe er galt.