Søk

Filtrer søket på:
 1. Politisk plattform for Redd Barnas arbeid 2014-2017. Redd Barna er på parti med barna. Med denne plattformen forteller vi hvilke endringer vi mener må til for å skape et samfunn hvor barns rettigheter respekteres og innfris.

  Last ned

 2. Redd Barna har gått statsbudsjettet etter i sømmene og presenterer for første gang sitt eget alternative statsbudsjett. Norges budsjett for 2016 vil skrives inn i historien enten som det året da Norge vendte de fattige ryggen for å ta vare på flyktninger i Norge, eller det året da Norge bestemte seg for å gi flyktninger et verdig opphold i Norge uten å la det gå utover fattige barn i andre land.

  Les mer

 3. Aktuell faglitteratur - 22.02.2012

  Her finner du aktuelle publikasjoner om unges digitale hverdag, seksuell utprøving og nettrelaterte overgrep.

  Les mer

 4. For tredje gang leverte nettverket i Forum for Barnekonvensjonen, der Redd Barna er med, en supplerende rapport. Rapporten beskriver en mangelfull oppfølging av flere av konvensjonens artikler, og ble overlevert i juni 2009. Engelsk rapport.

  Last ned

 5. Redd Barna og Mandal kommune har gjennomført et prosjekt som ser på inkludering av barna og unge i kommunal planlegging for å innarbeide Barnekonvensjonen i kommuneplan for 2005 - 2017

  Last ned

 6. En opplæringsguide om vold og overgrep mot barn for barnevernet og andre kommunale instanser som arbeider med og for barn.

  Last ned

 7. Rapport om Barnas Hus - 06.10.2010

  I Redd Barnas rapport fremmet Redd Barna forslag om etablering av Barnas Hus etter mønster fra Barnas hus på Island. Barnas hus er et helhetlig og barnevennlig tilbud til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Forslaget er tatt til følge av norske myndigheter som for 2006 har bevilget kr 2 millioner for igangsetting av pilotprosjekt.

  Last ned

 8. Rapport barnehøringen med FNs Barnekomité i Norge 12. oktober 2009.

  Last ned

 9. Redd Barna jobber for at norske myndigheter oppfyller rettighetene barn har gjennom barnekonvensjonen.

  Les mer

 10. Først og fremst barn - 02.10.2010

  NGOU 2006:1 "Først og fremst barn". Redd Barna og 13 andre organisasjoner har gått sammen i kravet om at enslige asylsøkerbarn skal få samme omsorg som andre barn uten omsorgspersoner. Organisasjonene ber Stortinget endre statsbudsjettet slik at barnevernet nå overtar ansvaret for disse sårbare barna.

  Last ned

 11. Rapport med tilrådning om tilsynsmodell for enslige mindreårige asylsøkere. Denne rapporten presenterer en modell og en metodikk for tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere i statlige mottak. Rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe i Redd Barna som har hatt ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært oppdragsgiver, og Redd Barna har vært arbeidsgiver.

  Last ned

 12. Å ønske barn og unge i mottak velkommen i sitt nye lokalsamfunn er du som frivillig godt egnet til, fordi du representerer nærmiljøet. Ved å arrangere aktiviteter for barn og unge i mottak kan du bidra til å gjøre hverdagen bedre for denne gruppen barn. Denne håndboka omfatter de ulike sidene ved oppstart og gjennomføring av aktiviteter for og sammen med barn og unge i mottak.

  Last ned

 13. En ny Redd Barna-rapport viser at barnevernsansatte har liten eller ingen oversikt over barnevernsbarnas nettbruk. Det til tross for at barnevernsbarn er mer utsatt for overgrep via internett enn andre barn og unge.

  Les mer

 14. FN sier fra til Norge - 02.02.2010

  FNs barnekomité har for fjerde gang vurdert hvordan Norge gjennomfører FNs barnekonvensjon. Komiteen har konkludert med at Norge kan bli bedre på en rekke punkter.

  Les mer

 15. Norge har i de siste 20 årene måttet rapportere om barnets og rikets tilstand i forhold til barns rettigheter. Hvert femte år er det eksamen. I år, for første gang, stiller barneministeren selv opp i Genève.

  Les mer

 16. Redd Barnas Årsrapport 2005

  Last ned

 17. Redd Barnas Årsrapport 2003-2004

  Last ned

Synes du flere burde lese dette?