AVSKAFF
MIDLERTIDIG
OPPHOLD

AVSKAFF MIDLERTIDIG OPPHOLD FOR BARN SOM FLYKTER ALENE TIL NORGE!

Skriv under på Redd Barnas opprop og bruk din stemme!


Tusen takk,

Takk for du signerte oppropet.

Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår!

Ingen barn skal få barndommen sin satt på vent.

Vil du gjøre mer? Hjelp oss å spre oppropet ved å dele i sosiale meder.

Antall barn som har flyktet alene til Norge og som får midlertidig opphold har økt dramatisk. Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik.

17 669

Så langt har 17 669 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 20 000?

Om oppropet

Krev at:

Stortinget avskaffer bruken av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

Behandlingen av disse barna har allerede hatt altfor store menneskelige kostander og utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter. All den tid vi vet hvor skadelig denne ordningen er må midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere avskaffes. Vi har ikke mer tid å miste.

I praksis er midlertidig opphold et utsatt avslag, der barna får være i Norge kun fram til fylte 18 år. Det betyr at barn som har flyktet fra utrygghet må fortsette å leve i uvisshet og frykt for hva som vil skje med dem.

 

Økt bruk av midlertidig opphold


Våren 2018 mottok Norge merknader og anbefalinger fra FNs barnekomite hvor de lister opp områder der FN er bekymret for ivaretagelsen av barns rettigheter i Norge. Komiteen utrykker en sterk bekymring for den økte bruken av midlertidig oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, som de mener er en viktig grunn til at mange barn har forsvunnet fra mottak.

Andelen barn som får midlertidig opphold har steget dramatisk fra i snitt 4 % i tidligere år til 44 % i 2017. Totalt har 670 barn fått midlertidig opphold i 2016 og 2017. Dette til tross for at Stortinget i 2016 stemte nei til økt bruk av midlertidig opphold. Økningen i antall skyldes kraftige innstramminger i regelverk og praksis. Det er særlig på grunn av bortfallet av det som kalles rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt, som gjør at myndighetene nå kan returnere barn som har et reelt behov for beskyttelse, til hjemlandet.

Midlertidig opphold til barn som har flyktet alene til Norge ble innført som et innstramningstiltak i 2009, og er regulert i utlendingsforskriften § 8-8. Ifølge denne forskriften kan det gis midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg i hjemlandet.

I praksis er midlertidig opphold et utsatt avslag, der barnet får være i Norge kun fram til de er 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes, og det forventes at barnet skal forlate Norge etter fylte 18 år.

 

Hva gjør det med barn å få midlertidig opphold?


Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske helseproblemer hos barn som har flyktet alene til Norge som nå. Barna isolerer seg, klarer ikke å gå på skole eller være med på aktiviteter. Mange er dypt deprimerte, de skader seg selv, og noen forsøker å ta sitt eget liv. Over 400 av barna som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. De opplever ikke trygghet i Norge, og legger ut på ny flukt. Dette medfører økt risiko for alvorlige former for vold og utnytting av barn, inkludert menneskehandel.

 

Hvordan skal underskriftene overleveres?

Underskriftene vil overrekkes stortingspolitikerne med krav om å avskaffe midlertidig opphold for barn som flykter alene til Norge. 

Jo flere som skriver under, jo sterkere blir stemmen vår!

Hjelp oss å dele