AVSKAFF MIDLERTIDIG OPPHOLD FOR BARN SOM FLYKTER ALENE TIL NORGE!

Antall barn som har flyktet alene til Norge og som får midlertidig opphold har økt dramatisk. Midlertidig opphold innebærer at barn som har flyktet fra utrygghet må fortsette å leve i uvisshet og frykt for hva som vil skje med dem. I praksis er det et utsatt avslag, der barnet får være i Norge kun fram til fylte 18 år. Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik.

Skriv under på Redd Barnas opprop og bruk din stemme!

Hjelp oss å dele

Antall underskrifter

* tallet oppdateres jevnlig

Underskrifter så langt: 17524*
Mål: 20000 underskrifter

Om oppropet

Krev at:

Stortinget avskaffer bruken av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

Behandlingen av disse barna har allerede hatt altfor store menneskelige kostander og utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter. All den tid vi vet hvor skadelig denne ordningen er må midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere avskaffes. Vi har ikke mer tid å miste.

 

Økt bruk av midlertidig opphold


Andelen barn som får midlertidig opphold har steget dramatisk fra i snitt 4 % i tidligere år til 44 % i 2017. Totalt har 670 barn fått midlertidig opphold i 2016 og 2017. Dette til tross for at Stortinget stemte nei til økt bruk av midlertidig opphold i fjor. Økningen i antall skyldes kraftige innstramminger i regelverk og praksis. Det er særlig på grunn av bortfallet av det som kalles rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt, som gjør at myndighetene nå kan returnere barn som har et reelt behov for beskyttelse, til hjemlandet.

Midlertidig opphold til barn som har flyktet alene til Norge ble innført som et innstramningstiltak i 2009, og er regulert i utlendingsforskriften § 8-8. Ifølge denne forskriften kan det gis midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg i hjemlandet.

I praksis er midlertidig opphold et utsatt avslag, der barnet får være i Norge kun fram til de er 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes, og det forventes at barnet skal forlate Norge etter fylte 18 år.

 

Hva gjør det med barn å få midlertidig opphold?


Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske helseproblemer hos barn som har flyktet alene til Norge som nå. Barna isolerer seg, klarer ikke å gå på skole eller være med på aktiviteter. Mange er dypt deprimerte, de skader seg selv, og noen forsøker å ta sitt eget liv. Over 400 av barna som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. De opplever ikke trygghet i Norge, og legger ut på ny flukt. Dette medfører økt risiko for alvorlige former for vold og utnytting av barn, inkludert menneskehandel.

 

Hvordan skal underskriftene overleveres?

Underskriftene vil overrekkes stortingspolitikerne med krav om å avskaffe midlertidig opphold for barn som flykter alene til Norge. 

Jo flere som skriver under, jo sterkere blir stemmen vår!

Hjelp oss å dele