Redd Barna har nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk mislighold og jobber kontinuerlig med å bekjempe korrupsjon og mislighold i egen organisasjon og i våre internasjonale programmer og prosjekter.

Redd Barna etiske retningslinjer definerer kravene vi stiller til våre ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere når det kommer til håndtering av økonomiske midler. I tillegg har vi retningslinjer for varsling som forklarer hvordan saker skal meldes inn og hvordan de håndteres. Internasjonale Redd Barna regulerer vårt arbeid internasjonalt og de har også slike retningslinjer og rutiner på plass.

Redd Barnas kontrollkomité fører tilsyn med Redd Barnas håndtering av varslinger, inkludert arbeidet med anti-korrupsjon.

Sammendrag av saker fra 2019

Denne rapporten fokuserer på våre internasjonale operasjoner og gir en oversikt over rapporterte saker om korrupsjon og økonomisk mislighold som ble avsluttet i 2019. Redd Barna har tett dialog med våre givere og holder til enhver tid relevante givere orientert om nye saker, om utviklingen i pågående saker og om lukking av saker.

Lista viser sakene som ble avsluttet i 2019:

Land Status
Mosambik Mistanke om mislighold av utstyr. Mistanke ble ikke bekreftet. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Norad.
Malawi Mistanke om dokumentasjonsforfalskning. Mistanken ble bekreftet. Redd Barna har tilbakebetalt 6.954 kroner til Norad.
Irak Mistanke om brudd på anskaffelsesreglement. Mistanken ble ikke bekreftet og saken er avsluttet.
Etiopia Mistanke om brudd på anskaffelsesreglement. Mistanken bekreftet. Redd Barna har tilbakebetalt 17.566 kroner til Norad.
Uganda Redd Barnas internkontroll avdekket mistenkelige transaksjoner hos en partner. Redd Barna har tilbakebetalt 6.667 kroner til Norad.
Libanon Mistanke om mislighold knyttet til innkjøp. Mistanken ble ikke bekreftet og saken er avsluttet.
Kambodsja Mistanke om dokumentforfalskning. Mislighold bekreftet. Redd Barna har tilbakebetalt 20.719 kroner til Norad.
Nepal  Redd Barnas internrevisjon avdekker mulig mislighold hos en partner. Mistanken bekreftet. Redd Barna har tilbakebetalt 84.177 kroner til Norad.
Etiopia  Mistanke om brudd på ansettelsesreglement og dokumentforfalskning. Mistanken ble ikke bekreftet. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Norad. 
Somalia  Mistanke om brudd på anskaffelsesreglementet. Mistanken ble bekreftet, men berørte ikke norske midler. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Norad 
Irak Mistanke om brudd på anskaffelsesreglement. Mistanken ble ikke bekreftet. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Utenriksdepartementet. 
Syria  Tapt investering for donor på grunn av bombing av skole. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Utenriksdepartementet. 
DR Kongo  Mistanke om økonomisk mislighold. Mistanke ikke bekreftet. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Utenriksdepartementet. 
Jemen  Mistanke om økonomisk mislighold. Mistanke ikke bekreftet. Saken ble avsluttet uten reaksjon fra Utenriksdepartementet.