Foto: Inge Lie/Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange besøker en skole i Gaza som er støttet av Redd Barna.

 

Klikk her for å se vår barnepolitiske plattform.

Barn får det stadig bedre på mange områder i Norge og verden, men det er fortsatt mange som ikke får ta del i framgangen. Fortsatt ser vi at barns rettigheter brytes, at barn er de som rammes hardest av fattigdom, av ulikhet og diskriminering, av krig, og av klimaendringer og naturkatastrofer.

Redd Barnas barnepolitiske plattform bygger på våre daglige erfaringer fra arbeid for og med barn over hele verden, og fra møter med makthavere både nasjonalt og internasjonalt. Med denne plattformen forteller vi om hvilke endringer vi mener må til for å skape et samfunn hvor barns rettigheter respekteres og innfris.

Vi jobber for barns rettigheter hver eneste dag

Det er mye som gjenstår før alle barns rettigheter er innfridd. Internasjonalt må vi blant annet jobbe for å fjerne strukturelle årsaker til fattigdom, ulikhet og diskriminering og for å styrke gode helse- og utdanningssystemer og velferdstjenester slik at alle barn kan få innfridd sine rettigheter.

I Norge er det fortsatt en lang vei igjen før de mest utsatte barna, som barn som søker asyl, barn som bor i lavinntektsfamilier, barn utsatt for vold og overgrep og barn med nedsatt funksjonsevne, får innfridd sine rettigheter til omsorg, beskyttelse, helse og skolegang. I motsetning til i mange andre land, skyldes ikke barnerettighetsbruddene i Norge nødvendigvis mangel på ressurser, men heller en mangel på politisk vilje.

Vi holder politikerne til ansvar

Fordi Redd Barna er en norsk organisasjon, retter vår politikk seg i hovedsak mot norske politiske myndigheters innsats for barn i Norge og mot utenriks- og utviklingspolitikken. Sammen med internasjonale Redd Barna arbeider vi i tillegg for å påvirke politiske beslutninger til det beste for barn både i landene der vi er til stede, og på den globale politiske arenaen.

Barnekonvensjonen er vårt viktigste verktøy når vi skal fortelle myndighetene at det er deres juridiske ansvar å sikre at barn er trygge og ikke blir utsatt for vold, at de får mat og medisiner, og får gå på skole og lære.

Barnekonvensjonen ble etablert ut ifra erkjennelsen om at nasjonal lovgivning ikke er tilstrekkelig på områder som gjelder barn. Dessverre er budskapet like relevant i dag: Det er de mest utsatte sårbare barna som i størst grad har behov for ivaretakelse av sine rettigheter.  

Se vår barnepolitiske plattform her.