Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. Bildet er fra et klasserom på Redd Barna-skole i Kambodsja.

Visjon og mandat

Redd Barnas verdier bygger på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring:

 • Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.
 • Vår visjon er en verden der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse er innfridd.
 • Vårt mandat er å inspirere til gjennombrudd i hvordan verden behandler barn, og å oppnå umiddelbare og varige endringer i barns liv.

Hvem skal Redd Barna nå?

Barnekonvensjonen slår fast at barn har samme menneskerettigheter som voksne - i tillegg til rettigheter som særlig dekker barns behov. Den fungerer som verktøy for å analysere hvilke barn som ikke får sine rettigheter innfridd og årsakene til det. 

I Norge ser vi at barn blir diskriminert på bakgrunn av foreldrenes juridiske status og tilknytning. 

I andre land opplever mange barn rettighetsbrudd på grunn av økonomisk status, etnisitet, kjønn eller språk. Barn med funksjonsnedsettelser og jenter kan være spesielt utsatt for rettighetsbrudd. Redd Barna analyserer kontekstene vi jobber i systematisk for å finne årsaker til diskriminering, sosial eksklusjon og marginalisering.

Hvor jobber Redd Barna?

Foto: Redd Barna/Amund Lie Nitter
Redd Barna er tilstede i 120 land.

Redd Barna er en landsdekkende rettighetsorganisasjon, med medlem- og eierskap i internasjonale Redd Barna. Se i kartet hvor vi jobber per 01.01.2014.

Redd Barna har et sterkt menneskerettighetsbasert program for marginaliserte barn i Norge. Redd Barna er også del av internasjonale Redd Barna med en felles, global strategi. Internasjonale Redd Barna jobber i over 120 land, noe som hjelper oss å nå enda flere barn og unge som ikke får sine rettigheter innstilt.

Flere av de nye landene Redd Barna jobber i, er preget av hyppige, humanitære kriser knyttet til krig, konflikt, naturkatastrofer og ekstrem fattigdom. Redd Barna fokuserer spesielt på langsiktig partnerskap med land hvor vi har arbeidet lenge.Redd Barna jobber også med etablering og videreutvikling av eksisterende søsterorganisasjoner og støtte til ungdomsorganisasjoner.

Hva gjør Redd Barna?

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Redd Barna arbeider gjennom et dobbelt mandat, og et av våre prioriterte områder er alles rett til utdanning.

Redd Barna arbeider for at alle barns rettigheter skal innfris, både gjennom langsiktig programarbeid og i nødhjelpssituasjoner. Vi kaller det et dobbelt mandat.

Utdanning er både en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for utvikling.  Redd Barna jobber for at alle barn som går ut av grunnskolen skal kunne lese og skrive. I tillegg skal alle barn rammet av konflikt og katastrofer ha tilgang til kvalitetsutdanning.

FNs barnekonvensjon slår fast at det er statenes ansvar å innfri barns rettigheter. Redd Barna har lang erfaring med å arbeide for et godt styresett for barn, blant annet gjennom etablering av barneombud i flere land. Blant målene for dette arbeidet, skal statene overvåke og innfri barns rettigheter, sivilt samfunn og ikke-statlige organisasjoner skal fremme og forsvare barns rettigheter og barn og unge skal ha innflytelse, og delta, i å fremme og forsvare sine rettigheter.

Alle barn har rett til liv og helse. Likevel dør fortsatt 6,9 millioner barn før sin femte fødselsdag. Gjennom påvirkningsarbeid i Norge og internasjonalt, jobber Redd Barna for å innfri barns rett til overlevelse gjennom bedre ernæring og tilgang til helsetjenester.

Barns beskyttelse er også prioritert i Redd Barnas arbeid, og fokuseres på både i vårt langsiktige arbeid og nødhjelpsarbeid. Målet er at flere barn som lever uten tilstrekkelig omsorg får beskyttelse gjennom styrkede nasjonale og lokale beskyttelsessystemer.

Humanitært arbeid utgjør en like integrert del av vår organisasjonskultur, strategi og mål som det langsiktige utviklingsarbeidet. Redd Barna skal beskytte barn, redde liv og sikre barns rettigheter før, under og etter krisesituasjoner. Redd Barna har en beredskapsgruppe, jobber katastrofeforebyggende og fokuserer på utdanning i krisesituasjoner. De fleste nødhjelpssituasjoner koordineres av FN, noe Redd Barna støtter gjennom arbeid med myndighetene og kompetanse på bakken. Redd Barna har et spesielt ansvar for utdanningssektoren i krise i samarbeid med UNICEF.

Hvordan arbeider Redd Barna?

Foto: Redd Barna/Amund Lie Nitter
Redd Barnas endringsteori.

Redd Barnas endringsteori beskriver hvordan vi arbeider for å skape umiddelbare og varige resultater for barn. 

Gjennom endringsteorien vil Redd Barna:

 1. Styrke påvirkningsarbeidet i landprogrammene, Redd Barnas søsterorganisasjoner i sør og i internasjonale politiske prosesser. Vårt påvirkningsarbeid skal være basert på analyser, erfaringer og deltakelse fra sør. 
 2. Teste ut, investere, evaluere og dokumentere programmodeller som gir varige og umiddelbare resultater for barn. 
 3. Involvere barn og unge i våre avgjørelser; i planlegging, gjennomføring og evalueringer av Redd Barnas prosjekter og programmer. Barne og unge får mulighet til å stille voksne til ansvar (accountability to children).
 4. Opprettholde partnerskap med myndigheter og bidra til at de tar/overtar ansvar for å innfri barns rettigheter.
 5. Øke innsatsen for å styrke sivilsamfunn, barnenettverk og barn og unges egne organisasjoner.
 6. Arbeide for særlig å innfri rettighetene til jenter, barn med funksjonsnedsettelser og andre marginaliserte barn avhengig at konteksten som beskrevet i kapittel 2.

Medlem og frivillighet

Foto: Redd Barna/Catharina Borchgrevink
Medlemmer i PRESS på landsmøtet 2013.

Redd Barnas medlemmer er organisert i lokale Redd Barna-grupper som jobber for å innfri barns rettigheter. Redd Barna samarbeider også tett med den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press.

Medlemmenes frivillige innsats bidrar til å bygge samfunnet og skaper grunnlag for varige endringer for barn. I strategiperioden ønsker vi å videreutvikle og styrke dette, og bygge videre på Redd Barnas frivillige arbeid direkte med barn.

Redd Barnas landsmøte vedtok i 2018 strategi for perioden 2019 - 2021

 

Organisatoriske mål

 • Redd Barna er en fleksibel organisasjon med relevant kompetanse og fokus på økt kvalitet og effektivitet for å skape langvarige og umiddelbare resultater for barn.
 • Redd Barna er en trygg organisasjon for barn og unge. 

Varsling

Å delta på aktiviteter i regi av Redd Barna skal være en trygg og positiv opplevelse for alle barn og voksne.

Alle frivillige som er ansvarlige har underskrevet Redd Barnas etiske retningslinjer og levert politiattest, og dermed forpliktet seg til å følge sikkerhet for barn-protokollen til Redd Barna.

Dersom du ønsker å varsle om mistanke om manglende etterlevelse av Redd Barnas etiske prinsipper bør du varsle kontaktperson i Redd Barna. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig, og bør inneholde alle detaljer, samt om mulig, underbyggende bevis.

Dersom du føler at det blir vanskelig å varsle til disse, om det gjelder en hendelse som involverer vedkommende, eller at du varslet tidligere uten at det ble iverksatt tiltak bør du benytte deg av denne adressen: alert@reddbarna.no.

Anti-korrupsjonsarbeid

Redd Barna har nulltoleranse vedrørende korrupsjon og arbeider kontinuerlig med å bekjempe korrupsjon og økonomisk mislighold i egen organisasjon samt i våre internasjonale programmer og prosjekter.

Redd Barnas etiske retningslinjer definerer kravene vi stiller til våre ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere når det kommer til håndtering av økonomiske midler. I tillegg har vi retningslinjer for varsling som forklarer hvordan saker skal meldes inn og hvordan de skal håndteres. Disse dokumentene finnes også for internasjonale Redd Barna og regulerer vårt arbeid internasjonalt.

Redd Barnas kontrollkomité fører tilsyn hvorvidt Redd Barna drives i samsvar med organisasjonens formål, at ressurser anvendes målrettet og rasjonelt og at den interne kontrollen er hensiktsmessig organisert og fungerer som forutsatt.

Se Redd Barnas rapport på anti-korrupsjonsarbeid for 2018 >