Flere av verdens mest voldelige byer finner man i Guatemala, Honduras og Mexico. Ungdommer i disse byene lever med frykten som en sentral del av hverdagen. Det er ikke rart når over 6000 mindreårige i dette området er drept de siste fem årene – de fleste skutt. Regionen står overfor utfordringer som narkotikatrafikk, våpensmugling, menneskehandel og kriminalitet og disse enorme problemene stopper ikke ved landegrensene. Ungdommene i Guatemala, Honduras og Mexico møter derfor mange av de samme utfordringene i hverdagen.

Oppvekst i nærvær av gjenger

Foto: Redd Barna
Redd Barna skal vi inngå avtaler med lokale myndigheter og skolen om å jobbe for en skolehverdag uten vold. Dette innebærer at lærere skal få kompetanse i pedagogiske metoder og konfliktløsning.

Det kan virke håpløst å skulle endre situasjonen. For mange unge er ikke det å bli med i en gjeng et bevisst valg, men et naturlig steg i livet. De fleste vokser opp i nabolag med nærvær av gjenger, de omgås gjengmedlemmer fra de er små og mange har venner og søsken som er medlem av gjengene. I tillegg er det ofte attraktivt å være med, fordi det gir tilhørighet, status og makt.

For mange oppleves skolegangen som utrygg, og undervisningen er ofte dårlig og lite relevant for ungdommenes hverdag. I de mest utsatte områdene er ikke skolen bra for elevene verken i forhold til læring eller personlig utvikling. Mange opplever at det er på vei til eller fra skolen de havner i skuddlinjen mellom rivaliserende bander, at det selges narkotika og rekrutteres til gjenger i skoleporten, eller at de i klasserommet blir utsatt for ydmykelser eller voldelig atferd fra sine lærere. Med få muligheter til å skape seg et godt og verdig liv på lovlig vis, blir veien ut av skolen og inn i ulike kriminelle miljøer kort.

OD skal sammen med Redd Barna gi ungdommer på 70 ulike skoler i slike livsfarlige og ustabile nabolag en god og trygg skolehverdag. Skolen skal gå fra å være et utrygt og dårlig sted å være til et trygt og bra sted å være. Da trenger vi innholdsmessig gode skoler. En god skole vil si at elevene lærer å samarbeide og respektere hverandre, og at skolen gir elevene tro på egne evner. Skolen må være en rollemodell for verdier som demokratiske holdninger, likeverd og likestilling. Skolen må tilby et læringsmiljø hvor de unge føler seg akseptert, respektert, beskyttet, inkludert, sett og hørt.

Hvordan skal vi klare det?

Foto: Redd Barna
De fleste av de aller fattigste i Guatemala er Mayaindianere, som snakker lite spansk. Disse barna sliter derfor med å henge med i undervisningen med konsekvensen at mange aldri fullfører skolen.

Vi skal inngå avtaler med lokale myndigheter og skolene om å jobbe for en skolehverdag uten vold. Lærere skal få kompetanse i pedagogiske metoder og konfliktløsning, og elevene skal lære å løse konflikter uten bruk av vold. Sammen skal elever og ansatte jobbe fram et skolemiljø hvor alle trygt kan si sin mening uten å frykte avstraffelse.

Tradisjonell skolegang vil ikke være et reelt alternativ for alle ungdommer i denne regionen. Mange ungdommer må velge bort utdanningen, fordi familien er så fattig at de må jobbe. Likevel skal de få mulighet til utdanning og opplæring gjennom at dette skjer på de arenaene hvor ungdommene oppholder seg og til tider som passer med deres arbeid.

Vi skal gi disse ungdommene en tilpasset utdanning som de kan gjennomføre samtidig som de jobber. På det største markedet i Guatemala by gir PENNAT – en av Redd Barnas samarbeidspartnere – undervisning til barn og ungdom som jobber på markedet. Her foregår undervisningen i små klasserom rundt omkring på det enorme markedet. På denne måten får ungdommene kombinert skole med å jobbe for å spe på familiens inntekter.

Deres egen stemme

Det er også viktig å gi ungdom muligheter og tro på at de selv kan være positive aktører i samfunnet. Derfor skal 500 ungdommer fra de tre landene motta opplæring i rettighetsarbeid og være sentrale aktører for å nå ut til andre ungdommer med informasjon om muligheter til å velge seg en annen og bedre fremtid. På denne måten vil de være en stemme for ungdom, overfor lokale myndigheter og skolen i sitt eget nærmiljø. Problemene landene står overfor ser ingen grenser. Derfor skal det etableres ungdomsnettverk bestående av etablerte og nye ungdomsgrupper. Det skal også opprettes nettverk slik at ungdommene får utveksle erfaringer og samarbeide på tvers av landegrensene.

God utdanning bidrar til utvikling av hele mennesket. Ved å heve kvaliteten på utdanningen vil vi både bidra til å gi de unge et sterkere utgangspunkt for fremtiden og mulighet til å velge bort vold og kriminalitet. Det vil også bidra til utvikling i samfunnet. Fredsbygging, økonomisk vekst, bedre jobbmuligheter, mindre vold og kriminalitet og bedre helse er alle effekter av en bedre utdannet befolkning. OD skal sammen med Redd Barna sikre at ungdommer i Guatemala, Honduras og Mexico får muligheten til opplæring, bevisstgjøring og utdanning i trygge omgivelser. Skolen skal være et miljø hvor ungdommer tilbys kunnskap fremfor narkotika. Et miljø hvor de får tilegne seg relevante og nyttige ferdigheter og kunnskaper fremfor opplæring i bruk av våpen.