Foto: Redd Barna/Eira Sanner Tellefsen
"Vi vil ha en lærer som tar ting på alvor, som tar oss på alvor." Elever i 6. trinn lager stillingsannonse.

- At lærere må lytte til elevene sine høres så selvfølgelig ut. Men i virkelighetens verden er det slik at de voksne ofte tar over – gjerne velmenende – slik at elevene i realiteten ikke blir hørt, er rådgiver Christine Hopes erfaring.

Fulgt gjennom skoleåret

Sammen med Redd Barnas skoleteam og Forandringsfabrikken har Hope dukket dypere ned i hverdagen på Vestby skole i Ski og Gystadmarka skole på Jessheim. Ved å følge skolene gjennom et helt år har de gjort flere interessante funn om hvorfor elevers medvirkning er så vanskelig å få til, og hva som kan gjøres for å bøte på problemet.

Erfaringene og ressursene legges ut på Redd Barnas nettsider i september. Her kan skoler og lærere hente ut tips og ressurser til implementering av opplegget, aktiviteter og ikke minst verdigrunnlag og refleksjonsspørsmål om medvirkning i skolen. Lærere forteller at de trenger både inspirasjon og å se hvordan aktiviteter kan gjøres. Derfor er prosessene ved en av skolene filmet.

Skolene usikre

Foto: Redd Barna/Eira Sanner Tellefsen
Elevenes medvirkning gir trivsel og læring!

- Elevenes rett til medvirkning både er kjent og ønsket, noe som kommer tydelig fram gjennom samtaler med ledelse, lærere og elever, samt øvelser med elevene. Men hvordan det kan gjøres og på hvilke områder, er skolene usikre på. Temaet blir ikke løftet opp og fokusert på i kollegiet, forteller Hope.

- Hvorfor ikke?
- Det oppleves trolig av skoleledelse og lærere som nok et krav, og elevmedvirkning nedprioriteres ofte til fordel for lettere målbare, faglige krav. Med bevisst utnyttelse av tid og ressurser, kan elevenes medvirkning komme mer fram. Hvis ikke blir det skjøvet til side.

Medvirkning gir trivsel og læring

Samarbeidet med skolen bekrefter at det er fullt mulig å få til elevmedvirkning, hvis bare ledelsen setter fokus på temaet og gir lærerne tid og ressurser til å få det til.

- Hvorfor er dette viktig?
- Elevene blir vurdert, instruert og snakket til hele dagen. Da må de også få mulighet til å påvirke hverdagen sin. Og så er det viktig at voksne vet hvordan barna har det. Det gjelder både trivsel og læring. Hvordan kan de skape en god skole hvis de ikke lytter til barna? Det er påvist en klar sammenheng mellom medvirkning og økt læring og trivsel, så det å sikre god elevmedvirkning på skolen vil gi mange positive effekter.

Foto: Redd Barna/Eira Sanner Tellefsen
Vi håper nettstedet vårt kan være til inspirasjon for mer medvirkning i skolen.

Få fram alles stemmer

Christine Hope understreker at medvirkning ikke betyr at barna skal ta over eller bestemme alt. Voksne ser gjerne lengre fram i tid og kan se konsekvenser som barn ikke har oversikt over eller nok kunnskap om.

- Men barn har rett til informasjon. De har rett til både å gjøre seg opp en mening og si sin mening om saker som angår dem. De har rett til innflytelse. Skolen preger tross alt hele identiteten deres, sier Hope. Lærere som kjenner elevene godt, kan lettere oppdage barn som har det vanskelig eller utsettes for krenkelser og overgrep.

- Hva med elevdemokratiet?
- Noen steder fungerer elevrådene, men bare på grunn av dyktige elever og lærere. Det er ofte ikke et reelt demokratisk organ. Derfor har vi jobbet mye med teknikker som skal få fram alles stemmer. Alle bør bli hørt, ikke bare de flinkeste og mest aktive. Elevene må også få reell innflytelse, hvis ikke oppleves skoledemokratiet som et spill.

Kloke elever, engasjerte lærere

Redd Barna-teamet har hatt mange aktiviteter på Vestby og Gystadmarka skoler, alt etter alderen på elevene. Barna har laget stillingsannonser for den gode lærer. Ved hjelp av kamera har de vist fram det som er bra og dårlig ved skolen. De minste elevene har brukt «tryllestav» for å fjerne det de synes er vanskelig med skolen.

- Vi har møtt mange kloke elever med mange meninger, og engasjerte lærere som har lyst til å få dette til. Vi håper nettstedet vårt kan være til inspirasjon, konkluderer Christine Hope.