Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Likevel er dette et tabubelagt og underkommunisert problem.

Redd Barna har tidligere sendt ut workshop-materiale til 5000 barnehager og 2000 skoler. Workshopen skal få folk som jobber med barn til å gå gjennom rutinene sine og utarbeide beredskapsplaner for å varsle om vold og overgrep. Vold mot barn er et av Norges mest underkommuniserte og tabubelagte samfunnsproblemer. Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Ifølge en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA, 2007) har åtte prosent av alle barn i Norge blitt utsatt for grov vold fra minst en av foreldrene.

Må ta meldeplikten på alvor

Voksne som jobber med barn har plikt til å melde fra til barnevernet om barn de er bekymret for. Likevel er det få saker som meldes fra barnehager og skoler, til tross for at barna tilbringer store deler av dagene sine der. Men i de nyeste tallene fra barnevernet, har det skjedd en positiv endring, selv om den er liten. Meldinger fra barnehager i saker som førte til at barnevernet satte i gang undersøkelser, har økt med 13 prosent fra 2009 til 2010. Men fremdeles står barnehager bare bak fire prosent av meldinger som fører til undersøkelser.

- Vi er glade for at flere barnehager nå melder fra til barnevernet, men tallet er fortsatt lavt. Vi håper workshopen kan være med å bevisstgjøre barnehageansatte, slik at de tar sin meldeplikt på alvor, sier Zoë Øiestad, rådgiver i Redd Barna.

Antall barn i barnevernet har økt i alle aldersgrupper, men den nest største økningen er blant barn fra tre til fem år, fra 32 til 34 per 1000 barn. I 2010 var det nesten 50 000 barn og unge som mottok hjelp fra barnevernet.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna håper at workshopen kan få flere ansatte i skoler og barnehager til å melde fra om barn de er bekymret for, og skape mer åpenhet om temaet.

Skaper trygghet

Redd Barna håper at workshopen kan sette temaet vold og overgrep mot barn på dagsorden i barnehager og skoler.

- Ved å gjennomføre workshopen, skaper det en trygghet i personalgruppa for å snakke om et vanskelig tema, sier Øiestad.

Workshopen er en videreføring av Redd Barnas kampanje mot vold mot barn, Vennligst forstyrr! Denne kampanjen skulle få voksne til å melde fra om barn de er bekymret for. Redd Barna ser nødvendigheten av og fortsatt jobbe for å få flere voksne til å melde fra. Redd Barna har også kommet med innspill til den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Innspillene blir sendt til Justis- og politidepartementet. Handlingsplanen vil tre i kraft i 2012.
Workshop-materialet som nå blir sendt ut bredt over hele landet, er finansiert av Extrastiftelsen.

- Gode rutiner gir trygghet. Redde barn trenger voksne som er i stand til å melde fra. Vi håper at barnehager og skoler tar opp temaet med sine ansatte, slik at flere barn kan få hjelp, sier Øiestad.