Innlegget sto på trykk i Vårt Lands papirutgave 06.09.2013.

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Vi trenger en minister med global utvikling og fattigdomsreduksjon som sitt hovedmandat, mener Redd Barna. Bildet er fra Jordan.

Leiv Lunde sier i Vårt Land at Norge ikke lenger trenger en utviklingsminister. Utviklingspolitikken må i hans øyne fullt integreres i utenrikspolitikken. Dette er Redd Barna uenige i.
 
Norge trenger fortsatt en utviklingsminister i regjeringen som sterkt forsvarer fattige sine rettigheter. Utenriksministerens hovedansvar er å ivareta norske egeninteresser. De kan av og til stå i motsetning til interessene til utviklingsland. Det er derfor viktig at Norge har en minister med global utvikling og fattigdomsreduksjon som sitt hovedmandat. En som verner om rettighetene til fattige mennesker i utviklingsland, også når de kan stå i motsetning til Norges egeninteresser. En som argumenterer for at Norges politikk som helhet skal bidra til global utvikling enten det gjelder asyl- og flyktningspørsmål, handels- og investeringspolitikken, norsk våpeneksport eller i miljø- og klimapolitikken.

En annen viktig grunn til at vi fortsatt trenger en sterk utviklingsminister er at én minister bør ha hovedansvar for at bistanden forvaltes slik at den gir gode resultater.  Det ville være et svik både mot de fattige menneskene pengene skal komme til gode og mot norske skattebetalere dersom bistanden ikke forvaltes ansvarlig. Å gjøre bistand til kun en av svært mange viktige oppgaver en utenriksminister har, signaliserer ikke at dette er et viktig politikkområde.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Det ville være et uheldig signal og et tilbakeskritt om Norge legger ned utviklingsministerposten. Bildet er fra Afghanistan.

Sist, men ikke minst trenger vi en minister som kan sikre at norsk utviklingspolitikk er i tråd med de globale endringene som Leiv Lunde trekker fram, der flertallet av verdens fattige nå lever i mellominntektsland. Vi trenger en minister som kan ta offensive internasjonale initiativer for reduserte ulikheter både mellom og internt i land. En minister som sikrer at norsk bistand støtter opp om mennesker i lav- og mellominntektsland som kjemper for at deres egne myndigheter skal la økonomisk vekst komme de fattige til gode, at det bygges gode skattesystemer og som støtter land i å bygge sterke og universelle helse- og utdanningssystemer.

De globale forskjellene er fremdeles enorme. Det ville være et uheldig signal og et tilbakeskritt om Norge legger ned utviklingsministerposten.