Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
SV får mye kritikk for den harde linjen regjeringen fører i asylpolitikken. Nå går SV til valg på at barns beste skal komme først, og at ordningen med begrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere må opphøre.

Det var på den store partidebatten som Redd Barna arrangerte i forbindelse med valget at politikerne måtte svare hva slags asylpolitikk de vil ha fremover. Redd Barna satte særlig fokus på hvordan barn som søker asyl blir behandlet, og tok opp ordningen med begrensede oppholdstillatelser for enslig mindreårige asylsøkere.

Barns beste?

Representanter fra alle partiene på Stortinget, samt Rødt og Miljøpartiet De Grønne deltok i asyldebatten. Først ble de spurt ut om hva slags asylpolitikk de ser for seg er den beste løsningen:
- Barns beste må være retningsgivende. Det er barna som kommer dårligst ut i asylpolitikken. Barn er mer sårbare, tre år er en evighet for dem. Vi mener at enten så får vi til å gjenforene enslige mindreårige asylsøkere med foreldrene, eller så må de få opphold av humanitære årsaker. Vi må la nåde gå for rett, og integrere folk vi aldri får sendt ut, sa utviklingsminister Heikki Holmås fra SV.
- Vi vil ha en streng, men rettferdig asylpolitikk. Vi vil gi beskyttelse til de som trenger det, sa Stefan Heggelund fra Høyre.
- Vi vil gi beskyttelse til de som trenger det, men også ta hensyn til barns beste. Det virker som om regjeringen prøver å avskrekke folk fra å søke asyl i Norge. De setter barns liv på vent, sa parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Fremskrittspartiet stilte til debatt med stortingsrepresentant Bente Thoresen. Hun sier at partiet vil ha hurtigere saksbehandling og hurtigere avgjørelser i asylsaker, og at muligheten til å anke flere ganger på avslag må innskrenkes.

- I dag føres det den strengeste asylpolitikken vi har sett noen gang. Vi mener at asylretten må gå foran innvandringsregulerende hensyn. Norge sender flyktninger ut i strid mot FNs anbefalinger. Vi vil ha en ny solidarisk anti-rasistisk asylpolitikk, sa Mariette Lobo i Rødt.
- Asylpolitikken som føres i dag, er uverdig for barn. To-tre år er utrolig lang tid i ett barns liv. Barn skal ikke behandles som et vedheng til foreldrene i asylsaker, sa Guri Melbye i Venstre.
- Vi vil ha en hurtig, men rettssikker behandling av asylsaker. Vi vil ha hurtigere hjemsendelser ved avslag, sånn at ressursene brukes til å gi dem som får bli en skikkelig behandling. Vi må få raskere saksbehandling, raskere avgjørelser og innskrenke muligheten for å anke på avslag flere ganger. Norge er ikke i stand til å ivareta alle som kommer, sa stortingsrepresentant Bente Thoresen i FrP.
- Norge bryter ikke barnekonvensjonen i asylsaker, slik noen hevder. Mange får opphold. De vi returnerer finner vi omsorgspersoner som de kan vende tilbake til. Vi må hindre at folk bruker barna sine på en måte som ikke er god for barna. Det skal ikke være attraktivt å sende barn ut i verden som asylsøkere, sa stortingsrepresentant Truls Wickholm i Arbeiderpartiet.
- Vi vil se på barns beste, men foreldre må ikke tro at de kan dytte barna foran seg i asylsaker, sa Dagfinn Sundsbø i Senterpartiet.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
F.v: Guri Melbye fra Venstre,Mariette Lobo fra Rødt og Hans Olav Syversen fra KrF vil at ordningen med begrensede oppholdstillatelser skal opphøre. Det vil også SV og Miljøpartiet De Grønne. De andre partiene vil fortsette med den omstridte ordningen.

Omstridt ordning

I dag får noen enslige mindreårige asylsøkere kun opphold i Norge til de blir 18 år, da skal de sendes ut. Redd Barna har lenge bedt politikerne om å fjerne denne ordningen. Siden mai 2009 er det gitt begrensede oppholdstillatelser til rundt 150 ungdommer som har søkt asyl i Norge. De kommer hovedsakelig fra Afghanistan, Irak og Etiopia.
- Dette er land som er preget av væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste ungdommene har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser. Disse ungdommene har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse som gir dem rett til å være i Norge frem til de fyller 18 år, for så å bli returnert til ofte krigsherjede hjemland. Dette er en ordning som klart strider med barnets beste og som har påført unge mennesker alvorlige psykiske og fysiske lidelser, sier Tirill Sjøvoll, rådgiver i Redd Barna.
Redd Barna har formulert ti krav til den neste regjeringen. Et av kravene er at ordningen med begrensede oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere må avvikles. Men både Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre sa at de vil fortsette med denne ordningen.

Les mer om de ti kravene og Redd Barnas innspill i valgkampen her.