Mange lærere vet lite om grenser mellom sunn og skadelig seksualitet, og det mangler ofte rutiner for hvordan skole, hjelpeapparatet og politiet skal håndtere dette. Bedre hjelp og oppfølgning av barn med bekymringsfull seksuell atferd er avgjørende for å hindre seksuelle overgrep mot barn.

For å bidra til å øke kunnskap om tematikken, og for å legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører som har ansvar for å møte barna det angår, arrangeres det en nasjonal konferanse 13 og 14. juni i Oslo.

Program og påmelding her

De er alle barn

Konferansen «De er alle barn» er et samarbeid mellom RVTS Øst, Barnehuset i Oslo, V27 og Redd Barna. På konferansen legges det vekt på å dele god erfaringsbasert kunnskap fra ulike steder i landet, samtidig som det også kommer inn ekspertise fra utlandet. Konferansen skal gi kunnskap på feltet, eksempler på god praksis, samt ta opp problemstillinger rundt taushetsplikten, som mange er usikre på i disse sakene.

Foto: Lisbeth Michelsen
Illustrasjonsfoto.

Konferansen er relevant for deg som jobber i utdanningssektoren, barnevernet, politiet og det øvrige hjelpeapparatet, og vil være en møteplass for beslutningstakere, ansatte i organisasjoner og de som arbeider direkte med barn og unge. Du kan se mer om konferansen og melde deg på her.

Krever innsats fra flere hold

Det å både skulle ivareta barn som har vært utsatt og barn som utsetter andre barn for overgrep, stiller hjelpeapparatet overfor svært utfordrende oppgaver. For å gi god oppfølgning av barn med skadelig seksuell atferd er det nødvendig med kompetanse om sunn og skadelig seksualitet, og hvordan vi kan hjelpe barna. Det er avgjørende at tjenestene samarbeider, og at man har oversikt over hva som finns av hjelpe- og behandlingstilbud.

- Vi ser at det er en svakhet i samfunnets arbeid med å hjelpe barn og unge som krenker andre barn. Vi må få på plass systemer som sikrer barna får gode og raske reaksjoner, for å forebygge at barn begår overgrep. Dette er helt er avgjørende for å lykkes i arbeidet å innfri barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep, både på kort og lang sikt, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna.
Redd Barna håper så mange som mulig som møter barn i sitt arbeid vil melde seg på denne viktige konferansen. Konferansen «De er alle barn» er den tredje nasjonale konferansen om temaet.

 Facebook-eventen for konferansen finner du her: 

Facebook-event