Foto: Redd Barna/Kim Terje Loraas
Hoveddebattantene Heikki Holmås og Romulo Paes de Sousa.

Mandag 27. august startet Redd Barna sin debattserie om nye tusenårsmål, og inviterte sivilsamfunn, politikere og akademikere til diskusjon om hvordan rettferdig fordeling og lik tilgang kan legge grunnlag for de nye målene.

I panelet satt utviklingsminister Heikki Holmås og Romulo Paes de Sousa, tidligere statssekretær for sosial utvikling i Brasil og nå ansatt ved den anerkjente tenketanken Institute of Development Studies (IDS).

Rettferdig fordeling og lik tilgang

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang startet debatten med en sterk oppfordring til alle i salen:

– Nesten 99 prosent av alle barn som dør bor i lav- eller mellominntektsland. Det er vårt ansvar å sikre at både internasjonale og nasjonale ulikheter adresseres i en ny utviklingsagenda, sa hun.

Tusenårsmålene har blitt kritisert for å indirekte oppfordre land til å fokusere på de som er lettest å nå – heller enn å jobbe for å nå de fattigste og mest marginaliserte. Mange av de fattigste barna; jenter, funksjonshemmede og etniske minoriteter står fortsatt utenfor skolegang og mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Foto: Redd Barna/Kim Terje Loraas
Redd Barnas kommunikasjonssjef Line Hegna utfordret utviklingsminister Heikki Holmås på hvorfor rettferdig fordeling og lik tilgang er viktig å ha med en ny utviklingsagenda, og hva slags rolle Norge kan spille for å sikre at andre land stiller seg bak disse prinsippene.

Utfordret ministeren

Redd Barnas kommunikasjonssjef Line Hegna utfordret utviklingsminister Heikki Holmås på hvorfor rettferdig fordeling og lik tilgang er viktig å ha med en ny utviklingsagenda, og hva slags rolle Norge kan spille for å sikre at andre land stiller seg bak disse prinsippene.

Ministeren brukte sin innledning på å fokusere på koblinger mellom rettferdig fordeling, det nødvendige tillitsforholdet mellom befolking og myndigheter, og økonomisk vekst.

– Når man diskuterer avskaffelse av fattigdom, så snakker veldig mange om at vi trenger vekst. Men altfor få snakker om hvordan vi sikrer en vekst som alle kan ta del  i, sa Holmås.

Brasils oppskrift på sosial utjevning

I 1990 bodde 93 prosent av verdens fattige i lavinntektsland. I dag bor de fleste i mellominntekstland. Ikke fordi menneskene har flyttet på seg, men fordi landene de bor i har oppnådd en økt økonomisk vekst som gjør at de nå klassifiseres som mellominntektsland. I denne nye globale virkeligheten følges økonomisk vekst oftere av økte ulikheter innad i land enn det motsatte. Disse ulikhetene speiles ikke bare i inntekten, men også i tilgang på tjenester og grunnleggende menneskerettigheter som utdanning og helse.

– Politisk lederskap er avgjørende, sa  Romulo.

Et land som har snudd den negative trenden er Brasil. Selv om landet fortsatt sliter med store ulikheter mellom rike og fattige, så har økonomisk vekst de siste ti årene blitt fulgt av reduserte ulikheter. Romulo Paes de Sousa forklarte denne positive utviklingen med at brasilianske myndigheter ikke bare har vist politisk vilje, men også økonomisk vilje, til å snu trenden.

Gjennom programmet Bolsa Familia gir myndighetene direkte pengestøtte til over 52 millioner brasilianere som lever under fattigdomsgrensen, blant annet mot at mottakerne sender barna på skole. Programmet følges videre opp både nasjonalt, regionalt og lokalt. Myndighetene i Brasil har et bredt fokus på fattigdomsavskaffelse, og viser engasjement både gjennom å skape nye jobber, øke minstelønnen og oppfordre til lokale planer for utvikling.

Hele debatten ble filmet, og vil gjøres tilgjengelig på Redd Barnas nettsider så snart det lar seg gjøres.

Tre debatter gjenstår i 2012

Redd Barna inviterer til vår nye debattserie ”Into the Future – the Next Generation Development Goals” og inviterer til debatt rundt temaer som like rettigheter og rettferdig fordeling, mellominntektslands rolle i utvikling og oppnåelse av nye utviklingsmål og ansvarlighet knyttet til måloppnåelse.

Les mer om debattserien her >