Foto: Redd Barna
Ahmed Pjano fra Redd Barnas kontor i nordvest-Balkan la frem rapporten tidligere denne måneden.

Rapporten, som er den første større, uavhengige evalueringen av Redd Barnas arbeid med Child Rights Governance (CRG), viser at man gjennom langsiktig og systematisk påvirkning kan nå svært mange barn, og at endringene som oppnås ofte er varige. I rapporten beskrives dette med eksempel fra blant annet Redd Barnas prosjekter på nordvest-Balkan, hvor man siden midten av 90-tallet har jobbet for å få på plass god systemer for barns rettigheter, med spesielt fokus på barneombud. 

-I begynnelsen var det vanskelig å få myndighetene til å lytte til oss når vi snakket om viktigheten av å ha et uavhengig organ for ivaretakelsen av barns rettigheter. Landene var på denne tiden preget av svake systemer etter flere år med krig, og barn hadde lav status i et tradisjonelt patriarkalsk samfunn Men, gjennom langsiktig og strategisk samarbeid har vi nå lyktes med å få på plass barneombud i flere land, sa Ahmed Pjano fra Redd Barnas kontor i nordvest-Balkan da rapporten ble lansert tidligere i mai.   

Rapporten peker også på at CRG-arbeidet må tilpasses situasjonen i det enkelte land, og gradvis utvikles i takt med at landets egne systemer utvikler seg. 

Fra idé til handling

Foto: Redd Barna
Ananda Millard har ledet evalueringsarbeidet.

Et annet element som trekkes fram i evalueringen er viktigheten av å styrke lokal kompetanse og spre kunnskap om barns rettigheter for å skape endring. Kunnskapsspredning har blitt rettet mot flere aktører, både myndigheter, sivilsamfunn og folk flest, inkludert barn, og ved å bruke ulike kanaler og mekanismer. For eksempel har man tatt i bruk radio, fjernsyn, kursing av myndigheter og sivilsamfunnsaktører, samarbeid med universiteter, barneklubber og lokale grupper.  

I rapporten vises det blant annet til Etiopia der Redd Barna har bidratt i samtalegrupper blant Ghurage-folket. Samtalegruppene har ført til en kollektiv forståelse for å endre tradisjonelle lover slik at disse er i tråd med barnekonvensjonen- Gruppene har ikke bare hatt en instrumentell rolle i å endre de tradisjonelle lovene, men også bidratt til at lokalsamfunnene respekterer og internaliserer disse endringene, står det i rapporten. 

-Å skape forståelse for barns rettigheter er en omfattende prosess som handler om mer enn å spre informasjon. Det handler om å endre folks grunnleggende ideer og oppfatning om barns rettigheter. På den måten vil kunnskap føre til handling, sier Ananda Millard som har ledet evalueringsarbeidet. 

Veien videre

I følge seniorrådgiver i Redd Barna, Brynjar Nilsen, stemmer mange av funnene fra rapporten godt overens med organisasjonens egne interne evalueringer.

- Redd Barna er opptatt av å kvalitetssikre og vise resultater fra vårt arbeid. Mye av dokumentasjonen foregår derfor kontinuerlig både her i Norge og i programlandene. Det er likevel viktig at arbeidet for barns rettigheter nå har blitt undersøkt og drøftet på en systematisk måte av noen uten eierskap til prosjektene. Nå vil vi følge opp læringen videre på en systematisk måte og bruke kunnskapen når vi implementerer nye prosjekter, avslutter han.