Denne kronikken er også publisert på NRK.no/ytring.

Oxford Research Group har nylig lansert rapporten «Stolen Futures». Rapporten bekrefter at Syria er et av de verste stedene i verden å være barn. Krigen i Syria er en humanitær tragedie med enorme ringvirkninger. Det er en tragedie for hele Syrias befolkning, og aller mest for barna. 

Ifølge Oxford Research Group har 11.420 barn blitt drept i krigen siden 2011. Det tilsvarer en femtedel av alle barn som går på skole i Oslo. 71 prosent av barna døde av skader knyttet til eksplosiver og bombeangrep. Rapporten dokumenterer de enorme skadene som oppstår ved bruk av eksplosive våpen i tettbygde strøk. 2000 av disse barna ble drept av flyangrep. En fjerdedel er drept i skuddvekslinger. Rapporten sier også at angrep har vært direkte rettet mot barn, 764 barn har blitt summarisk henrettet, 128 barn ble drept i de kjemiske angrepene og 112 barn har dødd av tortur. Rapporten viser også til bruk av klaseammunisjon, brannvåpen og kjemiske våpen i krigen. 

Redd Barna kan ikke garantere for validiteten i disse spesifikke tallene. Men gitt at tallene i rapporten fra Oxford Research Group er korrekte, viser det at barn systematisk drepes og tortureres i krigen i Syria, et klart brudd på folkeretten som skal beskytte sivile i konflikt. Rapporten sier ikke noe om hvem som står bak, men indikerer at både myndighetene, assosierte grupper og opposisjonelle alle har vært ansvarlige for at barn dør.

Hvorfor blir barn drept?

Mange dør av eksplosiver og bomber som er livsfarlige i tettbebygde strøk, og som dreper sivile, inkludert barn. Barn dør og skades også, i følge rapporten, på grunn av direkte angrep og angrep på skoler og sykehus.

Hundrevis har blitt drept av snikskyttere, noe som vitner om at dette ikke er en tilfeldighet. Dessverre brukes barn som strategiske mål og virkemiddel i krigføring verden over. Ifølge Unicef er det i dag 300.000 barnesoldater i verden i dag. Hvor mange barn som blir drept med viten og vilje er det ingen som vet.

Når vi i Redd Barna selv spør syriske foreldre og familier som har mistet sitt barn, får vi ulike forklaringer på hvorfor barn blir drept.  Noen sier at det er for å straffe foreldre og hele lokalsamfunn. Andre fordi "barna er framtiden". Mange har rett og slett ikke et svar på hvorfor. Men uansett hvordan eller hvorfor, er det fullstendig uakseptabelt, og et alvorlig brudd på FNs barnekonvensjon, når barn dør i krig. 

Hvordan har de som overlever det?

Tallene på barn som er drept i krigen er forferdelige å ta inn over seg. Samtidig er det mange barn som fortsatt lever med krigen eller på flukt fra den. Redd Barna er svært bekymret for hvordan konflikten rammer barns psykiske og fysiske helse.

Helsesystemet har kollapset, og tilgang til rent vann blir stadig vanskeligere. FN har beregnet at en halv million barn står i fare for å bli smittet av polio. Dessuten er det estimert at mer enn 1,9 millioner barn har falt ut av skolen. Mange skoler blir angrepet. Ansatte og elever blir gjort til militære mål og skolen blir okkupert til militært bruk.

Utdanning er en rettighet – også i krise og konflikt som i Syria. I krisesituasjoner har skolen også en viktig funksjon utover opplæring. Skolen kan fungere som en overlevelsesarena for deling av medisin, vann og livsviktig informasjon. Den kan normalisere hverdagen og utruste barn med ferdigheter de trenger når krisen er over.

Jo lengre barn er utenfor skolen desto større er risikoen for at de aldri kommer tilbake. Syria står i fare for å miste en generasjon skolebarn. For barna som rammes av krigen, er det avgjørende at humanitære aktører får tilgang til å dekke deres grunnleggende behov for vann, mat, helsehjelp, beskyttelse og utdanning. 

Hva må gjøres?

Selv om Syria er et av de verste stedene å være barn, er det fortsatt håp for Syrias barn. Men det forutsetter aktiv handling for å bedre barns situasjon. Redd Barna krever at:

  • Alle parter i krigen i Syria må stanse angrepene mot barn og gjøre sitt ytterste for at barn og sivile ikke blir rammet i krigen. De må umiddelbart stanse alle angrep mot skoler, sykehus og tettbygde strøk hvor barn befinner seg.
  • Alle drap og overgrep mot barn og andre sivile må dokumenteres, slik at overgripere kan stilles til ansvar.
  • Alle barn i Syria må få humanitær hjelp, uansett hvem de er og hvor de bor. Det betyr at barn må få tilgang til helsehjelp, mat, vann og skolegang som kan normalisere deres hverdag. FN har blitt enig om en såkalt "Presidential Statement" om full humanitær tilgang til Syria, men vi ser foreløpig liten forbedring på bakken.

Det er barna som en dag skal bygge opp Syria igjen. Det internasjonale samfunnet og Norge må legge press på alle parter for å hindre at barn tortureres, drepes og blir frarøvet sine grunnleggende rettigheter. Norge har en viktig rolle som del av gruppen som skal følge opp FNs såkalte «Presidential Statement» for å sikre full humanitær tilgang. Vi håper Norge kan være en tydelig stemme for alle barns rett til beskyttelse, helse og utdanning. For Syrias framtid starter med barna.