Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna mener at forslaget inneholder avgrensninger og forutsetninger som i verste fall svekker hensynet til barnets beste. Intensjonen i forslaget var å styrke vektleggingen av barnets beste.

Redd Barna har svart på høringsforslaget med endringer i utlendingsforskriften, om en varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn. Forslaget ble varslet i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Barndom på vent

Redd Barna har lenge etterlyst en varig endring som ikke bare avklarer situasjonen for gruppen som omtales som lengeværende barn, men som også forebygger at barn som i fremtiden søker asyl i Norge får store deler av sin barndom satt på vent. Redd Barna var derfor positive til intensjonen i samarbeidsavtalen.

- Dessverre bidrar ikke dette forslaget til en større vektlegging av hensynet til barnets beste, og vi stiller oss kritiske og svært undrende til at forslaget inneholder avgrensninger og forutsetninger som i verste fall svekker hensynet til barnets beste. Det er på sin plass å påpeke at dette er stikk i strid med forslagets intensjon, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Redd Barna er positive til deler av forslaget, særlig der det står at utlendingsmyndighetene må begrunne vedtak som berører barn. Redd Barna har lenge jobbet for at vedtakene bør begrunnes tydeligere, og for at det skal komme klart frem hvilke kriterier som skal belyses i sakene til barn som søker asyl.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Barn har selvstendige rettigheter, ifølge FNs barnekonvensjon. Derfor skal heller ikke barn lastes for foreldrenes handlinger, mener Redd Barna.

Barn har egne rettigheter

Redd Barna reagerer særlig på forslaget om å innføre en hovedregel og vilkår om at foreldrene må ha medvirket til å avklare egen identitet og bidratt til å muliggjøre retur gjennom hele saksbehandlingsprosessen. Denne regelen skal gjelde når man skal vurdere om det er sterke menneskelige hensyn som tilsier at barnet bør få oppholdstillatelse i Norge, til tross for at det ikke har beskyttelsesbehov.

Det grunnleggende synet på barn i FNs barnekonvensjon er at barn har selvstendige rettigheter.
- Barnets rettigheter kan ikke gjøres avhengig av at foreldrene har opptrådt på en bestemt måte. Uavhengig av foreldrenes handlinger skal barnets beste vurderes og vektlegges. Barn skal ikke lastes for sine foreldres handlinger. Vi mener derfor at forslaget om at foreldrene skal ha medvirket bør fjernes, sier Skybak.

Ett av formålene i samarbeidsavtalen var at hensynet til barnets beste skulle vektlegges sterkere. For å oppnå dette mener Redd Barna det må utarbeides en forskrift med klare retningslinjer for hvordan hensynet til barnets beste skal vektes mot innvandringsregulerende hensyn, i alle saker som angår barn. I dag er det slik at innvandringsregulerende hensyn, at man ønsker å begrense innvandringen til Norge, ofte kommer foran hensynet til hva som er best for barna i saken.

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Redd Barna håper regjeringen vil ta innspillene de får på forslaget sitt alvorlig. Redd Barna jobber for å få frem barn og unges stemmer i asyldebatten. I fjor overrakte Redd Barna en stor melding til Stortinget, laget av barn som søker asyl i Norge.

Uklart begrep svekker rettsikkerheten

I forslaget stilles det krav om «barnefaglige forsvarlige» vedtak. Men innholdet i dette begrepet er svært uklart, og det presiseres ikke hvilke kriterier som skal avgjøre hva som er barnefaglig forsvarlig.

- Redd Barna reagerer sterkt på at det innføres et nytt begrep, som ikke er juridisk. Dette begrepet legger opp til at forvaltningen fritt kan bruke skjønn til å avgjøre hva som er barnefaglig forsvarlig. Barnekonvensjonens regel om hensynet til barnets beste er langt mer omfattende enn at en avgjørelse bare skal være forsvarlig. Et «barnefaglig forsvarlig» krav basert på skjønn kan heller ikke overprøves av domstolene, og fratar dermed barn sentrale rettsikkerhetsgarantier, sier Skybak.

Redd Barna håper nå at regjeringen vil ta alle innspillene de har fått på forslaget sitt alvorlig, og gjør en grundig vurdering når de skal behandle endringene.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.