Foto: Fra filmen De Andre / Speranza film
Regjeringen ønsker nå å lovfeste en diskriminerende praksis der barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, får et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge.

 

I et nytt lovendringsforslag fra regjeringen skal utlendingsdirektoratet (UDI) ha lovfestet ansvar for omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Alle andre barn i Norge har lovfestet rett til omsorg til høyere standard gjennom barnevernet. Med dette vil regjeringen lovfeste en grov forskjellsbehandling, og diskriminerende behandling av sårbare barn.

Redd Barna og Press - Redd Barna Ungdom lanserer nå en underskriftskampanje for å stoppe regjeringens lovforslag. Du kan stille deg bak kravet og sende inn ditt eget høringssvar her: 

Stopp regjeringens lovforslag

Ingen omsorg

I Norge har alle barn ifølge norsk lov rett på omsorg fra barnevernet når de ikke har foreldre eller foresatte som er i stand til å ivareta dem. Likevel har enslige mindreårige asylsøkere over 15 år i lang tid blitt nektet denne retten av norske myndigheter. I en årrekke har disse barna blitt tilbudt mindre omsorg og dårligere oppfølging enn andre barn i Norge på samme alder. Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen nå ønsker å lovfeste.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsforslag til endringer i utlendingsloven og – forskrift om omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Der står det eksplisitt at nivået på den omsorgen som gis disse barna per i dag, ikke skal forbedres.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke viser vilje i lovendringsforslaget til å gjøre mer for disse barna, til tross for at både FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomitéen har kritisert Norge for dagens omsorgsnivå i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Uforsvarlige forhold

Regjeringen forsøker å fremstille dagens omsorgsnivå som forsvarlig i sitt eget lovendringsforslag. Det er direkte misvisende. En rekke forskningsrapporter fra nyere tid har alle konkludert med at omsorgstilbudet, ikke er godt nok. FAFOs rapport «Et trygt sted å vente» (2018) peker på en rekke kritikkverdige forhold i omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere. Rapporten viser også at det er store forskjeller i den omsorgen som gis disse barna på asylmottakene. Funnene tyder derimot på at barna ikke får god nok helsehjelp, og at enkelte mottak ikke en gang sikrer barna grunnleggende omsorg som å sørge for at de får i seg tilstrekkelig mat, eller legger til rette for nok søvn.

Liknende tilfeller er blitt beskrevet i rapportene myndighetene selv har bestilt: I Levekår for barn i asylsøkerfasen (2015) gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet framgår det at også ansatte på mottak er bekymret for manglende bemanning og oppfølging av de mindreårige asylsøkerne. De erfarer at disse ungdommene trenger mye oppfølging for å klare seg i den nye hverdagen. Rapporten konkluderer med at overføring av ansvaret for bo- og oppfølgingstilbudet til barnevernet også for de eldre ungdommene vil i større grad sikre forsvarlig omsorg.

Foto: Fra filmen De Andre / Speranza film
Bildet er fra filmen De Andre av dokumentarfilmregissør Margret Olin som forteller historiene til barn som har flyktet alene til Norge.

Diskriminering

Disse virkelighetsbeskrivelsene er neppe ukjente for regjeringen, som allikevel foreslår å lovfeste dagens mangelfulle omsorgstilbud til unge mennesker som befinner seg i en ekstremt sårbar situasjon.

Vi må spørre oss om samfunnet ville godtatt en slik forskjellsbehandling av andre grupper i Norge. Vi ville aldri tillatt at et tilsvarende lovforslag fratok barn mellom 15 og 18 år uten omsorgspersoner retten til omsorg fra barnevernet basert på hva slags kjønn, legning, eller hudfarge de har. Derfor kan vi heller ikke akseptere regjeringens lovendringsforslag som søker å lovfeste en forskjellsbehandling av en barnegruppe på bakgrunn av hvem de er og hvor de kommer fra. Regjeringen bør ta inn over seg at mindreårige asylsøkere over 15 år er en gruppe ungdommer som snarere har behov for mer, ikke mindre, omsorg enn en gjennomsnittlig ungdom i Norge.

Traumatiserte

Dette er ungdom som gjerne bærer på traumer og vonde opplevelser. Dette er ungdom som gjerne har vært vitne til ekstreme hendelser på reisen til Norge, og som kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Dette er ungdom som nå befinner seg ganske alene i verden på norske asylmottak med livet og framtiden på vent.

Regjeringens lovendringsforslag undergraver disse barnas rettigheter og internasjonale konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge. Redd Barna sammen og Press - Redd Barna Ungdom krever at lovforslaget må skrinlegges. Istedenfor må omsorgsansvaret overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med andre barn i Norge.

Bli med og stopp regjeringens lovforslag! Skriv under på oppropet og send inn ditt eget høringssvar her: 

Stopp regjeringens lovforslag

 

Dette innlegget stod først på trykk i Vårt Land 27.12.19.