Finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem statsbudsjettet 2020 for Stortinget. Skjermdump: NRK

Nasjonalt

Skaper barrierer for innvandrere

Redd Barna er sterkt kritiske til at botidskravet for flyktninger og andre innvandrere økes fra tre til fem år for en rekke trygdeytelser som: alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og stønad til enslige forsørgere.

-Vi vet allerede at innvandrere er overrepresentert blant familier som lever i vedvarende lavinntekt. Dette kan føre til ytterligere marginalisering av en allerede sårbar gruppe som går direkte utover barna, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Økt barnetrygd

Redd Barna er glade for økt barnetrygd og fritidskortet, men mener det ikke er nok. - Regjeringen må ta de økende ulikhetene i Norge på alvor. Det er veldig bra med økt barnetrygd, men økning kun for de under 6 år er ikke bra nok. Barnetrygden må være universell og økes or alle barn opp til 18. Vi er også veldig positive til fritidskortet, men det er viktig å huske at familielivet er mer enn bare fritid og at store barn også medfører en rekke andre utgifter, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Positivt at gebyret for familiegjenforening for flyktninger endelig er redusert noe 

- Det er flott med en reduksjon av gebyret, men vi mener gebyret må fjernes helt. Ikke bare delvis, sier Skybak.

Fulltids barnehageplass for 2-3- år gamle barn i mottak og videreføre ordningen med gratis kjernetid for ettåringer.

- Barn som bor i asylmottak lever i en unormal bosituasjon med begrensede muligheter for aktivitet og lek, og de preges av usikkerheten som foreldrene deres lever under. Et barnehagetilbud tilbyr derfor sårt tiltrengt stabilitet og positiv stimuli fra andre barn og trygge voksne. Dette er et viktig steg i riktig retning, men vi ønsker også at dette lovfestes.

Her fra Rettighetsslottet. FOTO: Eivind Nitter

Midler til Statens Barnehus må øremerkes

Redd Barna vil gi Regjeringen ros for å satse på viktige tiltak for å forebygge å bekjempe vold og overgrep mot barn. Særlig fornøyd er vi med økt satsing på kunnskap til barn og unge, forebyggende hjelpetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, og økte midler til etterforskning hos politiet.

- Vi er imidlertid bekymret over at midlene til Statens Barnehus ikke øremerkes. Vi vet at antall anmeldte saker knyttet til seksuelle overgrep mot barn fortsetter å øke, sier Skybak.

Mellom 2017 og 2018 økte antall anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn under 16 med fem prosent. Særlig høy økning ser vi når det gjelder seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år med 14,7 prosent. Dette er særlig krevende og alvorlige saker

Flott med sikring av mobbeombud

Kunnskapsdepartementet setter av 10 millioner til ordningen i statsbudsjettet 2020, og sikrer med det ombudsordningen ut skoleåret 2020-21. I fjorårets budsjett var det satt av 8 mill. -Når barn blir utsatt for mobbing, er det er viktig at de og foreldrene har et uavhengig ombud å gå til for å få veiledning i hvordan de skal gå fram og eventuelt klage til fylkesmannen så de kan sette en stopper for mobbingen, og sikres en trygg skolehverdag. Derfor er videre satsing på mobbeombudsordningen et godt budskap for alle barn i skolen, sier Skybak.

Synd at ekstratilskuddet til bemanningsnormen trappes ned

Ekstratilskuddet til bemanningsnorm i barnehagen trappes ned, noe som også var varslet ettersom dette var ment som en midlertidig tilskudd og overgangsordning. Det gis 111 millioner i 2020, avvikles i 2021 og utover.

Redd Barna mener det er mot sin hensikt for å trappe ned midler til bemanningsnorm i barnehager, når barnehagene gir tilbakemelding om at de ikke oppfyller bemanningsnormen i størstedelen av åpningstiden, selv om de på papiret oppfyller normen.

Å investere mer i å skape trygge barnehagemiljøer med flere voksne til stede i åpningstiden, burde være et satsingsområde for Regjeringen.

Norge bør ta imot flere flyktninger

Det er positivt at Norge vil ta imot 3000 kvoteflyktninger det neste året, men det er ikke nok. Redd Barna mener Norge bør ta imot minst 5000. Norge bør også delta i midlertidige og langsiktige europeiske relokaliseringsordninger. Forholdene for barna i flyktningleirene på de greske øyene i Hellas er under enhver kritikk.

Videregående skole for alle

Retten til videregående opplæring gjelder ikke for ungdom som oppholder seg i landet etter endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, og heller ikke for de som oppholder seg i landet etter fastsatt utreisefrist. I årets budsjett er det ikke lagt opp til å endre dette. Dette har svært negative konsekvenser for barna det gjelder og er i strid med barnekonvensjonen. Redd Barna mener at her må Regjeringen endre praksis umiddelbart.

Kritisk til kutt i aktivitetsmidler i asylkjeden

Årets budsjett vil kutte 10 millioner til aktivitetsmidler for barn på mottak og begrunner dette med at det er færre asylsøkere. Redd Barna frykter dette vil gå utover tilbudet til barna.

Forskjellsbehandling av barn

Redd Barna anbefaler at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 overføres til barnevernet. Retten til omsorg er en grunnleggende menneskerettighet for barn, og er helt avgjørende for deres helse og utvikling.  FNs barnekonvensjon forplikter staten til å gi alle enslige mindreårige asylsøkere et likeverdig alternativt omsorgstilbud slik som andre barn under offentlig omsorg. Det er ikke lagt opp til noen endring for dette i årets budsjett som betyr at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke får den omsorgen de har rett og behov for. Dette til tross for at det kun er snakk om rundt 50 barn.

Internasjonalt

Svak klimasatsing

Regjeringen tar et lite skritt i riktig retning når de bevilger mer støtte til klimarelaterte tiltak. Det er viktig at flere midler settes av til klimatilpasning og katastrofeforebygging. Men satsingen er på langt nær nok i forhold til det som virkelig trengs.

- Det er de fattigste og mest marginaliserte barna som rammes hardest av klimaendringen. Her har Norge et ekstra moralsk ansvar, som tjener oss rike på klimaødeleggende industri, sier leder for Politikk og Samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes. 

- Vi vil se muskler, og ønsker oss 1% av BNI til klimabistand. Dette bør komme som et tillegg til annen norsk bistand.

Norske barn bruker sin stemme i Skolestreik for Klima i Oslo. Foto: Inge Lie / Redd Barna

Ønsker friske midler til klimarelaterte katastrofer, forebygging og humanitær bistand

Humanitær bistand er høyt prioritert i 2020-budsjettet, og Utenriksministeren kaller det en historisk respons. Siden 2013 har det humanitære budsjettet økt med hele 68 prosent. 
Det trengs i en verden med voksende humanitære behov, og Redd Barna mener det trengs en ytterligere økning uten at det går på bekostning av den langsiktige bistanden. 

- Derfor ber Redd Barna Storting og Regjering om å utrede hvordan vi - i vår særskilte økonomiske situasjon - kan finne friske midler til klimarelaterte katastrofer, forebygging og humanitær bistand, sier Knag Fylkesnes.

Bilder fra ødeleggelsene etter syklonen Kenneth. Klimaendringene vil føre til flere lignende naturkatastrofer. FOTO: Ahmad Baroudi / Save the Children

Laber satsing på helse og utdanning

Redd Barna er skuffet over manglende satsing på helse og utdanning; to områder der Norge beskriver seg om en global leder. - Kuttet på 150 millioner til helse og stagnasjon i bistand er dårlige nyheter for de millioner barna som står uten helse- og utdanningstilbud. Det vitner heller ikke om lederambisjoner. Regjeringen bør satse tydelig og bevilge 15% av bistandsbudsjettet til helse, og 15% til utdanning, mener Knag Fylkesnes

Redd Barna er svært fornøyde med satsingen for marginaliserte grupper - den er betimelig og sårt tiltrengt. 

- Vi er likevel bekymret for hvor stor effekt denne satsingen får i praksis når den ikke følges av økt støtte til helse og utdanning. Solide helse- og utdanningssystemer i landene er en forutsetning for å løfte de mest marginaliserte.

Lyspunktene

Regjeringen oppfyller forpliktelsene under Addis Tax Initiativ med å doble skatterelatert bistand sammenlignet med 2015. - Det er bra at Norge møter forpliktelsene, og også nå har styrket FNs skattekomite sitt arbeid, sier Knag Fylkesnes.

Redd Barna synes det er positiv og betimelig at posten for menneskerettigheter økes med 77 millioner. Støtten til sivilt samfunn øker også noe, dette er et steg i riktig retning.  Men i en tid der det sivile samfunns handlingsrom svekkes og menneskerettighetene er under økende press over hele verden, bør satsingen økes ytterligere. Redd Barna ønsker at 6,5 prosent av bistandsbudsjettet går til sivilsamfunn, og for å komme dit mangler det fremdeles i overkant av 500 millioner kroner. 

Barn i lek på Filipinene. FOTO: Save the Children

Andre saker fra statsbudsjettet 2020

Lyspunktene

 • Behovsprøving av gratis SFO-plass (6% av total inntekt).
  - Redd Barna er redd for at å behovsprøve gratisplass på SFO ikke vil nå frem til de som trenger det. Det er viktig med god informasjon og at dette gjøres så lite byråkratisk og stigmatiserende som mulig, sier Skybak.
 • Det er behov for å utdanne flere helsesykepleiere
  Redd Barna er bekymret for den manglende satsingen på utdanning av helsesykepleiere i årets statsbudsjett. Vi er bekymret for at det ikke vil være nok helsesykepleiere som utdannes til å dekke fremtidens behov. Statistikken viser at antallet sysselsatte helsesykepleiere over 60 år var 856 i 2018 (kilde: SSB). Samme år ble kun 230 nye helsesykepleiere uteksaminert (kilde: NSD). Dette viser behovet for å opprette flere studieplasser for helsesykepleiere.

 • Lærere trenger mer kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep
  Redd Barna er glade for at Regjeringen satser på å gi barn mer kunnskap om kropp, grenser og overgrep ved blant annet Jegvet.no og i utviklingen av Digitale tjenester til ungdom. Videre er vi glade for at utkastene til fagfornyelsen har fokus på seksualitet og grenser. Vi etterlyser imidlertid at Kunnskapsdepartementet setter av midler til at lærere skal få mer kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep. Det må lages bedre ressurser for at lærere skal gi barn den opplæringen de har behov for.

 • Gjør ikke noe med bemanningskrisen i barnevernet
  Vi er glade for at Regjeringen ønsker at det kommunale barnevernet skal satse mer på forebygging, styrking av kompetanse om vold og seksuelle overgrep, og at barnevernet skal tilrettelegging for å styrke barn og unges medvirkning. Vi mener det foreslås gode tiltak, som kan styrke barnevernets arbeid med å forebygge og bekjempe vold og seksuelle overgrep, og vi vil særlig trekke fram arbeidet med å utvikle en modell for å utvikle gode hjelpetiltak. Vi vil imidlertid understreke at forslaget i statsbudsjettet ikke får tydelig nok fram at det er bemanningsmangel i det kommunale barnevernet, og at det er avgjørende å styrke kapasiteten i det kommunale barnevernet for at barn skal få den beskyttelsen de har rett på

 • Lite brillefint
  Usosialt og smålig at brillestønaden til barn fjernes og erstattes med faste satser når barns behov for briller er så ulike. Dette vil gå spesielt utover de barna med størst synsutfordringer og familiene med minst ressurser.