Fattigdom og sosial utestengelse rammer barn i alle europeiske land, inkludert de nordiske og Norge. 28 prosent av barna i de 28 EU-landene er i faresonen.

Avstanden mellom fattig og rik øker 

Foto: Redd Barna/Francesco Alesi
Rapporten viser at 17 % av alle barn i EU bor i hjem med dårlige tak, har fukt i veggene og råtne vinduskarmer. Bildet er fra aktiviteter i Italia

- Fattigdom er ikke et nasjonalt fenomen. Den har ikke pass. Fattigdom kjenner ingen grenser og gjelder barn i alle land i Europa, sier Janne Raanes, leder i Redd Barnas Norgesprogram. 

Noen av funnene i rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
» viser at 17 % av alle barn i EU bor i hjem med dårlige tak, har fukt i veggene og råtne vinduskarmer. Barn med foreldre med svært lav inntekt har 57 % større risiko for å være fattige eller sosialt utestengt enn barn som har foreldre som tjener godt. Andelen barn som risikerer fattigdom og sosial utestengelse økte fra 55 % til 61 % for barn med foreldre med lav utdannelse, og bare 0,5 % for barn med foreldre med høy utdannelse. 

Fattigdom ikke bare mangel på penger

Foto: Redd Barna
Fattigdom handler også om sosial utestengelse og mangel på tjenester. For barn er deltakelse i sosiale aktiviteter ekstremt viktig.

- Familiens samlede inntekt er en av de viktigste faktorene som bestemmer om et barn lever i fattigdom. Men fattigdom handler ikke bare om å mangle penger. Det har mange dimensjoner ved seg og er en av de viktigste grunnene til at barns rettigheter brytes. Det betyr mer enn at barns basisbehov, som mat, klær og tilstrekkelig bolig, ikke blir ivaretatt. Det handler også om sosial utestengelse og mangel på tilgang til tjenester, inkludert velferdsordninger og utdanning. For barn betyr det også at de ikke får delta i sosiale og kulturelle aktiviteter med jevnaldrende, sier Raanes. 

Dårlige levekår utfordrer barns mulighet til å realisere sine rettigheter. Det er derfor Redd Barna i denne rapporten introduserer  barnekonvensjonen og barns rettigheter som et verktøy for å løfte barn ut av fattigdom. Fattigdom er et komplekst problem og et rettighetsperspektiv vil muliggjøre helhetlige og tverrfaglige løsninger. 

Finanskrisene rammet barn hardt

Foto: Redd Barna
Arbeidsledigheten har gått opp og sosiale ordninger blitt kuttet i Europa som følge av finanskrisene. Dette rammer barna hardt.

Finanskrisene som startet i 2008 har rammet barn hardt over hele Europa, ved at arbeidsledigheten har gått opp og sosiale ordninger blitt kuttet. I en fire-årsperiode mellom 2008 og 2012 gikk tallet på fattige barn i Europa opp med nesten én million, og på ett år i 2011 med en halv million alene. Målene som EU satte for å redusere fattigdom innen 2020 virker mer uoppnåelig i dag enn for få år siden. 

I denne rapporten er AROPE brukt som indikator på fattigdom («At-Risk-Of-Poverty-or-sosial-Exclusion»). AROPE er hovedindikator for EUs Europa-2020 strategi og har som mål å løfte 20 millioner mennesker ut av fattigdom innen 2020. I rapporten sier Redd Barna at tallene går feil vei, og at det haster med å utvikle strategier for å redusere barnefattigdom utfra et barnerettighetsperspektiv og på tvers av sektorer. 

I følge AROPE vokser 140.000 barn i Norge (11,9 %) under svært dårlige levekår. Rapporten konkluderer med at statlig fordelingsmekanismer, sammen med sysselsetting (lønn og betingelser), har størst innflytelse på barnefattigdomsraten.  

Alle land kan bedre barns levevilkår

Foto: Redd Barna/Francesco Alesi
- Rapporten viser til at fattigdomsraten ikke nødvendigvis har sammenheng med landets økonomi, men heller med politisk vilje til omfordeling av midler, sier Janne Raanes.

- Rapporten viser til at fattigdomsraten ikke nødvendigvis har sammenheng med landets økonomi, men heller med politisk vilje til omfordeling av midler. Alle land har dermed mulighet til å bedre levekårene til barn, sier Raanes.  

Rapporten anbefaler at nasjonale myndigheter og EU sikrer en minimumsinntekt til barnefamilier, gratis utdanning, rimelig barnepass, universelle helsesystem til alle barn, og garanterer lik tilgang til rettssystemet, også for innvandrerbarn. Videre må alle strategier, planer og tiltak for å redusere og forebygge barnefattigdom utvikles fra et rettighetsperspektiv basert på barns behov og situasjon. 

For å bekjempe fattigdom blant barn i Norge anbefaler Redd Barna norske myndigheter:

  • Tverrsektoriell innsats og konsekvensvurdering av alle budsjetter. Ett departement kan ikke løse denne utfordringen alene.
  • Strategier må ta utgangspunkt i rettigheter for å sikre en helhetlig og langvarig løsning.
  • Stønadsnivåer for barnefamilier må gjennomgås. NAV må også ivareta barns behov.
  • Lokale handlingsplaner – fattige barn finnes i alle kommuner i Norge.