Barn får det stadig bedre på mange områder i Norge og verden, men mange får ikke ta del i framgangen. Forskjellene mellom barn som har alt og de som mangler det meste av materielle goder er enorme, og ulikhetene øker.

I Redd Barnas alternative budsjett presenteres konkrete endringsforslag til regjeringens budsjettforslag for 2019. Forslagene vil føre til en bedre politikk for de mest sårbare barna.

Les hele Redd Barnas alternative statsbudsjett 2019 her >

Et budsjett for barn i Norge

Regjeringens budsjettforslag har flere gode tiltak for å bedre hverdagen til barn i Norge som ikke får oppfylt sine rettigheter. Men mye gjenstår for å nå flere av de mest sårbare barna. Ofte er intensjonene gode, men det settes ikke av nok midler til gjennomføring.

I Norge vokser over 100 000 barn opp i fattige familier. Budsjettforslaget gjør ikke nok for å ta tak i de strukturelle årsakene til at familiefattigdommen øker. Det finnes barn i Norge som ikke føler seg trygge – hjemme, på skolen eller på nett. Derfor ber Redd Barna at det settes av mer midler for å forebygge og avdekke mobbing, vold og seksuelle overgrep. Barn som flykter alene til Norge er blant de mest sårbare barna, men mange får ikke den omsorgen og beskyttelsen de trenger.

Det er bra at regjeringen vil øke kvoten til 3000 overføringsflyktninger, men vi er skuffet over at regjeringen inkluderer eventuell relokalisering av asylsøkere i kvoten. Vi oppfordrer Stortinget på det sterkeste til å øke antall kvoteflyktninger til 5000 i 2019, i tråd med FNs anbefaling. Det har Norge økonomi til og kommunene kapasitet til.

Et budsjett for barn i verden

Statsbudsjettet vedtas i en urolig tid. Rekordmange mennesker er på flukt. De flykter fra stadig flere og mer voldelige konflikter, og fra klimaendringer og fattigdom. Bistandsbudsjettet viser mange gode prioriteringer for å bidra til fattigdomsbekjempelse, forebygge konflikt og lindre nød. Samtidig mener vi det er behov for en økning på enkelte områder. Gitt de store udekkede beskyttelses- og humanitære behovene, ber vi om en ytterligere økning til det humanitære budsjettet. Dessuten er vi skuffet over at det ikke foreslås en andelsmessig økning til sivilsamfunn. Sivilsamfunn verden over blir strupet og angrepet. Denne bekymringsfulle utviklingen er et hinder for demokrati og fattigdomsbekjempelse, og Norge kan være en viktig motvekt.

Det er bra at regjeringen har som intensjon å følge opp Stortingets vedtak om å bruke 1 prosent av BNI til bistand. Det mangler 190,4 millioner kroner for å nå dette i 2019. Det er også veldig positivt at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at helse og utdanning skal prioriteres i norsk bistand og utviklingspolitikk, men vi er overrasket over at utdanningssatsningen ikke øker andelsmessig. Vi oppfordrer videre å knytte disse satsingene tettere til arbeidet for med skatt og nasjonal ressursmobilisering. 

Les mer om Redd Barnas respons til budsjettforslaget for 2018 her.