Torsdag kveld leverte et panel bestående av globale ledere forslag til nye tusenårsmål til FNs generalsekretær. Det som lenge har vært Redd Barnas visjon, kan fra 2015 være en delt global visjon - og i 2030 kanskje en beskrivelse av virkeligheten.

Gjorde tvilen til skamme

Foto: Redd Barna/Jane Hahn
Abdullah (1) kan være del av generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom, sult og barnedødelighet

FNs høynivåpanel, ledet av Indonesias og Liberias presidenter og Storbritannias statsminister, virket forsiktige i starten. Noen sa at det ville bli for politisk å adressere ulikhet. Mange fryktet at det var urealistisk å ha som mål at barnedødeligheten kan komme i null. Vi ble fortalt at verden er et ganske annerledes sted enn da FNs medlemsland ble enige om å halvere fattigdom og sikre at alle barn fikk gå på skolen i år 2000.

Uttalelsene skapte bekymring for om panelet ville inngå for mange kompromisser og ende opp med en tafatt og lite ambisiøs rapport. En rapport som verken ville inspirere stater eller sivilsamfunn til å gjøre det som trengs for å avskaffe ekstrem fattigdom.

Torsdag kveld ble imidlertid tvilen gjort til skamme. I går kveld leverte panelet en rapport som balanserer ambisjon og pragmatisme. Rapporten utgjør et robust argument for at vi kan være generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom, sult og barnedødelighet, og setter verden på en vei som er både mer sosialt og økonomisk utjevnende og bærekraftig.

Tommel i været fra Redd Barna 

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Redd Barna er godt fornøyd med mange av panelets forslag.

Redd Barna er særlig fornøyd med panelets forslag om globale mål for å avskaffe ekstrem fattigdom, barnedødelighet, sult, vold mot kvinner og barn og mål for å sikre at alle nyter godt av åpent, gjennomsiktig og ansvarlig styresett.

Retten til helse, utdanning, ernæring og vann er løftet fram. Rapporten gjør det også klart at ulikhet må adresseres: Framgang på tvers av og innad i ulike sosioøkonomiske grupper må spores og måles, og ingen mål kan sies å være nådd før alle grupper har opplevd denne framgangen.

Redd Barna er også glade for at panelet går inn på ulikheter opplevd på grunn av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, bosted eller inntekt, som vi mener er store utfordringer for utvikling. Barn i fattige husholdninger har nesten tre ganger større sannsynlighet for å være underernærte enn barn i rikere husholdninger. I noen tilfeller er ulikhet et spørsmål om liv eller død; i Nigeria har de fattigste barna dobbelt så stor sjanse som de rikeste barna for å dø før fylte fem år av sykdommer og årsaker som kan forebygges.

Dette er en uakseptabel virkelighetsbeskrivelse, og Redd Barna berømmer panelet for å adressere slike ulikheter.

Hit, men ikke lenger

Det finnes selvsagt områder hvor det er tydelig at rapporten er et produkt av samarbeid og kompromisser. Flere viktige områder omtales sterkt i panelets visjon, men har blitt utelukket eller vannet ned i panelets forslag til mål.

Rapporten er ikke så sterk som vi skulle ønske på noen områder. For Redd Barna gjelder dette særlig:

  • Universell helsedekning: Mangelen av et mål om at alle skal ha tilgang til gratis helsehjelp av god kvalitet svekker de øvrige helsemålene i panelets rapport. Vi kan ikke forvente en bærekraftig framgang på barnedødelighet uten at innsatsen settes i et system som sikrer alle kvinner og barn gratis hjelp når de trenger det.
  • Et mål om eksplisitt å redusere inntektsulikhet: Gapet mellom de aller fattigste og rikeste øker, og uten at vi gjør noe med denne trenden er det vanskelig å sikre at også de fattigste får del i velstandsveksten.
  • Globalt partnerskap for utvikling: Et «nytt» globalt samarbeid (som fikk for lite oppmerksomhet i i de nåværende tusenårsmålene), må være forpliktende, målbart og ambisiøst for at visjonen om å komme i mål på en rekke områder skal være realistisk. Deriblant trengs det mer forpliktende og ambisiøse mål på ulovlig kapitalflyt.

Vil de lytte?

Panelet har levert en visjon hvis budskap kan nå ut til regjeringer verden rundt. Det viktige er nå at regjeringene lytter. Det er under 1000 dager igjen til dagens tusenårsmål avsluttes i 2015. Fram til da oppfordrer vi stater til å se til disse ambisiøse forslagene når de møtes for å diskutere nye utviklingsmål i FN i september. Og ikke minst ta steget videre for å rette opp svakhetene i rapporten. Dette er tiden for å bevege oss framover, ikke bakover.