- Vi har sett stor framgang i barnedødeligheten de seneste tiår, men fortsatt dør over 6 millioner barn under fem år hvert år. Dette er et alvorlig brudd på barns rettigheter, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Forrige uke arrangerte Redd Barna og Norad en internasjonal konferanse om barns rett til helse. Bakgrunnen er at FNs barnekomite tidligere i år kom med en utdyping av Barnekonvensjonens punkt om barns rett til helse. Nå vil Redd Barna sammen med flere andre aktører gjøre veien kortere mellom ord og handling.

- Målet for konferansen var å ta Barnekomiteens anbefalinger et steg videre, og sammen lage en plan for det videre arbeidet, sier Wang.

På konferansen var representanter fra Unicef, WHO, World Vision, FNs barnekomité, samt Redd Barnas landprogrammer og Save the Children International. Konferansen var lagt opp som en workshop, hvor deltagerne sammen skulle komme fram til et felles veikart for det videre arbeidet med barns rett til helse.

Organisasjonenes viktige rolle

Foto: Redd Barna/Lisa Brodshaug
- Når man jobber med Barnekonvensjonen er det viktig at organisasjoner og aktører sammen koordinerer sitt arbeid i hvert enkelt land og på tvers avlandene, mener Kirsten Sandberg, leder for FNs barnekomité.

- Stater skal holdes ansvarlig for å oppfylle barns rettigheter. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle for å få dette ansvaret konkretisert og satt ut i livet. Ellers blir det bare store, fine ord – uten at det skjer noe i praksis. Handlinger må gjøres helt ned på grasrotnivå og nå ut til de barna det gjelder, sier Kirsten Sandberg, leder for FNs barnekomité, som deltok på konferansen.

FNs barnekomitè er ansvarlig for å overvåke implementeringen av barnekonvensjonen i hvert enkelt land. Den gir konkrete råd og veiledning til hvordan man jobber for de ulike temaene i Barnekonvensjonen. I «General Comment» nr. 15, som ble utarbeidet i januar i år, gir komiteen tydelige anbefalinger til stater og sivilsamfunn når det gjelder barns rett til helse.

I alt arbeid med Barnekonvensjonen samarbeider Redd Barna tett med andre organisasjoner og lokale aktører i landene hvor organisasjonen er representert. I Oslo var både statlige og sivilsamfunnsaktører samlet for sammen å se hvordan hver og en kan jobbe for alle barn kan få oppfylt sin rett til helse.

Sandberg mener det er svært viktig at frivillige organisasjoner og andre sivilsamfunnsaktører samles og diskuterer dette temaet.

- Da blir det hele til et felles løft, i stedet for a man sitter på hver sin tue og jobber med hver sine ting for å påvirke staten. Man oppnår mye mer ved å jobbe sammen, sier Sandberg.

Flere helsearbeidere

Foto: Redd Barna
Hvert år dør 287 000 kvinner i forbindelse med svangerskap eller fødsel. 3 millioner barn dør hvert år, enten under eller rett etter fødsel. Verden mangler 4,3 millioner helsearbeidere. "9 måneder igjen" er Redd Barnas kampanje for at flere mødre og nyfødte barn skal overleve.

Alle land hvor Redd Barna har programarbeid har ratifisert Barnekonvensjonen. Dette gjør konvensjonen til et viktig arbeidsinstrument i arbeidet for å påvirke myndigheter til å overholde sine forpliktelser. Mangel på både ressurser og politisk vilje er en kjent utfordring.

- Økt politisk vilje og tettere samarbeid mellom giverland, som Norge og land med høy barnedødelighet, er viktig for å komme nærmere visjonen om en verden der barn ikke dør av sykdommer som kunne vært forhindret. For å kunne oppfylle barns rett til helse er det helt nødvendig å gi barn tilgang til grunnleggende helsetjenester. Da må det investeres vesentlig mer i helsearbeidere enn det gjøres i dag, sier Wang.

Redd Barna gjennomførte i 2013 en omfattende kampanje for å få Norge til å satse mer på helsearbeidere. Kampanjen «9 måneder igjen» genererte 10 000 underskrifter som vil bli overrakt til utenriksminister Børge Brende fredag 20. desember.

Her finner du relevant infomasjon fra den internasjonale konferansen i Oslo 05.12.2013: