Foto: FameFotografene
Generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang mener at regjeringen må satse mer på helsearbeidere i utvilkingsland, slik at vi kan nå Tusenårsmålene om å redusere barne- og mødredødelighet.

- Regjeringen må styrke helsevesenet i land med høy barne- og mødredødelighet for å sikre tilgang til helsearbeidere for fattige kvinner og barn. Bevilgninger til dette arbeidet må trappes opp for å nå Tusenårsmålene om redusert barne- og mødredødelighet, og sikre kvinner og barn grunnleggende rettigheter, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Regjeringen vil prioritere innsatsen for å få på plass en global finansieringsplattform for å styrke helsesystemer i utviklingsland. I tillegg vil regjeringen støtte tiltak til oppfølging av den globale strategien for kvinners og barns helse. Dette er Redd Barna positive til.

- Regjeringen må styrke helsevesenet i land med høy barne- og mødredødelighet for å sikre tilgang til helsearbeidere for fattige kvinner og barn. Bevilgninger til dette arbeidet må trappes opp for å nå Tusenårsmålene om redusert barne- og mødredødelighet, og sikre kvinner og barn grunnleggende rettigheter, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Regjeringen vil prioritere innsatsen for å få på plass en global finansieringsplattform for å styrke helsesystemer i utviklingsland. I tillegg vil regjeringen støtte tiltak til oppfølging av den globale strategien for kvinners og barns helse. Dette er Redd Barna positive til.

Svært kritiske til omsorgssentre i Afghanistan

Redd Barna er kritiske til at regjeringen vil videreføre arbeidet med å etablere et omsorgs- og utdanningstilbud i Kabul for enslige mindreårige fra Afghanistan. Dette er et tiltak som har blitt kraftig kritisert av både Europarådets kommisjonær for menneskerettigheter og FNs barnekomité. I sine merknader til Norge er barnekomiteen sterk bekymret for Norges planer om å etablere omsorgssentre i hjemlandet, da disse barna kommer fra områder som er preget av krig og konflikt der beskyttelse ikke kan garanteres.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna er svært kritiske til at regjeringen vil opprette omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan. Redd Barna mener regjeringen heller kan bruke pengene på omsorg til asylsøkerbarn i Norge.

- Hovedformålet med tiltaket er å få ned antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, ikke å ivareta det enkelte barnets behov. Redd Barna anbefaler at regjeringen ikke bruker penger på å etablere omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i hjemlandet. Disse pengene bør regjeringen heller bruke på å styrke omsorgen for enslige mindreårige i Norge, og overføre omsorgen for disse barna til barnevernet, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Og når det gjelder barnevernet generelt i Norge, er ikke Redd Barna imponert over regjeringens såkalte ”løft” i statsbudsjettet.
- Regjeringen vil styrke det kommunale barnevernet med 70 stillinger, men det trengs langt flere. Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og for å få til det må barnevernet få flere ansatte, sier Raanes.

Mer utdanning i humanitær bistand

Statsbudsjettet 2012 understreker behovet for å satse på utdanning i konfliktberørte og sårbare stater.

- Dette er positivt. I tillegg må Norge øke sin støtte til utdanning gjennom sin humanitære bistand. Når statsbudsjettet for 2012 flagger en økning på det humanitære bidraget med 183 millioner kroner til totalt 2,2 milliarder, er det bekymringsverdig at utdanning ikke er nevnt. Norge var pådriver for en resolusjon i FNs Generalforsamling om barns rett til utdanning i krisesituasjoner, og bør følge opp dette med støtte gjennom humanitær bistand. Utdanning er en underfinansiert sektor i nødhjelpsresponser, sier Tove R. Wang.