Foto: Redd Barna/ Susan Warner
Denne skolen er bygget med sikre materialer for å tåle evtentuelle nye naturkatastrofer. Den består av 8 klasserom med ca 30 elever i hver klasse.

Utdanning: I 2010 støttet Redd Barna 270 skoler slik at 45 000 barn kunne fullføre skoleåret 2010/11. I tillegg har Redd Barna i løpet av de siste to årene sørget for at 31 527 barn har startet på 176 kvalitetssikrede skoler hvor lærere og administrasjon har fått opplæring, nytt undervisningsmateriell og hvor foreldre er etablert i støttegrupper. Redd Barna har også utdannet 1240 nye lærere.
 
I områdene som var hardest rammet av skjelvet, har man gjenreist 38 skoler og bygd 229 nye klasserom. Alle skolene har fått bedre tilgang til drikkevann og sanitære forhold.

Redd Barna har i tillegg satset tungt på at Haiti er forberedt på nye naturkatastrofer. På 23 skoler har man sørget for å få på plass en nødhjelpsplan og opprettet nødhjelpsteam som kan førstehjelp. 176 lærere og over 7000 elever har fått opplæring i hva man skal gjøre dersom en ny katastrofe inntreffer.
som gjenstår. Redd Barna jobber langsiktig med fokus på utdanning for alle, helse og ernæring og barns beskyttelse.

Foto: Redd Barna/ Susan Warner
Her blir lille Antoine (3mnd) sjekket, målt og vaksinert på en av de nye helseklinikkene Redd Barna har bygget i hovedstaden.

Helse: Så langt har Redd Barna behandlet over 11 000 tilfeller av kolera gjennom ti operative koleraklinikker. Redd Barna har sørget for at 300 lærere har fått informasjon og materiell om hvordan å forebygge kolera. Dette har til nå nådd over 7000 elever. 

I tillegg sørger Redd Barna for livreddende behandling av fortidligfødte, nyfødte og spedbarn, samt medisinsk oppfølging til gravide og nybakte mødre. Det er etablert 30 nye fødeklinikker med personell og utstyr.  Disse klinikkene kan også dra på hjemmebesøk og nå ut i lokalsamfunnene om dette er nødvendig.

864 barn med HIV/AIDS er innlemmet i støttegrupper, får regelmessige hjemmebesøk og mottar støtte til skolepengene.

Ernæring: Det er etablert 54 nye ammestøttegrupper, med nesten 7000 nybakte mødre og deres nyfødte. 25,378 barn under fem år har fått målt overarmsomkretsen sin for å sjekke om de er akutt underernærte.    

Vann, sanitær og hygiene: Redd Barna har sørget for at 40 000 mennesker har vedvarende tilgang til helt nødvendige sanitære og hygieniske forhold. Dette gjelder tilgang til vann ved hjelp av tankbiler eller vedlikehold av vannpumper, tilgang til toaletter og vedlikehold av disse, søppelhåndtering, samt at vi sprer råd om god hygiene til så mange som mulig. Til nå har Redd Barna nådd over 1 million mennesker med informasjon om kolera og forebyggende tiltak.

Foto: Redd Barna/ Colin Crowley
Winnie (2) ble hentet ut av ruinene tre dager ett 12 januar, 2010. Hun mistet begge foreldrene sine i jordskjelvet. Redd Barna fant onkelen til Winnie, og i dag er han hennes verge.

Barns beskyttelse: Redd Barna samarbeidet i fjor med andre organisasjoner for å etablere en database med barn som enten har mistet eller er separert fra familien sin. I fjor ble det registrert over 3690 barn. Disse barna fikk jevnlig oppfølging gjennom hele året.

Fordi barn er spesielt utsatt når katastrofer inntreffer, utdannet Redd Barna 54 deltakere fra 12 andre samarbeidende organisasjoner i hvordan man mobiliserer lokalsamfunn til å beskytte barn.  Dette gjør vi ved å vise til retningslinjer for handel med barn, kjønnsspørsmål og beskyttelse av barn, støtte til spesielt utsatte og fattige familier, alternative og midlertidige omsorgstilbud, og forebyggende katastrofetiltak. 

Foto: Redd Barna/ Lane Hartill
For å få fortgang i gjenoppbyggingen av Haiti har Redd Barna finansiert, videreutdannet og utstyrt 45 små og mellomstore byggefirmaer. Her jobber åtte arbeidere med å lage murstein.

Levebrød: Mange mistet alt de eide, sitt arbeid og levebrød i jordskjelvet for to år siden. Så langt har Redd Barna sørget for at 3500 familier som lever i leire i Port au Prince Stipend til å gjenoppbygge levebrødet sitt etter å ha mistet alt i naturkatastrofen. Og for å få fortgang i gjenoppbyggingen av Haiti har Redd Barna finansiert, videreutdannet og utstyrt 45 små og mellomstore byggefirmaer i og utenfor hovedstaden. Redd Barna har også sørget for at kvinner kommer tilbake i arbeid, at familier har fått matkuponger og delt ut frø og jordbruksredskaper til 2419 bønder.