Norge og verden blir på mange områder stadig bedre for barn, men mange får ikke ta del i framgangen. Forskjellene øker mellom de som har og de som ikke har. Ulikhet utgjør en av vår tids største utfordringer.

Stadig flere mennesker er på flukt, men de krysser ikke lenger våre grenser. Det fjerner ikke vårt ansvar for å hjelpe. Vi er dypt skuffet over regjeringens forslag om å kun ta imot 1120 kvoteflyktninger i 2018. Vi oppfordrer Stortinget på det sterkeste til å øke dette til 5000. Det har Norge god kapasitet til.

Les hele Redd Barnas alternative budsjett her >

Et budsjett for barn i Norge

Regjeringens forslag til budsjett for 2018 viser flere gode intensjoner for å bedre hverdagen til barn i Norge som ikke får den hjelpen og de tilbudene de trenger og har rett på. Men regjeringen har ikke satt inn tilstrekkelig midler eller prioritert bruken av midlene til å virkelig løfte sårbare barn i Norge. Budsjettallene reflekterer ikke planene og intensjonene med nok midler til gjennomføring.

I Norge vokser nesten 100 000 barn opp i fattige familier. I stedet for å løfte barn ut av fattigdom, vil forslaget til statsbudsjett for 2018 skape flere fattige barn. Det finnes barn i Norge som ikke føler seg trygge - hjemme eller på skolen eller på nett. Likevel sikrer ikke regjeringen tilstrekkelig midler til å sikre disse barna rett hjelp til rett tid. Barn som flykter alene er noen av de mest sårbare barna, men fortsatt får de ikke den omsorgen og beskyttelsen de trenger og har krav på.

Et budsjett for barn i verden

Bistandsbudsjettet viser mange gode prioriteringer. Det er bra at regjeringen har som intensjon å følge opp Stortingets vedtak om å bruke 1 prosent av BNI til bistand. Det mangler 354,45 millioner kroner for å nå dette i 2018. Det er også veldig positivt at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at helse og utdanning skal være prioriterte satsingsområder i norsk bistand og utviklingspolitikk gjennom å vie mer til disse satsingene. Vi oppfordrer til å knytte disse satsingene tettere til arbeidet for å øke nasjonale ressurser.

Men verden brenner. De humanitære behovene er enorme. Norge kan og bør øke sin innsats betraktelig. Vi presenterer derfor forslag til innhentinger som kan øke den humanitære innsatsen uten at det går på bekostning av livsviktig langsiktig bistand.

Stortinget har gitt soleklar beskjed: Norsk bistand og utviklingspolitikk skal ha fattigdomsbekjempelse som hovedformål. Likevel ser vi en tydelig tendens til å vri bruken av bistandspenger til å tjene norske egeninteresser. Vi presenterer endringsforslag som har fattigdomsbekjempelse og FNs bærekraftsmål i sentrum.

Statsbudsjettet legger sterke politiske føringer. Redd Barnas forslag vil føre til en bedre politikk for de mest sårbare barna.

***

Les mer om Redd Barnas respons til budsjettforslaget for 2018 her >