Foto: Redd Barna/Inge Lie
Fungerende generalsekretær Sigurd Johns

Johns understreker at man som giver skal vite at inntektene blir brukt i arbeidet for barns rettigheter. Det gjelder om man som privatperson gir en fast sum i måneden eller om det er offentlige myndigheter som gir store millionbeløp hvert år til vårt arbeid.

- Det er få bransjer som blir kontrollert så grundig som bistandsbransjen. Når Utenriksdepartementet og Norad gir store beløp til Redd Barna er det fordi de vet at pengene blir forvaltet forsvarlig, sier Johns.

Redd Barnas inntekter og innsamlingsarbeid er basert på tilliten til oss som organisasjon. Her svarer vi på noen av de viktigste spørsmålene som stilles i dag:

Spørsmål og svar

Spørsmål: Er det riktig at Redd Barna eier omstridte aksjer?

Svar: Redd Barnas aksjefondsplasseringer (6,3 % av total balanse per 31.12.13) er gjort i Storebrand Trippel Smart. Dette fondet omtales av flere som best i klassen på bærekraftig forvaltning, og brukes av blant andre Greenpeace. Da vi valgte Trippel Smart framsto det som et fond med bærekraftig forvaltning i tråd med våre retningslinjer. Ledelsen i Redd Barna vil likevel ha en ny diskusjon om dette på bakgrunn av VGs informasjon. 

Spørsmål: Gjennom dette fondet eier dere aksjer i flere oljeselskaper som er kritisert for sin virksomhet?

Svar: I følge Storebrand selv skal Trippel Smart være det fondet som utelukker flest selskaper innenfor klima og fossilt brensel og palmeolje. Redd Barna skal ikke investere i selskaper som bryter internasjonale normer og konvensjoner innenfor flere områder, som å bidra til alvorlig klima og miljøskade. Men vi har per i dag ikke retningslinjer som totalforbyr fossile investeringer. Storebrand har aktivt støttet Greenpeace og WWFs krav om at Statoil skal trekke seg ut av oljesand.

Spørsmål: Har Redd Barna utarbeidet etiske retningslinjer for sine investeringer?

Svar: Redd Barnas investeringsprofil vurderes kontinuerlig i tråd med våre etiske retningslinjer. Tidligere i år besluttet vi å opprette et finansutvalg som skal bidra til å kvalitetssikre at investeringene våre er i tråd med våre retningslinjer. 

Spørsmål: Hvorfor er det nødvendig å ha mye penger «på bok»?

Svar: Redd Barna mener størrelsen på formålskapitalen er riktig. Den bestemmes av styrevedtak og er ment å sikre forutsigbarhet i arbeidet vi går inn i. Redd Barna jobber med en forsvarlig driftsmargin. Redd Barna har langsiktige forpliktelser for å gjennomføre prosjekter i over 30 land. Vi må kunne drive ansvarlig også dersom våre forventede inntekter skulle bli mindre. I tillegg må vi kunne reagere raskt når katastrofen rammer, slik vi blant annet gjorde det på Filippinene. For å sikre gjennomføring av langsiktige forpliktelser, samt yte akutt nødhjelp har Redd Barnas hovedstyre besluttet at organisasjonen til enhver tid skal ha en reserve tilsvarende 3-5 måneders drift.

Spørsmål: Hvorfor investerer dere penger i finansmarkedet?

Svar: Vi er ansvarlige for å forvalte penger som vi har mottatt. Redd Barna er konservative når det gjelder investeringer. Derfor har vi kun 6,3% av vår balanse plassert i aksjefond. Resten av våre likvide midler er plassert i bank og pengemarkedsfond. Dette gir en relativt lav risiko og trygg avkastning. Samtidig kan det gjøres om til likvide midler på 1-2 dager, dersom en nødhjelpssituasjon skulle oppstå og vi plutselig får bruk for dem. 

Spørsmål: Men dere har mer penger i dag enn for ti år siden?

Svar: Redd Barna vokser som organisasjon, som betyr at vi gjør langt mer for barn i dag enn for noen år siden. Mens vi i 2002 nådde 1 million barn (ifølge årsrapporten), nådde vi ut til 4 millioner barn i fjor.

Spørsmål: Hvilken kompetanse har Redd Barna til å forvalte penger?

Svar: Redd Barnas administrasjon, ledelse, styre og kontrollkomité består av kompetente mennesker innen bistand, barns rettigheter, utviklingsarbeid, jus og økonomi. Redd Barna forvalter store beløp og er opptatt av at dette gjøres profesjonelt og forsvarlig. Vi har retningslinjer, inkludert kontroll og revisjon, for forvalting og bruker de fondene vi mener leverer best på disse premissene.

I siste instans handler det om å omsette pengene til bedre resultater for flere barn.

Storebrand svarer

Les også hva Storebrand Trippel Smart selv sier om kritikken i VG:

Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, sier at Storebrand jobber strategisk med bærekraftige investeringer for å sikre god, langsiktig avkastning.

– Fossile energikilder som olje og gass vil fortsette å være en viktig del av global verdiskapingen i mange år framover, og derfor vil vi også ha oljeselskaper i våre porteføljer. Men vi har utelukket de rene kull-selskapene, og de som er størst på oljesand. Det er også viktig å påpeke at det er stor forskjell på hvordan selskapene driver sin virksomhet. I Trippel Smart har vi valgt ut de som både er mest effektive og bærekraftige i dag, og best forberedt på globale utfordringer som ressursknapphet og økt befolkningsvekst.

Meisingset understreker at analysen er relativ, og det vil være mulig å finne ting å sette fingeren på hos flere selskaper.

– Vi finner de som er mest bærekraftige og best posisjonert innenfor samme sektor/bransje, men selskapene vil ikke være perfekte. Mange av de 100 har hatt kontroversielle saker på seg, men de har vist at de rydder opp i problemene og jobber systematisk med forbedringer, sier hun.

I de konkrete tilfellene Neste Oil og Repsol har hun følgende kommentar:
– Neste Oil og Repsol er blant de oljeselskapene som kommer best ut i en helhetlig analyse av bærekraft. Neste Oil produserer heller ikke palmeolje som det hevdes i artikkelen – de kjøper palmeolje for å produsere biodiesel, men stiller strenge krav til sertifisering av oljen de kjøper, rapporterer åpent og får verifisert prosessene sine.
Meisingset understreker at dette er en problemstilling som Storebrand har jobbet mye med, og hvor de ligger helt i front.

Les mer om Redd Barnas regnskap og aktiviteter her >