Foto: Redd Barna/Inge Lie
Flere av partiene som vant valget i går, har lovet at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt på utdanning, og øke bistanden til utdanning. Det er Redd Barna svært glade for.

Redd Barna har utformet ti krav til den nye regjeringen, som nå blir dannet på borgerlig side. Med på gratulasjonshilsenen følger forventninger og utfordringer til partilederne og deres kolleger.

Styrke internasjonalt arbeid

Redd Barna er glade for at flere av partiene som er aktuelle for å sitte i regjering har sagt at de vil ta tydelig internasjonalt lederskap på utdanning, og øke bistandspengene til utdanning.
- Redd Barna ser frem til at ny regjering tar en internasjonal lederrolle på utdanning. Det er også bra at partiene som har fått flertall tydelig har uttrykt at de ønsker å videreføre og styrke Norges internasjonale satsing for å redusere barne- og mødredødeligheten, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barna er også opptatt av hvilket nivå regjeringen vil legge seg på når det kommer til bistandsmidler.
- Vi håper den nye regjeringen forplikter seg til et fortsatt høyt bistandsnivå som kan bidra til å bekjempe fattigdom i verden.  Vi mener Norge må forplikte seg til å dele minst 1 prosent av BNI gjennom bistanden, sier Wang.

Et av Redd Barnas ti krav til den kommende regjeringen er at Norge må kutte klimagassutslipp og lytte mer til barn og unge i arbeidet med klimatilpasning.
- Den nye regjeringen må videreføre Norges internasjonale engasjement for økonomisk rettferdighet og klimatilpasning, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Det foreligger en omfattende strategi for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge i Norge. Redd Barna håper den nye regjeringen vil prioritere dette arbeidet, og ta med seg strategien i sine planer og budsjetter.

Vern for barn i Norge

Redd Barna ser frem til et godt samarbeid med den nye regjeringen på temaer som angår barn og unge i Norge. Den sittende regjeringen la forrige uke frem en ny og omfattende strategi for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge. Det er allerede satt av midler til dette arbeidet på budsjettet til både Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
- Vi håper den nye regjeringen vil ta med seg denne strategien og kunnskapen som ligger i den. Å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge i Norge bør være et prioritert område for alle partier, sier Wang.

Et annet område som gjør barn utsatte og sårbare, er barnefattigdom. Redd Barna håper den nye regjeringen vil legge frem konkret politikk som kan stoppe den negative utviklingen for fattige barn i Norge.
- Vi må sikre at barn tas ut av fattigdom. Redd Barna ønsker å samarbeide med en ny regjering om å utvikle en nasjonal handlingsplan mot barnefattigdom, sier Wang.

Redd Barna kommer til å fortsatt jobbe tett opp mot myndighetene på alle områder som angår barn og unge i Norge, og da særlig sårbare grupper barn. Dette gjelder både barn som søker asyl i Norge og barnevernsbarn.