Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu (illustrasjon)
Redd Barna mener Stortingsmeldingen ikke lever opp til de signalene regjeringen ga da de begynte med meldingen. I dag var det høring om meldingen, hvor Redd Barna deltok. - Dette har vist seg å være en ordning som verken fungerer for det enkelte barn og som i tillegg har påført unge mennesker unødige og alvorlige lidelser,

- Slik Stortingsmeldingen Barn på flukt nå foreligger er ikke Redd Barna fornøyd med innholdet. Denne meldingen lever ikke opp til de signalene regjeringen ga da de startet arbeidet med denne meldingen. Målet var å styrke barnets rett til beskyttelse og ivaretakelse. Når vi nå ser resultatet er vi skuffet, sier Thale Skybak, rådgiver i Redd Barna.

Redd Barna har skrevet et

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
til innholdet i Stortingsmeldingen Barn på flukt med konkete anbefalinger til flere av tiltakene i meldingen. Redd Barna anbefaler at ordningen om begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere opphører.

- Dette har vist seg å være en ordning som verken fungerer for det enkelte barn og som i tillegg har påført unge mennesker unødige og alvorlige lidelser, sier Skybak.

Foto: Speranza film
Filmskaper Margreth Olin og Redd Barna har dokumentert hvor skadelig ordningen med begrensete oppholdstillatelser er. Denne dokumentasjonen ser Stortingsmeldingen bort ifra.

Politisk eksperiment

Redd Barna samarbeider med Margreth Olin og hennes filmprosjekt DE ANDRE, som siden 2009 har fulgt flere av ungdommene som har fått vedtak om begrenset oppholdstillatelse.

- Filmen dokumenterer noe av det styggeste vi har sett av behandling av mindreårige asylsøkere. Dette er et politisk eksperiment, en bevisst politikk som rammer barn på det groveste. Dette er ikke en rettsstat verdig, sier Skybak.

Redd Barna stiller seg undrende til at dokumentasjonen fra Olin og de dokumenterte  bekymringene ikke er problematisert i det hele tatt i meldingen. Det vises kun til at norske myndigheter fant det nødvendig å innføre innstramningstiltak som retter seg mot denne gruppen av mindreårige fordi det kom så mange.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Redd Barna ønsker seg en helhetlig gjennomgang av dagens praksis i asylsaker hos UDI og UNE som omhandler barn. Her er to etiopiske mødre med barna sine, i et møte med NOAS og Redd Barna.

Barnefaglig kompetanse

I Stortingsmeldingen ønsker Regjeringen å klargjøre om vurderingen av barnets tilknytning til riket i praksis er strengere enn det som er intensjonen i Utlendingsloven.

- Men de føringene meldingen gir er uklare og gjelder kun en begrenset gruppe barn. Redd Barna ønsker en tydeligere klargjøring når det gjelder vurderingen av barnets beste i alle saker der barn har søkt asyl i Norge, sier Skybak.

Derfor har Redd Barna sammen med en rekke andre organisasjoner fremmet forslag til en

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
som skal sikre kvaliteten i barnets beste- vurderingene. For å sikre at det foretas gode individuelle barnets beste vurderinger er det nødvendig med barnefaglig kompetanse. De som foretar asylintervjuet må ha solid kunnskap slik at relevante spørsmål stilles i intervjuet for å sikre et tilstrekkelig grunnlag for å ta avgjørelser i saken. 

- Redd Barna vil at Stortinget sikrer en helhetlig gjennomgang av dagens praksis i asylsaker hos UDI og UNE som omhandler barn. Praksisen skal være i tråd med barnekonvensjonens bestemmelser, med særlig vekt på hensynet til barnets beste, barnefaglig kompetanse og høring av barn, sier Skybak.